Мотиви към присъда по НОХД №1425/2015г. на РС-Бургас

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - наказателно производство, от Съдебна практика чл. 212 НК с пострадал купувачът, вместо изгубилия имота си собственик и от Съдебна практика по чл. 212, ал. 1 от НК - заблудени длъжностни лица

-

Резюме. През 2000 г. някакъв човек се снабдява с пълномощно от името на брат си близнак и продава съсобствения им апартамент зад гърба му (нотариусът е бил заблуден безпроблемно). На първа инстанция оправдават дееца, понеже е заблудил купувача устно, без да му показва пълномощното (за пострадал считат купувача). Делото е влязло в съда чак през 2015. Не знам после какво е станало на горестоящите инстанции. Вероятно са потвърдили оправдателната присъда, ако не за друго, то поради изтекла наказателна давност.

-

Източник: http://212.122.172.41:8888/LegalActs/2016/N/02.01-15/0170f515_42521016.htm

-
"е повдигнато обвинение за това, че на 20.10.2000г. в гр.Бургас, чрез използване на изготвен от другиго - неустановено лице, неистински документ - пълномощно №5344/18.10.2000г., заверено от С.М. - помощник нотариус в кантората на нотариус О.Ж., с район на действие PC - Бургас, изхождащо от името на упълномощител - Е.П.Т. /едноутробен негов брат/ без знанието и съгласието на последния, участвал при изповядване на нотариална сделка пред нотариус Е.Б. *** за покупко-продажба на недвижим имот - апартамент, находящ се в гр.Бургас к-с „*", бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, вписан в Нотариален акт № *, том *, рег.№ *, дело № * от 2000г. и получил като продавач без правно основание от К.Д.Б. движимо имущество - сумата от продажбата   на   чуждия   апартамент, собственост   на К.Т.Т., ЕГН ********** и Е.П.Т., с ЕГН ********** в размер на 3500 щатски долара, която е в равностойност на 8099 лева /осем хиляди и деветдесет и девет лева / по официален курс на БНБ за процесната дата, която е в големи размери, с намерение да ги присвои - престъпление по чл. 212, ал.3, вр. ал.1 от НК /това е старата редакция на алинея 3 на чл.212 от НК, действала към момента на деянието, изменена с ДВ, бр.92 от 2002г. и преименувана на ал.4/

-
ПРАВНИ ИЗВОДИ:

     При така изяснената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

      За да е осъществен състава на престъплението по чл. 212 от НК - документна измама, от обективна стана е необходимо деецът лично или посредствено да използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ, който документ служи като средство за възбуждане или поддържане на заблуждение у лицата, които упражняват фактическа власт върху предмета на престъплението, относно основанието за предаването или изплащането му /Постановление № 8 от 28.XII.1978 г. по н. д. № 5/78 г. на Пленум на ВС, изм. и доп. с Постановление № 7 от 6.VII.1989 г. - По някои въпроси на документната измама - чл. 212 НК/.

     От формулировката на обвинението по чл.212, ал.3, вр. ал.1 от НК /това е редакцията на ал.3 на същия член, действала към момента на деянието, изменена с ДВ бр.92  от 2002г. и преименована на ал.4/ е видно, че подс. Ш. е обвинен за измама, осъществена чрез използване на изготвен от другиго - неустановено лице, неистински документ - пълномощно № */18.10.2000г., заверено от С.М. - помощник нотариус в кантората на нотариус О.Ж., с район на действие PC - Бургас, изхождащо от името на упълномощител - Е.П.Т. /едноутробен негов брат/ без знанието и съгласието на последния, участвал при изповядване на нотариална сделка пред нотариус Е.Б. *** за покупко-продажба на недвижим имот - апартамент, находящ се в гр.Бургас к-с «*», бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, вписан в Нотариален акт № *, том *, рег.№ *, дело № * от 2000г. и получил като продавач без правно основание от К.Д.Б. движимо имущество - сумата от продажбата   на   чуждия   апартамент, собственост   на К.Т.Т., ЕГН: ********** и Е.П.Т., с ЕГН: ********** в размер на 3500 щатски долара, която е в равностойност на 8 099лева /осем хиляди и деветдесет и девет лева / по официален курс на БНБ за процесната дата.

Според обвинението, именно пълномощното е онзи неистински документ, който е въвел в заблуждение св.Б. и я е мотивирало тя да заплати сума в размер на 3500 щатски долара. По делото обаче няма каквито и да било доказателства в този смисъл. Дори самата св.Б., както в хода на ДП, така и в хода на съдебното следствие - л.64 от делото  сочи: „4000 лева, които аз платих, ги дадох на Т. на мястото, където работих". Тоест от показанията на св.Б. става ясно, че не пълномощното е писменият документ, който е я въвел в заблуждение. Показанията на тази свидетелката кореспондират с обясненията на св.И.: „Ч. ми каза, че апартамента е от заложна къща...Ч. ми каза, че Ш. е взел пари на заем от Б., но не може да им ги върне..л.78 от ДП" .  В тази насока са и показанията на св.П. - л.89 от ДП, прочетени в хода на съдебното следствие: „Т.Ш. на мен ми обясни, че е взел заем от Б. и апартамента го е прехвърлил заради тези финансови взаимоотношения с тях за връщане на заем.". Св.П.: „ Б. взеха една част от парите, друга част ми я дадоха да я дам на Т.Ш."- л.86 от ДП. При тази фактология възниква логично въпроса, ако има покупко-продажба между Б. и А.П., кое е наложило Б. да дават пари на Ш..

Съгласно правната доктрина изпълнителното деяние на измамата се изразява в това, че субектът на престъплението използва документ с невярно съдържание или неистински или преправен документ и въз основа на него без правно основание получава чуждо движимо или недвижимо имущество. С оглед събраните по делото доказателства, съдът намира, че не е налице елемент от обективната страна на престъплението по чл. 212 НК, поради което и счита, че по делото не се установи, че инкриминираното деяние е извършено от подсъдимия. По изложените съображения, съдът на основание чл. 304 от НПК призна подс.Ш. за невинен и го оправда по повдигнатото обвинение.

Мотивиран от изложените съображения и  в рамките на предмета на настоящото съдебно производство, съдът постанови присъдата.

 

-

 

 

-

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - наказателно производство, от Съдебна практика чл. 212 НК с пострадал купувачът, вместо изгубилия имота си собственик и от Съдебна практика по чл. 212, ал. 1 от НК - заблудени длъжностни лица

-

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2537

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.