Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

Начало на блога

Обратно към всички информативни материали

-

Дата на първа публикация: 15.01.2017. Посл. актуализация на 02.04.2021

Р. Стоянова

-

Из Помагало на съдебния заседател 2012 - Наказателно право - чл. 212 НК  Тук интересното е, че обясняват чл. 212 отпреди да бъде изменен и за недвижимо имущество, така става по-ясно: разпореждането с движимо имущество е по-просто - темата е интересна за изясняване на адресата на измамата - с мои бележки в синьо

-

Съдебна практика документни престъпления - започва с ППВС 3/82, съдържа резюмета на множество съдебни решения, още от соц. време, МНОГО ИНТЕРЕСНО!  Вж кратка извадка (тя е конкретно за поглъщането на документното престъплението по чл. 311 от документната измама по чл. 212 НК)

-

 Отлични обяснения могат да се прочетат в книгата на проф. д-р Петър Раймудов, бивш прокурор от ВКП, "Документни имотни измами - 2013"

 -

Процесуални въпроси на имотната измама  Из книгата на проф. д-р Петър Раймундов "Документни имотни измами"- стр. 220-221. Много точни, кратки и ясни указания - стъпка по стъпка, с определени срокове. 

-

Рецензия на дисертация по право в ЮЗУ от 2011
"Добре са аргументирани вижданията на дисертанта относно документа като средство на разглежданото престъпление (по 212, ал. 1 НК, бел. блогър).Правилно се сочи, че документът изпълнява две съществени функции - служи като правно основание, за да се получи определено имущество, и заблуждава адресата, за да се разпореди с него. (дисертацията е отпреди включването на недвижимото имущество в чл. 212 НК, но и досега всички юристи повтарят все едно и също - че документът служи да заблуди адресата на измамата, като продължават да не забелязват, че инкрим. пълномощно например служи да заблуди нотариуса, а не пострадалото от измамата лице, т.е. човекът, чийто имот е отнет с измама - вж Петър Раймундов, "Документни имотни измами", 2013, стр. 83: "Пострадал от престъплението имотна измама е само лицето, на което принадлежи правото на собственост, върху което е упражнено престъпно въздействие.", бел. блогър)

-

Типично обяснение на документната измама по чл. 212 НК  с мои бележки в синьо

-

За определяне на фактическата и правна сложност
Според прокурорите от РП-Плевен, нашето дело е с мноого голяма фактическа и правна сложност, а според мен, те просто не знаят как се разследва документна имотна измама. Проф. д-р Раймундов, бивш прокурор от ВКП, е написал цяла книга по темата, но няма кой да чете. 

-

Нотар. Бюлетин бр. 1 от 2010
Тук на стр. 23 е публикувана статията на зам-гл. пр. Валери Първанов "Нотариусите трябва да имат достъп до информационната система на прокуратура", в която зам.-главният прокурор казва, че първият аспект на престъпното посегателство е подмяната на волята на титуляра, което става с фалшив нотариален акт. Вторият е чрез легитимиране на опорочено волеизявление на субекта на правото - с фалшиво пълномощно.  

Това за първия аспект е изключително важно за нашия случай! Волята на майка ми е била подменена чрез използване на "преписи" с невярно съдържание от решения на поземлена комисия, защото измамникът не е успял да се добере нито до нотариалните актове на майка ми, с които тя се легитимира като собственик, нито до оригиналните решения на ПК, въз основа на които са издадени тези нотариални актове (проблемът тук е, че фалшивите преписи са осигурени от служителите на ОСЗ Д. Митрополия; ако бяха фалшифицирани от гражданин, щеше да е много лесно). Разбира се, и пълномощното е фалшиво - майка ми нито е ходила в с. Гороцвет, Разградско, нито се е подписвала върху два броя пълномощно, нито пък пълномощното е заверено на подпис и съдържание. Вж Бележки по двата екземпляра на пълномощното.   P.S. Спечелихме гражданското дело, бел. блогър, 18.05.2020. 
-
А на стр.25 е публикувано интервю с нотариус Илия Иванов, председател на Контролния съвет на Нотар. камара, под заглавие "Целта на семинара е да синхронизираме работата си с прокуратурата". Нотариус Илия Иванов коментира темата на семинара "Нотариусът - обект на престъпление?". В интервюто се казва, че недобросъвестни лица се опитват да измамят и самите нотариуси. "Затова  сега ние искаме  да  покажем  обратния случай,  когато  самият  нотариус  е жертва на престъпление." Пълномощните са посочени на първо място. Изтъкнато е значението на регистър "Единство", без да се споменава, че кметските пълномощни са извън него.След това се говори за кражбата на фирми. Споменава се и продажбата  на   недвижимости, които  са  извън  нотариалната  компетентност.  "Например  областният  управител подписва договор за продажба на имоти  държавна  собственост,  като подписите  на  страните  по  договора не  се  заверяват  нотариално.  Същото се  отнася  и  за  кметовете,  които  продават  имоти  общинска  собственост след  взети  решения  на  общинските съвети. Знаете случая с фалшифицираните подписи на Бойко Борисов от времето, когато беше кмет на София.

                                - Да, знаем случая с фалшифицираните подписи на Бойко Борисов - справка: 2008 Тачева погна нотариус заради Петър Драшков (афера "Златното пате") Сделка за милиони с фалшифициран подпис на столичния кмет, 10.03.2014 Съдят 3-ма за най-голямата измама с имот в София Поиграли си на съденка, накрая просрочили с един ден и готово - няма осъдени; 18.02.2015 По вина на прокуратурата - Прекратено е делото по аферата "Златното пате" с "фалшифицирания" подпис на Борисов"

-

На стр. 26 е изказването на нотариус Димитър Джонов, председател на Регионалната колегия към Апел. съд- В.Търново под заглавие "Продажбата на имоти без участието на нотариус е архаизъм от миналото": "Няма колега, който да не се е сблъскал с опити на недобросъвестни граждани  да  осъществят  действия,  които  са  извън  правомерното  протичане  на гражданския оборот. Някои от тях са нарушения, а друга част се квалифицират  като  престъпления  по  Наказателния  кодекс.  Често  се  сблъскваме  с лица,  които  се  опитват  да  се  представят  за  други  хора  или  пък  използват документи, които са неистински." И още: "Този семинар е проява на доброто ни сътрудничество с Прокуратурата. Ние често обсъждаме важни теми, които засягат и нашата, и тяхната работа. " (И понеже сме добри приятели, като им кажем, че всички документи са изрядни, не ни проверяват - вж Документите, с които е извършена имотната измама, за които нотариус Иванов 007 категорично е заявил, че са  били изрядни, бел. моя)

-

Проверка на ИВСС - 2012 http://www.inspectoratvss.bg/acts/1438170798.pdf Изводи: По правило,делата с предмет „имотни измами" обикновено се характеризират с правна и фактическа сложност. Разследването на този вид престъпления неминуемо се преплита с обсъждане и на гражданскоправна материя, което в някои случаи води до погрешни правни изводи относно наличието или липсата на престъпление, респ. определянето на деянието като гражданскоправен спор без то действително да представлява такъв. Осъществяването на една имотната измама обикновено се предшества от осъществяване съставите на множество различни престъпления -най-често документни, което допълнително усложнява разследването. Като цяло, от Прокуратурата на РБ се очаква да завиши взискателността си и да проявява висок професионализъмпо отношение на разследванията с висока степен на обществена опасност,каквито са престъпленията с предметнедвижими имоти. Разработването и приемането от ВКП на методика за образуване и разследване на този вид престъпления би улеснило работата на прокурорите при упражняване функциите им на ръководещ орган на етапа на досъдебното производство (доколкото знам, още не са разработили и приели методика за разследване, бел. блогър, 27.12.2020 г.). При имотните измами се накърняват обществените отношения, свързани със собствеността. Ето защо, с особена тежест по тези дела стои въпросът зазащита правата на пострадалите.В коментираните случаи основният интерес на гражданина е да си възстанови неправомерно накърненото право на собственост, както и да бъде обезпечен гражданския иск. Прокуратурата следва да прилага предвидените от закона мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата, които да прилага незабавно след възникване на основанието за това.Следва да бъдат използвани и всички законови средства, за да бъде пресечена възможността за изповядванена бъдещи сделки с инкриминирани имоти (препоръчват възбрана, но доколкото знам, прокуратурата и досега не налага такава, бел. блогър, 27.12.2020)

-

Из интервю на Ренета Николова с Йосиф Герон, зам.-председател на Съюза на юристите в България - Нотариален бюлетин, бр. 2, 2011 г.  Друг въпрос, по който много сериозно трябва  да  се  работи,  и  даже  след  кръглата  маса  сме предприели  първите  стъпки  -  да  се  изработи методика  за  разследване  на  този  вид  престъпления. За съжаление прокурорите не са достатъчно добре  запознати  с  гражданскоправната  материя. (например, не знаят как се заверява пълномощно, бел. блогър) Да  не  говорим  за  разследващите  полицаи,  тъй като  на  тях  се  възлагат  повечето  такива  престъпления.  Ние  от  СЮБ  заедно  с  Асоциацията  на прокурорите  ще  подготвим  такава  методика, както  и  програма  за  обучение  на  прокурори  и разследващи полицаи. В това отношение разбиране  от  страна  на  прокуратурата  и  МВР  има. Въпросът е да се намери нужното финансиране (8 години по-късно още не е намерено, междувременно - през 2013 г. - е публикувана книгата "Документни имотни измами" на д-р Петър Раймундов, бивш прокурор от ВКП, в която на стр. 220-221  е налична прекрасна методика за разследване, но няма кой да чете, бел. блогър, 2019).

-

Документно престъпление по чл. 311 от НК (това е остарял материал, тогава още не знаех, че чл. 212 поглъща чл. 311 НК, бел. блогър) Извадка от Мотиви към присъда за видовете документи и за субекта на престъплението по чл. 311 от НК - много хубави, ясни и кратки обяснения. Вж Горска територия, продадена като земеделска с лъжливо документиране, Фактическата обстановка -  престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК, извършено от Иванов 007 и Мотиви към искането за повдигане на обвинение срещу нотариус Иванов №007 по чл. 311, ал. 1 от НК.

-


Наказателен кодекс - Документни престъпления Документните престъпления са систематизирани в три основни вида: 1. Престъпно съставяне на документи ( подправка на документ - чл. 308-310 и чл. 315 от НК; лъжливо документиране - чл. 311-314 от НК) 2. Престъпно ползуване на документи - чл. 316-318 от НК; 3. Престъпно унищожаване на документи - чл. 319 от НК.  В нашия случай на имотна измама би следвало да се направи връзка между чл. 311 НК, ал. 1 и чл. 212, ал. 2 или ал. 4 НК.

-

За квалификацията на престъпленията по чл. 311, 312 и 313 НК

 

-

21.09.2018 С дело във ВАС адвокати опитват да сложат ред в правилата за предварителните проверки  - този материал не е само за разследването на имотните измами, а за всички разследвания

-

31.03.2021 Решение по адм. д. № 9913/2020 на ВАС (3-членен състав)  ВАС в 3-членен състав обявява нищожност на цялата Инструкция за провеждане на предварителни проверки от прокуратурата, издадена от главния прокурор и министъра на външните работи на 16 март 2011 г., т.к. не е била публикувана в Държавен вестник. Потвърдено от 5-членен състав на ВАС (браво!)


-

14.06.2019 Банкеръ"Закони до поискване, прокурори на повикване. Пет години след смъртта на КТБ" - за мегаделото КТБ (тук има малко и за инструкцията от 2011 за предварителните проверки)

-

 

30.08.2019 Повдигнаха обвинение на мним продавач на ниви, измамил купувач и нотариус С мои бележки в синьо

-

 Адресат на измамата при престъпление по чл. 212, ал. 1 от НК

-

За какво се използва инкриминираното пълномощно?  Бърз отговор - за заблуда на нотариуса

-

Заблудено длъжностно лице и адресат на измамата при документна измама (чл. 212 НК)


-

Често споменавани в този блог законови разпоредби

-

Как не трябва да се разследва имотна измама - примери от нашия случай  Тук са събрани примери за това, как не трябва да се разследва имотна измама, взети от продължаващото вече осма година разследване на измамата със земите на майка ми (бел. блогър, 11.01.2021)

-


Продължителното наказателно производство е в полза на подсъдимите (в съдебно дело разглеждат срок на ДП от около 3 години като смекчаващо вината обстоятелство, а по нашия случай на имотна измама срокът стана вече пълни 7 години и тече осмата, бел. блогър, 12.01.2021)

-

Обратно към всички информативни материали

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/985

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.