Съдебна практика чл. 212 НК с пострадал купувачът, вместо изгубилия имота си собственик

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - наказателно производство

-

  Решение от 31.03.2010 по наказателно дело № 778/2009 на ВКС  Пострадалият е купувачът, а не изгубилият имота си собственик. И досега така решават подобни дела, макар че в чл. 212, ал. 1 още от 2010 г. е включено и недвижимото имущество (ЗИДНК, ДВ бр. 26/2010: § 31. В чл. 212, ал. 1 след думата „движимо" се добавя „или недвижимо", а думите „до осем години" се заменят с „от две до осем години")

-

Мотиви към присъда по НОХД №1425/2015г. на РС-Бургас  През 2000 г. някакъв човек се снабдява с пълномощно от името на брат си близнак и продава съсобствения им апартамент зад гърба му (нотариусът е бил заблуден безпроблемно). На първа инстанция оправдават дееца, понеже е заблудил купувача устно, без да му показва пълномощното (за пострадал считат купувача). Делото е влязло в съда чак през 2015. Не знам после какво е станало на горестоящите инстанции. Вероятно са потвърдили оправдателната присъда, ако не за друго, то поради изтекла наказателна давност.

-

Решение от 28.10. 2016 по ВНОХД №  131/2016 на ОС-Търговище Грандиозно дело, 14 сделки, страшни измами. Осъдени са двама на по няколко години ефективно по чл. 212, ал. 4 НК, но не за нанесените вреди на собствениците на имотите, а за облагодетелстването им. Това е все едно крадецът да бъде осъден за това, че е продал откраднатата вещ, вместо за кражбата ѝ - обичайна грешка на магистратите, която може да бъде извинена единствено със забавеното чак до април 2010 г. изменение на чл. 212 от НК, когато в чл. 212, ал. 1 НК към движимо имущество е добавено "или недвижимо" - вж. ДВ бр. 26 от 06.04.2010; вж също стр. 80 и 82 от книгата на д-р Петър Раймундов "Документни имотни измами", 2013: "Проблемите [с приложението на чл. 212 НК, бел. моя] се свеждат до следното: твърди се, че пострадал от измамата е третото добросъвестно лице, платило цената, а не собственикът на имота. [...] Когато обаче деецът по измамлив начин (чрез инкриминиран документ) встъпва в правото на собственост, което не му принадлежи, и се разпореди с имота като със свой, това разпореждане материализира вече намерение за присвояване, с което имотната измама по чл. 212, ал. 1 НК е осъществена. Оттук насетне нищо друго не е нужно за довършване на имотната измама, защото тя вече е приключила от обективна и субективна страна.")
и още:
"спрямо едно имущество може да се извърши само едно престъпление срещу собствеността и това е първото по реда си престъпление. Крадецът отговаря само за откраднатите пари, не и за това, че ги е отчуждил, подарил, заложил или е направил каквото и да е друго неправомерно разпореждане с тях."

-

Решение от 22.07.2020 по ВНОХД № 7/2020 на Военно-апелативен съд - София - СУПЕР! БРАВО на ВАпС!!! За първи път попадам на съдебно решение, в което се дава правилен отговор на въпроса "Кой е пострадалият при имотна измама?" и на каква стойност е отнетият с измама имот. Да се надяваме, че все по-често ще се появяват такива хубави, логични и разумни съдебни решения (бел. блогър, 07.08.2021) С фалшиво завещание гражданин получава апартамент и го продава. Повдигнато му е обвинение по чл. 212, ал. 1 НК. Военно-апелативният съд - София се произнася брилянтно, че пострадалият от престъплението е само и единствено собственикът на недвижимия имот! И дава отлична формулировка и на предмета на престъплението - "недвижимо имущество" на стойност по СТЕ! За съжаление ВКС връща делото поради калпаво формулирано обвинение.

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2516

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.