Шега, насилие, учебен пример, игра на сцена пред нотариус?

Кратка извадка от юридически разсъждения и съдебни решения, в т.ч. и тълкувателно, по въпроса за нищожността на нотариалните сделки при т.нар. съзнавана или съзнателна липса на съгласие. Повечето юристи изглежда не правят разлика между нотариално производство по ГПК и сключване на договор по ЗЗД  (бел. блогър)

 

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

.

Решение № 198/10.08.2015 г. по гр. д. № 5252/2014 г. на ВКС, IV г. о.

" При липсата на съгласие едната или двете страни осъзнават, че външно правят изявления, които формално осъществяват фактическия състав на договора, но без намерение за обвързване, тъй като играят на сцена, дават учебен пример [играят на сцена, дават учебен пример в нотариалната кантора?!? бел. моя]

-

Тълкувателно решение № 5/2014 от 12.12.2016 на ОСГТК към ВКС

(за съдържанието на нотариално завереното пълномощно)

"Липсата на съгласие по смисъла на чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД е тежък порок на правната сделка, който е налице, когато волеизявлението е направено при т. нар. „съзнавана липса на съгласие" (например - изтръгнато е с насилие, направено е без намерение за обвързване - на шега, като учебен пример и др. подобни) [насилие, шега, учебен пример в нотариалната кантора?!? бел. моя]."

.

23.10.2019 "Грамада": УНИЩОЖАЕМОСТ НА СДЕЛКИТЕ - НЯКОИ РАЗМИСЛИ

"законът има предвид съзнателна липса на съгласие, когато изявлението е направено несериозно - без намерение за обвързване или на шега, поради упражнено насилие или друга причина.[шега, упражнено насилие в нотариалната кантора?!? бел. моя]

.

02.11.2019 "Предизвикай правото": Липсата на съгласие като основание за нищожност на договорите

"Насилието по принцип се извършва при неформалните договори, но не е изключена хипотезата и при един договор, сключен в официална писмена форма, да има насилие (подробно по този въпрос Вж. Топузов, Д. Цит. съч., 187-189). Как може страната да изпадне в грешка, щом ясно съзнава, че договорът е сключен на шега? [шега в нотариалната кантора!?! бел. моя] Как може едно лице да бъде заблудено, щом то е принудено чрез физическа сила да подпише договора? [принудено чрез физическа сила да подпише договора в нотариалната кантора?!? бел. моя]

Сходно е положението, когато едното волеизявление е направено на шега, като учебен пример или част от театрална или филмова постановка в очакване, че липсата на сериозност ще бъде разбрана [шега, учебен пример, театрална или филмова постановка в нотариалната кантора?!? в очакване, че липсата на сериозност ще бъде разбрана от кого? А къде е ролята на Нотариуса? бел. моя] Лицето, което твърди, че е направило несериозно волеизявление, трябва да докаже, че другата страна е разбирала това (Рачев, Ф. Гражданско право. С.: Университетско издателство УНСС, 2001, с. 399) [несериозно волеизявление в нотариалната кантора?!? бел. моя]

.

Решение от 16.12.2019 по гр.д. № 2729/2018 на ВКС

"воля има, но обстоятелствата по нейното изявяване я изключват (например шега или учебен пример) ... в първия случай липсата на воля е съзнавана (мислена уговорка, шега или насилие, когато е налице пълна липса на валидно съгласие за сключването на договора) [мислена уговорка, шега, насилие в нотариалната кантора?!? бел. моя]"

.

Решение от 14.05.2021 по гр. дело № 4923/2019 на ВКС

"Липсата на съгласие по смисъла на чл. 26, ал. 2, пр. 2 от ЗЗД е тежък порок на правната сделка, който е налице, когато волеизявлението е направено при т. нар. „съзнавана липса на съгласие", например - изтръгнато е с насилие, направено е без намерение за обвързване - на шега, като учебен пример и др. подобни. Този тежък порок е непоправим и непреодолим - за да породи действие, договорът трябва да бъде сключен отново [насилие, шега, учебен пример в нотариалната кантора?!? бел. моя].

От изложеното следва, че с иска по чл. 26, ал. 2, пр. 2 от ЗЗД съдебна защита може да търси само лице, което е сключило договора за продажба лично и което твърди в исковата си молба, че неговото волеизявление за сключването на договора е направено при т. нар. „съзнавана липса на съгласие" (изтръгнато е с насилие, направено е без намерение за обвързване - на шега, като учебен пример и др. подобни)." [само ако лицето твърди в ИМ нещо такова: "Отидох в нотариалната кантора на шега, за да дам учебен пример на нотариуса"?!? бел. моя]

.

и.т.н. и т.н.

 

.

Вж също:


ВКС: Нищожното нотариално удостоверяване влече нищожност на сделката поради липса на форма, а не поради липса на съгласие Тук става дума за упълномощителните сделки. Повечето съдии рутинно прогласяват нищожност на сделката поради липса на съгласие, дори да установят нищожно нотариално удостоверяване.

.

ВКС: Нищожността на сделките е различна от нищожното нотариално удостоверяване Юристите невинаги правят разлика между основанията на нищожност на сделка по ЗЗД и основанията за нищожност на нотариално удостоверяване по ГПК

-

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2589

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.