С дело във ВАС адвокати опитват да сложат ред в правилата за предварителните проверки


 

Начало на блога


 

Този материал е част от информативните материали на тема Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

-

Правен свят, 21.09.2018 С дело във ВАС адвокати опитват да сложат ред в правилата за предварителните проверки

Твърдят, че с нищожна инструкция е отменена нищожна инструкция и това поражда хаос

(специално този материал не е само за разследването на имотните измами, а за всички разследвания, бел. блогър - ПП за нашия случай на имотна измама продължи 6 месеца, а цялото разследване се влачи вече 6-та година, пиша това на 23.09.2018)

-

Върховният административен съд (ВАС) да обяви за нищожна инструкция на главния прокурор и вътрешния министър, с която през 2014 г. е отменена Инструкцията за провеждане на предварителните проверки. За това настояват двама адвокати от Велико Търново - Иван Млъзев и колегата му Павлин Стоянов, който го представлява по делото.

Целта им не е отменената през 2014 г. инструкция да продължи да действа, а в последствие да атакуват и нея като нищожна и така да се сложи ред в правилата за предварителните проверки.

Историята е дълга и започва през 2011 г. Тогава главният прокурор Борис Велчев и вътрешният министър Цветан Цветанов издават Инструкция за провеждане на предварителни проверки. Проектът за нея никога не е публикуван за обществено обсъждане, нито някога е ставала публично достояние след приемането ѝ чрез обнародване в Държавен вестник или обявяване на сайта на някое от двете ведомства.

Почти незабавно след влизането ѝ в сила, част от разпоредбите в инструкцията бяха атакувани пред Върховния административен съд. В решения от 2012 г. и 2013 г. той прогласи въпросните разпоредби за нищожни. Първо съдът прие, че инструкцията за предварителните проверки е подзаконов нормативен акт, защото не само регламентира задължения на подчинените на главния прокурор и министъра на вътрешните работи, но и правата на пострадалите от престъпления. След това констатира, че тя никога не е била обнародвана, а при приемането ѝ не са спазени изискванията на Закона за нормативните актове. „Необнародването е пречка актът да породи правни последици, което означава, че липсата на този елемент от фактическия състав на нормативния акт води до опорочаването му до степен на нищожност", постанови тогава ВАС.

Това обаче доведе до отмяна само на атакуваните пред съда разпоредби. В останалата си част инструкцията продължи да действа. Затова през 2013 г. адвокат я атакува в цялост като нищожна. Отначало тричленният състав на ВАС прие, че той, в това си качество, няма личен, пряк и непосредствен правен интерес да атакува инструкцията. „Интересът на адвоката е опосреден от едно бъдещо несигурно събитие - ако бъде ангажиран като пълномощник на някое от физическите лица, за които се отнася инструкцията", определи тричленката. След това обаче петчленен състав на ВАС отхвърли тези разсъждения и разпореди делото да бъде разгледано. Преди обаче съдът да се произнесе по същество, главният прокурор Сотир Цацаров и тогавашният вътрешен министър Цветлин Йовчев подписаха нова инструкция за отмяна на старата от 2011 г. Така ВАС прекрати делото срещу инструкцията, защото вече е оттеглена от издателите ѝ.

Това се случи през февруари 2014 г.

Четири години по-късно адвокатите Иван Млъзев и Павлин Стоянов атакуват пред ВАС именно инструкцията за отмяна инструкцията за провеждане на предварителните проверки. И твърдят, че тя е нищожна.

Мотивите им са сходни с тези, с които беше атакувана същинската инструкция от 2011 г. - никога не е била подложена на обществено обсъждане или обнародвана в Държавен вестник. В жалбата си те посочват, че това е предпоставка за нарушаване на правото на защита на всеки, ангажиран в предварителна проверка, защото няма откъде да зае какъв е процедурният ред за нейното осъществяване и какви са правата и задълженията на страните.

Адвокат Мъзлев е поискал по реда на Закона за достъп до обществена информация от полицията и прокуратурата във Велико Търново копие от отменителната инструкция от 2014 г. „От така представените отговори (от ОДМВР - Велико Търново и РП-Велико Търново - бел. ред.) става ясно, че подзаконовият нормативен акт Инструкция за отмяна на инструкция за провеждане на предварителни проверки в действителност съществува и нейното издаване има за цел отмяна на съществуващата до този момент уредба на института на предварителната проверка. Доколкото обаче последната не е обнародвана, то тя се явява нищожна и не произвежда никакво правно действие", обясняват двамата адвокати в жалбата си до ВАС.

И твърдят, че на практика правилата в отменената през 2014 г. инструкция все още се прилагат. Ето какво са написали в жалбата си: „Същевременно полицейските и прокурорските органи продължават да прилагат правилата, залегнали в Инструкция №89/10.03.2011 г. за провеждане на предварителни проверки, доколкото липсва нормативна база, на която да стъпят в своята работа, а това създава невъобразим хаос в реализирането на практика на института на предварителната проверка в рамките на съществуващите производства по осъществяването ѝ".

Двамата адвокати пишат до съда, че именно прогласяването на нищожността на Инструкция за отмяна на инструкция за провеждане на предварителни проверки ще даде възможност за повече яснота и прозрачност при предварителните проверки.

Тричленният състав на ВАС, на когото е разпределено делото - председател Соня Янкулова и членове Павлина Найденова и Весела Андонова, вече определи, че жалбата им е допустима и насрочи делото за 8 октомври 2018 г.

Пред „Лекс" адвокат Павлин Стоянов обясни, че с колегата му не целят Инструкцията за провеждане на предварителните проверки да започне да действа отново, а ако ВАС обяви тази за отмяната ѝ за нищожна, ще атакуват и нея. „И двата акта са нищожни, но за да атакуваме инструкцията от 2011 г., първо трябва съдът да се произнесе по инструкцията от 2014 г.", каза той.

Неопределеността в нормативната уредба води до нарушаване на права, злоупотреба с права и административен произвол, заяви адвокатът. И припомни, че България все още не е транспонирала Директива 2013/48/ЕС от 22 октомври 2013 г. относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане. Като напомни, че тя гарантира, че заподозрените, каквито са хората, обект на предварителна проверка, имат право на защита „от момента, в който компетентните органи на държавата членка уведомят лицата с официално съобщение или по друг начин, че са заподозрени или обвиняеми в извършване на престъпление, независимо дали са задържани".

ЕК вече започна наказателна процедура срещу страната ни за това, че разпоредбите на директивата не са транспонирани, което трябваше да стане до 27 ноември 2016 г. Министерството на правосъдието изготви проект за изменения в Наказателно-процесуалния кодекс в тази връзка, като се очаква те скоро да бъдат приети от правителството.

 

 

 

 

-

Начало на блога


 

Този материал е част от информативните материали на тема Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

-


 


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1690

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.