ПРИСЪДА № 224/9.6.2016г. на Варненски районен съд по НОХД № 1520/2016

Начало на блога

Обратно към  Съдебна практика - наказателно производство

-

Това е наказателното дело по случая с около 190 дка ниви в генерал-тошевско, собственост на човек от София, "продадени" с фалшиво пълномощно, заверено от разградски нотариус. Гражданското е публикувано тук.

-

Резюме. Оправдават лъжепълномощника, понеже той самият бил подведен от организатора на схемата и щом разбрал, че го полицията го издирва, сам отишъл и дал показания, а баш-измамникът се самоубил същата 2013 г. (смъртта на ключовата фигура много напомня за имотната измама с къщата в Лозенец - и там някаква измамница адвокатка внезапно умира).

-

Източник: https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=3dF7Yz509R0%3D

-

ПРИЗНАВА подсъдмия К.К.М. - род. на *** ***,  българин, бълг. гражданин, неженен, с висше образование, неосъждан, работи, ЕГН-**********

 

ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА: В периода от неустановена дата след средата на м. октомври 2013 год. до 28.10.2013 год. в гр. Варна, с цел да набави за себе си имотна облага да е възбудил и поддържал заблуждение у Н.В.К., че действително разполага с разпоредително право и действително е упълномощен от Славчо Иванов Кунев от гр. София, да се разпорежда със собствените му недвижими имоти: земеделска земя на стойност 285019,50 лв., а именно нива с площ 117 дка в землището на гр. Ген. Тошево в местността „Чаталюк", представляваща имот № 001010, парцел десети от масив първи и нива с площ 73,013 дка в местността „Чаталюк", представляваща имот № 004015, парцел петнадесети от масив четвърти и с това да е причинил на К., имотна вреда в размер на 35000 лв. /платени по банков път с банкова бордеро № 20970110/28.10.2013 год., в клон на МКБ Юнион Банк ЕАД НЦ ФЦ Сливница - гр. Варна/- големи размери, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по възведеното обвинение по чл.210 ал.1 т.5 вр. чл.209 ал.1 от НК.

 

 

 

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред ВОС в 15-дневен срок от днес.

                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/                2/

-

Още:

МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДАТА ПО НОХД №1520/2016 НА РС - Варна, ХХХVІІІ СЪСТАВ

-

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1847

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.