За квалификацията на престъпленията по чл. 311, 312 и 313 НК

Начало на блога


 Този материал е част от информативните материали на тема Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

-

На стр. 51 от Бюлетин № 2/2008 г. на Асоциацията на прокурорите в България е публикувана статията от проф. д-р Петър Раймундов, бивш прокурор от ВКП, озаглавена  "Документни престъпления и свързаните с тях измами при сделки с движимо и недвижимо имущество". В нея на стр. 54 пише следното:

-

"Документи с вярно и невярно съдържание могат да бъдат само тези, които имат валидно авторство, т.е. само истинските документи. Разграничението на документите на такива с вярно и невярно съдържание има практическо значение при квалификацията на деянието като престъпление съответно по съставите на чл. 311, чл. 312 и чл. 313 НК. Предмет на тези престъпления могат да бъдат само документите с невярно съдържание, а тяхната конкретна квалификация се определя от особеностите на случая: длъжностно лице - чл. 311, специално длъжностно лице, лекар - чл. 312, частно лице, т.е. всеки наказателноправен субект - чл. 313 НК."

-

Още по темата - в примерите за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система:

Четвърти пример Районен прокурор от Плевен отказва да предяви иск за отмяна на два нотариална акта с невярно съдържание понеже са истински (sic!) и други бисери. Пример № 4 е свързан с примери №25 и № 26.

-

Начало на блога


 Този материал е част от информативните материали на тема Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

-

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1855

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.