Решение от 31.03.2021 по адм. д. № 9913/2020 на ВАС (3-членен състав)

Посл . актуализация на 18.06.2021

-

Начало на блога

Този материал е част от информативните материали на тема Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

     -

Източник: http://www.sac.justice.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/817876956a71f8a0c22586a700479bc4?OpenDocument

-

Резюме. ВАС в 3-членен състав обявява нищожност на цялата Инструкция за провеждане на предварителни проверки от прокуратурата, издадена от главния прокурор и министъра на вътрешните работи на 16 март 2011 г., т.к. не е била публикувана в Държавен вестник. Решението е потвърдено от 5-членен състав на 17.06.2021 - окончателно. Вж също С дело във ВАС адвокати опитват да сложат ред в правилата за предварителните проверки 

-
РЕШЕНИЕ

4156
София, 31.03.2021

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на девети март две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВИЛЕНА ПРОДАНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА
ТАНЯ КОМСАЛОВА
при секретар Григоринка Любенова
и с участието
на прокурора Мария Бегъмова
изслуша докладваното
от председателя СВИЛЕНА ПРОДАНОВА
по адм. дело 9913/2020. Document Link IconПроизводството е по реда на чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.
Образувано е по жалба на И. М., гр. Велико Търново, подадена чрез процесуалния му представител адв. К. С., срещу Инструкция за провеждане на предварителни проверки /изх.№89/10.03.2011г. на ПРБ, №Iз-673/16.03.2011 на МВР, в частта извън чл.8 в частта „резолюция по чл.4 и 5", чл.9,ал.3,т.1 и 2, чл.11, ал.2, чл.13, ал.1 и 2, издадена от Главен прокурор на Република България и министър на вътрешните работи.
Ответна страна по делото е Главният прокурор на РБ, чрез процесуалния представител И. К., в писмено становище намира жалбата за недопустима и евентуално за неоснователна.
Ответна страна по делото е Министър на вътрешните работи, чрез процесуалния си представител Л. П., в писмени бележки и становище по съществото на спора, развива съображения за недопустимост на производството и евентуално за неоснователност на жалбата. Не претендира разноски.
Участващият в делото прокурор от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за недопустимост на жалбата.
Върховният административен съд, състав на осмо отделение намира жалбата за процесуално допустима и основателна по следните съображения:
С определение на тричленния състав на ВАС от 21.09.2020г. жалбата е допусната за разглеждане.
Инструкция за провеждане на предварителни проверки /изх.№89/10.03.2011г. на ПРБ, №Iз-673/16.03.2011 на МВР /наричана тук Инструкцията/ е издадена от Главен прокурор на Република България и Министър на вътрешните работи и има за предмет правомощията на прокурора преди образуване на досъдебно производство, при предварителни проверки и горестоящия контрол. С решение на ВАС по адм. Дело №14419/2011г., потвърдено с решение на 5-членен състав на ВАС по адм. Дело №12635/2012г. са обявени за нищожни чл.8 в частта „резолюция по чл.4 и 5", чл.9,ал.3,т.1 и 2, чл.11, ал.2, чл.13, ал.1 и 2 от Инструкцията като е прието, че същата е подзаконов нормативен акт, който обаче като не е обнародван в ДВ, не е валиден акт.
Относно характера на Инструкцията като нормативен акт е налице съдебно произнасяне по влезли в сила решения на ВАС, които са съобразяват от настоящия състав. Жалбоподателят в качеството си на адвокат доказва правния си интерес от обжалване на Инструкцията, както това е прието и в производството по обжалване на отмяната на същата инструкция. Уредените с Инструкцията обществени отношения кореспондират с професионалната сфера на дейност на жалбоподателя. Прилагането на правилата за действие, уредени в инструкцията, тяхната достъпност и публичност, са от значение за дейността на адвоката, за което са налице данни предвид образувано и разгледано дело за достъп до обществена информация /а.д. №50/2020г. на АСВТ и а.д. №6801/2020г. на ВАС.
Инструкцията е била отменена от издателите си с Инструкция за отмяна на инструкция за провеждане на предварителни проверки изх.№89/10.03.2011г. на ПРБ, №Iз-673/16.03.2011 на МВР, издадена с изх. №И-208/11.02.2014г. на ПРБ и изх. №Iз-191/10.02.2014г. на МВР. Инструкцията за отмяна също е обявена за нищожна с влязло в сила решение по адм. Дело №5252/2018г. на ВАС, потвърдено с решение на петчленен състав по адм. Дело №5881/2019г. на ВАС. Прието е, че инструкцията за отмяна като необнародвана в ДВ също не е валиден нормативен административен акт.
С молба, входирана на 25.11.2020г. ответната в производството страна - Министър на вътрешните работи, чрез процесуалния си представител П., навежда доводи за недопустимост на жалбата като се позовава на представени документи - съвместна заповед на главния прокурор на РБ и министъра на вътрешните работи №ЛС-2556 от 23.08.2013г. по описа на ПРБ и №Iз -1477 от 05.08.2013г. по описа на МВР и заповед №Iз-1235 от 02.07.2013г. на главния секретар на МВР като иска прекратяване на образуваното съдебно административно производство пред ВАС.
Със заповед №ЛС-2556/23.08.2013г. на главния прокурор на РБ и министъра на вътрешните работи са утвърдени Правила за координация и взаимодействие между Прокуратурата на РБ и МВР по водени оперативни дела и преписки, извършване на проверки и провеждане на неотложни и първоначални действия по разследването /л.83 и сл. от делото/. Твърди се от ответната страна, че тези правила съставляват по-нова уредба на едни и същи обществени отношения, свързани с извършване на предварителни проверки като извънпроцесуална дейност за установяване и събиране на достатъчно данни за извършен престъпление от общ характер, за взаимодействие и координация по провеждане на първоначални действия по разследване. Твърди се, че обжалваната инструкция не се прилага, отменена е по силата на издадените след нея и цитирани по-горе Правила, с което Инструкцията е престанала да бъде част от действащото право, поради което жалбата срещу нея и съответно образуваното дело нямат предмет.
В случая тричленният състав на ВАС приема, че не е налице процесуална пречка за разглеждане на жалбата по смисъла на чл.159,т.1 и т.3 АПК, приложими на основание чл.196 АПК - актът не подлежи на оспорване или е оттеглен. Правилата за координация и взаимодействие /л.84/ не са нови и са съществували при отмяната на Инструкцията от издателите, който акт впоследствие е обявен за нищожен от съда. Издаването на нарочен акт за отмяна на Инструкцията индикира разбирането на издателите на актовете, че няма припокриване на уредените отношения с двата акта, което е наложило изричната отмяна на Инструкцията, въпреки издадените правила. Само твърдението на ответната страна, че Инструкцията на практика не се прилага, не означава, че тя е изрично или мълчаливо отменена. След направен анализ на представените правила и указания /л.84 и 94/ такова е и разбирането на настоящия съдебен състав. Освен, че в правилата липсва нарочна разпоредба за отмяна и изоставяне приложението на Инструкцията, е видно от уредбата в правилата, че не е налице идентитет. Най- общо формулирано - Правилата имат за цел и предмет създаването на организационни предпоставки и нормативи при взаимодействието между органите на ПРБ и МВР по преписки, проверки, неотложни и първоначални действия по разследване, а Инструкцията има за предмет дейността и действията на прокурора при предварителни проверки, преди образуване на досъдебно производство, контрола и предприеманите дисциплинарни и организационни мерки във връзка с тези действия. Дори и да има частично припокриване на уредените отношения, това не е достатъчно за да се направи извод за наличие на процесуална пречка за разглеждане на жалбата по смисъла на чл.159, т.1 и т.3 приложим на основание чл.196 АПК.
По съществото на спора жалбата се приема за основателна.
Искането на жалбоподателя е за обявяване нищожността на Инструкцията, извън тези разпоредби, вече обявени за такива с горецитираните решения на ВАС.
Както към постановяване на предходните решения по адм.дела №14419/2011г. и №12635/2012г. на ВАС, така и понастоящем, няма данни и твърдения Инструкцията да е обнародвана в ДВ.
Както е прието и в предходното решение на ВАС, Инструкцията е нормативен административен акт, за който е налице императивно изискване за обнародване в ДВ по смисъла на чл.5,ал.5 Конституция на РБ, чл.78, ал.2 АПК и чл.37,ал.1 ЗНА.
Неспазването на това задължително изискване означава, че липсва завършващ елемент от фактическия състав по издаване на акта. В случая безспорната липса на този елемент съставлява тежък порок, отразяващ се пряко на валидността на акта. Актът не става част от действащото право и не влиза в сила. Същият е нищожен и не произвежда правни последици. С настоящия съдебен акт съдът следва да констатира тази нищожност и да я обяви в решението си.
Разноски: С оглед изхода на спора разноски се дължат в полза на жалбоподателя - в претендирания и доказан размер на 630лв. за адвокатско възнаграждение и платени такси. .
Водим от горното и на основание чл. 193, ал.1АПК, Върховният административен съд, осмо отделение

Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Инструкция за провеждане на предварителни проверки /изх.№89/10.03.2011г. на ПРБ, №Iз-673/16.03.2011 на МВР, в частта извън чл.8 в частта „резолюция по чл.4 и 5", чл.9,ал.3,т.1 и 2, чл.11, ал.2, чл.13, ал.1 и 2, издадена от Главен прокурор на Република България и Министър на вътрешните работи.
ОСЪЖДА Прокуратурата на Република България и Министерство на вътрешните работи да заплатят на И. М. от гр.Велико Търново, с [ЕГН], сума в размер на 630лв. /шестстотин и тридесет лева/ за разноски по делото.
Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на Върховен административен съд.

-

-

Начало на блога

Този материал е част от информативните материали на тема Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

     -

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2574

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.