Луиза Стоева: Мога да гарантирам, че използването на чужди лични данни чрез подправени лични документи пред нотариус при прехвърлителни сделки с недвижими имоти или МПС е невъзможно да се случи

Интервю със зам. председателя на Нотариалната камара във връзка с теча на лични данни от НАП. За успокоение на гражданите се изтъква, че нотариусите имат достъп до базата данни на МВР, затова е изключено пред тях да се използват фалшиви документи с чужди данни. Пропуска се, че кметовете нямат такъв достъп, т.е. че главната опасност от злоупотреби с лични данни е при кметските пълномощни. Въвеждането им в електронния регистър на пълномощните, поддържан от Нотариалната камара, не решава проблема. Може би именно затова МП се зае със създаване на национален регистър на пълномощните, до който да имат достъп не само нотариусите, но и страните по сделките, както и с въвеждането на услуга по известяване на упълномощителя, че на негово име е регистрирано пълномощно.

 -

Луиза Стоева, заместник-председател на Нотариалната камара, в интервю за обзора на деня на Радио „Фокус" „Това е България"

Водещ: В резултат на компютърното проникване в системата на НАП стана известно, че са придобити лични данни като ЕГН, трите имена, осигурителни доходи, номера на лични карти и банкови сметки, както и данъчни декларации и граждански договори. Възможно ли е чрез придобитата в резултат на този пробив информация да се продава движима или недвижима собственост? Отговорът на този и на други горещи въпроси, които със сигурност ви интересуват, ще даде заместник-председателят на Нотариалната камара Луиза Стоева. Г-жо Стоева, въпреки безпрецедентния теч на данни хората могат ли да бъдат спокойни, че сделките, които минават през нотариусите, се проверяват на всички нива?
Луиза Стоева: Като заместник-председател на Нотариалната камара, в момента говоря в това си качество, мога да уверя гражданите и да внеса определена доза спокойствие, мисля, че ще я получат, като гарантирам, че режимът на идентификация на самоличността на съответното лице, което се явява пред нотариуса, е много строг поради това, че нотариусът проверява автентичността на документа, който се представя пред него и с който се легитимира съответното лице. И това е възможно чрез дадения достъп на Нотариалната камара още през 2009 година с постановление на МС, съгласно която наредба се даде директен достъп на нотариусите до Националния регистър за българските лични документи, съобразно който, когато едно лице се яви пред нотариуса и представи документа си за самоличност, да кажем личната карта, след въвеждане на данни от страна на нотариуса в този регистър визуално пред нотариуса директно от системата на МВР, от личните документи се показва образът на това лице. Така че възможността да се яви пред нотариуса лице, което е фалшифицирало даден документ за самоличност, е невъзможна да се случи. Така че от тази гледна точка с оглед на този теч на данни не могат да бъдат извършени каквито и да е нотариални удостоверявания чрез така наречената кражба на самоличност, тоест да бъдат използвани чужди лични данни, за да може да бъде извършена съответно имотна измама чрез кражбата на самоличност или чрез представянето на съответно фалшиво пълномощно. Сведена е до минимум от Нотариалната камата на Република България.
Водещ: Трябва ли гражданите, засегнатите от този теч на данни да сменят личните си документи, личните си карти?
Луиза Стоева: Аз мога да гарантирам, че използването на чужди лични данни чрез подправени лични документи пред нотариус при прехвърлителни сделки с недвижими имоти или МПС е невъзможно да се случи. А дали трябва, това вече за всеки гражданин е индивидуално. Но не съществува такава пряка и непосредствена опасност за имуществата на гражданите чрез използване на фалшиви документи за самоличност. Режимът е изключително строг при нас.
Водещ: Г-жо Стоева, разбрахме, че нотариусите имат връзка с базите данни на МВР, където се проверяват личните документи, свързани са и с базата данни за ЕГН-тата. Какво се случва обаче, ако и тези бази се хакнат?
Луиза Стоева: Задавате ми труден въпрос. Съгласно Закона за нотариусите при разпоредителни сделки ние сме длъжни да проверим самоличността на явилото се пред нас лице. Имаме това задължение. Не можем да го заобиколим. Следва да проверим самоличността,.
Водещ: Ако нещо с тези бази данни в момента не е наред или се усъмните, ще откажат ли вие или ваши колеги нотариуси сделката?
Луиза Стоева: Разбира се. Ние сме длъжни по закон да проверим самоличността чрез базата данни чрез Регистъра за личните документи на българските граждани.
Водещ: Може ли да се фалшифицира пълномощно?
Луиза Стоева: От 2009 година Нотариалната камара има създадена информационна система „Единство", която представлява част от служебния архив на нотариуса и в която непосредствено, веднага след удостоверяване в момента на подписа върху пълномощно за разпореждане с недвижим имот извлечение на пълния текст на това пълномощно, на упълномощител и упълномощен се въвежда реално време в този наш регистър „Единство" така, че когато пред нотариуса се яви едно лице с пълномощно за разпореждане с недвижим имот, преди нотариусът да провери автентичността на този документ в тази наша система, не може да бъде сключена съответната сделка. От две години по искане на Нотариалната камара поради това, че се извършваха имотни измами с така наречените кметски пълномощни, тъй като съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност такива удостоверителни функции притежават и тези лица, ние с промяна по наше искане от страна на Министерство на правосъдието на Наредбата за служебните архиви на нотариусите в тази информационна система се въвеждат и тези пълномощни. Така че вероятността за извършване на имотна измама чрез фалшиво пълномощно в момента е невъзможна.
Водещ: А съществуват ли уязвими услуги при вас?
Някъде, където може да се направи пробив?
Луиза Стоева: В момента с оглед ситуацията в държавата, с оглед на този извършен неоторизиран достъп до базата данни на НАП, изтеклите лични данни, нотариусите могат да гарантирам, че са изключително осторожни и считам, че няма да може да се случи такова нещо.
Водещ: Необходими ли са законодателни или административни решения, за да няма злоупотреби с личните данни на хората и да не бъдат ощетени с продажби на имоти, теглене на кредити и други всякакви имуществени взаимоотношения?
Луиза Стоева: Не считам. Към момента не е нужно нещо повече да се направи от всичко, което поне през последните 10 години е направено от страна на законодателния орган. А извършването на тези множество справки, проверки са направени с тази цел да не могат да бъдат извършвани такива имотни измами. И да има кражба на самоличност, имаме достатъчно добро законодателство в тази насока, към настоящия момент с оглед опазване правата и интересите на гражданите за запазване на тяхното имущество. А една от последните промени, която беше направена съвместно с МВР, е повод продажбата на моторните превозни средства. Допреди тази промяна беше възможно да се представят пред нотариусите фалшиви регистрационно талони и да бъдат прехвърлени МПС. В момента обаче, преди да се сключи такава сделка, чрез достъпа до МВР нотариусът изпраща запитване и се връща информация след минута кой е собственикът, какво е семейното му положение, идентификация на МПС, рама, двигател, и самият документ е отбелязан така, че при сравняване се вижда, че това е лицето собственик. Така че и там е невъзможно да се случи злоупотреба.
Водещ: Значи можем да бъдем сигурни, че имотите ни са гарантирани, автомобилите ни са гарантирани. Тоест нотариусите са внимателен пазач и възпрепятстват всякакви такива мошенически попълзновения?
Луиза Стоева: Гарантирам го и пак казвам, към настоящия момент с оглед ситуацията, в която сме, те са изключително внимателни и осторожни с боравенето на личните данни и на всички документи, които се представят пред тях.

Цоня Събчева

 -

Реалността опровергава казаното, например:

Мотиви към присъда по НОХД №1425/2015г. на РС-Бургас  Пълномощно от името на брат близнак (нотариусът е бил заблуден безпроблемно)

-

МОТИВИ към РЕШЕНИЕ № 1169 от 30.09.2019 г. по НAХД № 2903/2019 на РС-Бургас  Деятелката се легитимирала пред нотариуса с личната карта на сестра си. Взела личната ѝ карта и се явила вместо нея в кантората, подписала се за купувач с трите имена на сестра си и врътнала такъв подпис, че вещото лице по-късно казало, че било невъзможно да се идентифицира. Явно нотариусът не е сравнявал нито снимката от личната карта с лицето пред него, нито подписа от личната карта с положения в нотариалния акт (нормално -  нотариусите не са нито физиономисти, нито криминалисти, така че не е трудно да бъдат заблудени с чужда лична карта).

-

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1995

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.