ВКС: Нищожността на сделките е различна от нищожното нотариално удостоверяване

Начало на блога

Този материал е част от Гражданско производство, което пък е част от Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама 

-

 

NB! Юристите невинаги правят разлика между основанията на нищожност на сделка по ЗЗД и основанията за нищожност на нотариално удостоверяване по ГПК

-

1. Източник: Нотариален бюлетин, бр. 2, 2016 г., стр. 2-3, "Недействителност на сделките с недвижими имоти в светлината на нотариалната практика", автор: Бонка Дечева - съдия от ВКС

 

"Нищожността на сделките е различна от нищожното нотариално удостоверяване. Нотариалното удостоверяване е писмено свидетелстващо изявление на нотариус за извършени пред него или от него волеизявления или действия, което се ползва с обвързваща съда доказателствена сила, а има и материалноправно действие. Нищожните нотариални удостоверявания нямат такова действие. Основанията за нищожност на нот. удостоверявания е уредена в чл. 576 ГПК. Те са различни от основанията за нищожност на сделките. Нищожността на нотариално удостоверяване може да доведе до нищожност на сделката, ако то е елемент от фактическия състав за сключването й (договор в нотариална форма или с нотариална заверка на подписите). Ако няма изискване за форма, нищожността на нотариалното удостоверяване не влече нищожност на сделката (например договор за наем, който е нотариално заверен, но са нарушени правилата за заверка на подпис, не е нищожен, ако подписът е положен от страната, посочена в него). Обратното също е възможно - сделката да е нищожна на друго основание, но нотариалното удостоверяване е действително. За да е нищожна сделката поради противоречие със закона, трябва чрез тълкуване да се извлече законова забрана за сключване на сделката и да не може да се извлече друга последица (относителна недействителност, висяща недействителност или унищожаемост)."

-

2. Из Лекция на Светлана Калинова, съдия от ВКС на тема: Доказване на правото на собственост и други вещни права, Нотариален живот: http://www.notary-chamber.org/sites/default/files/notarialenjivot_svetlana_kalinova_veshtno_pravos_vyvedenie11.pdf

стр. 23-25

-

В постановеното по реда на чл.290 от ГПК решение No231/08.07.2015 г. по гр.д.No6604/2014 г., IVГО на ВКСе прието, че нотариалният акт представлява официален документ, но неговата обвързваща доказателствена сила се простира само върху фактите, обхванати от удостоверителното изявление на нотариуса: датата и мястото на съставяне на акта, самоличността на лицата и изявленията им за сключване на сделката, както и за другите действия, извършени пред и от нотариуса -прочитане, одобряване и подписване на акта, т.е. законната доказателствена сила на този документ се отнася или до личните действия на нотариуса, или до неговите преки възприятия. ... Страната (или неин правоприемник), която оспорва някой от удостоверените от нотариуса факти носи тежестта да докаже пълно (по несъмнен начин) твърдените от нея различни факти. Осъществяването на подлежащите на доказване факти се установява чрез следите, които те са оставили в обектив-ната действителност, а неосъществяването им, когато то подлежи на доказване -чрез липсата на следи, които обичайно те оставят. Пряко доказателство е следата, която правнорелевантния факт е оставил непосредствено - впечатленията у очевидец, документът, съдържащ изявлението, промяната в околната среда на мястото на осъществяването на факта, а косвено доказателство е следата, която е оставил друг факт, свързан с правнорелевантния. Правно-релевантният факт може да бъде дока-зан с преки доказателства, но те може да са изгубени с времето или нарочно да са унищожени. Заличаването на следите не е пречка за установяването на прав-норелевантния факт, тъй като той може да бъде доказан и с косвени доказателства -следи от осъществяването на други факти, свързани с правнореле-вантния. При косвеното доказване обаче трябва да се отчита връзката с правно-релевантния факт и възможността до-казваният факт да не е свързан еднозначно с правнорелевантния, т.е. да се е осъществил в друга връзка (вж. решение No 155/28.06.2012 г., ВКС, ІV ГО по гр.д. 1750/2010 г.). Правнорелевантен факт не може да бъде доказан главно чрез изключването на възможностите да са се осъществили други факти.Ако обаче нотариалните действия не отговарят на изискванията на действителност по чл.576 от ГПК, ни-щожно ще бъде не само нотариалното удостоверяване, но и самата сделка. В този смисъл постановеното по реда на чл.290 от ГПК решение No60/19.05.2016 г. по гр.д.No3569/2015 г., Трето ГО на ВКС, в което е прието, че нищожността по чл. 26, ал.2, изр.първо, предложение трето от ЗЗД при сделка, за която законът изисква нотариална форма, е обусловена от нищожността при нотариалното удостоверяване съгласно чл. 576 от ГПК . При наличие на правен интерес е допустимо, но не е необходимо нищожността по чл.576 от ГПК да бъде заявена отделно с иск. Разяснение за тази допустимост е дадено с определение No364/2014 г. по ч гр.д No2998/2014 г. ІІ г.о., по реда на чл. 273, ал.1 т.3 от ГПК . На въпроса води ли нищожното нотариално удостоверяване до липса на предписана в закона форма, Върховен касационен съд вече е отговорил положително с практика по реда на чл. 290, вр. чл. 291 от ГПК. Както е изтъкнато в решение No485/11.12.2012 г. по гр.д No1404/2011 г. ІV г.о. и реш. No 143/2012 г. по гр.д No5604/2011 г. , І. г.о. на ВКС, нотариалната форма за сключване на договор за покупко-продажба на недвижим имот има не само удостоверителен характер, а е и форма за действителност. Затова нотариалните действия по съставянето на нотариалния акт имат съществено значение за действителността на самата сделка. Ако те не отговарят на изискванията за валидност в случаите по чл.576 от ГПК, нищожен е не само нотариaлният акт, нищожна е и сделката.


-

Нотариалните действия са формални действия, но не при всяко по-грешно или липсващо отбелязване на обстоятелства при нотариалното удосто-веряване, които в съвкупност са еле-мент от съдържанието на нотариалния акт по чл. 580,т.1,т.3, или т.6 от ГПК, е налице нищожност по смисъла на чл.576 от ГПК, съответно липса на предписана от закона форма. Например, когато ин-дивидуализацията на лицата по чл.580, т.3 от ГПК е постигната предвид цялостното съдържание и единство на акта, непълнота в отделни негови части -при изписване на пълното име, лич-ните данни или единния граждански но-мер на участник в нотариалното произ-водство, не водят до нищожност на нота-риалните действия, както е утвърдено в реш. No 223/2014 г. по гр.д No1186/2011 г., І г.о. и реш. No143/2012 г. по гр.д. No504/2011 г. ІV г.о., практика на ВКС по реда на чл. 290 от ГПК. Същото принципно разрешение е приложимо и когато в акта липсва някой от трите елемента за дата на съставяне - по отношение на деня, месеца или годината, ако съответната дата може да сеудостовери напълно и в цялост от други нотариални действия при оформянето на сделката -екземпляри от нотариалния акт, подреждането в специалната книга по чл.581 от ГПК, вписване на акта в службата по вписвания. (в нашия случай няма специална книга, регистърът за нотар. удостоверявания в кметството е воден абсолютно незаконосъобразно с дублирани заверки и т.н., пълномощните по принцип не се вписват в СлВп, а това не е вписано дори и в е-регистър "Единство", понеже е кметско от 2013; накратко - удостоверяването няма как да се установи от никакви други действия) Включително по иск на лице, което се позовава на нищожно нотариално удостоверяване на датата в нотариален акт по чл. 580, т.1 от ГПК, без да е участвало в нотариалното произ-водство , следва да се отчита и законовата възможност за добавяне или поправка на акта по реда на чл.579, ал.3 от ГПК, дори когато сключилите сделката страни не са намерили поправката или допълването за наложително и не са го поискали. Институтът на чл.579, ал.3 от ГПК налага изискванията по чл.580 от ГПК във връзка с чл. 576 от ГПК да се тълкуват в полза на действителността. (действителността в нашия случай е ясна - безспорна нищожност на нотариално удостоверяване; отделно, престъпни обстоятелства, установени по ДП 2924/2013, пр. 3624/2013 на РП-Плевен)

-

Начало на блога

Този материал е част от Гражданско производство, което пък е част от Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1812

Leave a comment

Categories

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.