Мотиви към Решение №264/30.05.2017г. по НАХД №363/2017г. - РС Разград

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

-

 

Източник: http://razgradrs.my.contact.bg/2017/20170500/0070f517_36353017.htm

-

Кмет издава удостоверение за наследници с невярно съдържание, понеже смята, че починалият няма наследници, а се оказва, че има. Това е юридически въпрос, казва Съдът и го оправдава.

-                

Разградска районна прокуратура е внесла постановление по реда на чл.375 от НПК срещу обвиняемия А.Х. *** за това, че на 30.09.2016г. в с. Гороцвет, общ. Лозница, обл. Разград в качеството си на длъжностно лице - кмет на с. Гороцвет, общ Лозница в кръга на службата си съставил официален документ - Удостоверение за наследници №76/30.09.2016г. по описа на кметство с. Гороцвет, в който удостоверил неверни обстоятелства, а именно, че лицето М. А. С.няма наследници,  с цел да бъде използван този документ като доказателство за тия  обстоятелства при разследването по досъдебно производство №1873 ЗМ-473/2016г. по описа на РУ на МВР -гр. Разград, като случаят е маловажен  - престъпление по чл.311, ал.2 вр. ал.1  от НК.

В заседанието пред РРС представителят на РРП поддържа съдържащото се в постановлението предложение  срещу  обвиняемия.

Обвиняемият дава обяснения по делото, като сочи, че действително е издал процесното удостоверение за наследници, но твърди, че не е знаел, че и родителите на починалия, както и неговия брат  са негови наследници и всъщност сочи, че не е знаел, че починалия е имал родители и брат - те не фигурирали в регистъра на населението, който ползвал. Лично и чрез защитника си моли да бъде оправдан, като се изтъкват доводи за липса на извършено престъпление.  

Разградският районен съд, след преценка на доводите на страните и  събраните по делото доказателства, констатира от фактическа страна следното:

Обвиняемият А.Х.Х. е роден на  ***г***. Същият е неженен, неосъждан.

Обвиняемият А.Х. ***. С оглед тази му длъжност същият имал и функцията да издава удостоверения за наследници, съобразно регистъра на населението - чл.2, ал.1 от Наредба №РД-02-20-6/24.04.2012г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Също така със Заповед №1/04.01.2016г. на кмета на Община Лозница на обвиняемия, в качеството му на кмет на населеното място,  била възложена  функцията „длъжностно лице по гражданско състояние" за територията на Кметство -с. Гороцвет. На обвиняемия била възложена  и функция като служител с достъп до автоматизираните информационни фондове на Национално равнище /Национална база данни „Население" - НБДН/ - Заповед №243/21.03.2016г. на Кмета на Община Лозница. Този достъп бил от съществено значение именно с оглед издаване на съответни удостоверения въз основа на регистъра на населението.

Пред РУ на МВР -гр. Разград било висящо Досъдебно производство №1873 ЗМ-473/2016г., водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.127, ал.1 от НК. В хода на производството на 26.09.2016г. разследващият орган - св. Н. Н. отправил до кмета на с. Гороцвет искане с рег. №33000-20408/26.09.2016г. по описа на ОД МВР -гр. Разград за издаване на удостоверение за наследници на починалия М. А. С., който бил с постоянен адрес ***. Тази информация била необходима с оглед изясняване на съответни обстоятелства по досъдебното производство. В качеството си на кмет на с. Гороцвет обвиняемият А.Х. отговорил на искането, като изготвил Удостоверение №76/30.09.2016г. по описа на Кметство -с. Гороцвет, в което вписал, че лицето М. А. С. няма наследници. До този извод обвиняемият стигнал, поради това, че нямало данни починалият да има деца, а също така нямало и данни същият да е сключвал граждански брак. Обвиняемият подписал документа и положил печата на кметството върху подписа си.Впоследствие обвиняемият предоставил посоченото удостоверение на разследващия орган по посоченото досъдебно производство. Междувременно св. Н. вече бил установил родителите на починалия М. С. - А. С. М. и К. А. С. и ги бил разпитал като свидетели, като ги запознал и с правата им на пострадали в процеса. Установено било също и че починалият М. С. имал освен живи родители също така и брат, и други роднини по съребрена линия.

Обвиняемият твърди, че към момента, когато е издал съответното удостоверение за наследници, той не е знаел, че починалия е имал живи родители и брат. При издаване на удостоверението той ползвал само регистър, в който били отразени живущите в селото, но понеже починалият бил дошъл от друго място и се заселил в селото, то той и роднините му не фигурирали в регистъра. По това време не била инсталирана автоматизирана база данни в електронен вариант и той не могъл да ползва тази база. Такава била инсталирана  впоследствие  и същата функционира понастоящем. Самият обвиняем твърди, че не знаел, че родителите и братята се явяват наследници. Той мислел, че такива се явяват само децата и съпругът, но понеже починалият нямал деца и нямал сключен граждански брак, то обвиняемият сметнал, че той нямал наследници. 

-

               Забележка. Показанията на кмета на Гороцвет са искрени - не е знаел кои са наследниците на починалия. Смятал е, че щом няма деца и не е бил женен, значи няма наследници. По същия начин и предишният кмет на Гороцвет е заверил само подписа на пълномощното от името на майка ми, защото не е знаел, че се заверява и съдържаниета. Що се отнася до неприсъствената заверка, не е изключено да са му довели някаква възрастна жена и да са го заблудили, че това е майка ми. И че вече се е подписала, докато са чакали кмета да дойде от някаква ферма на другия край на селото.  Личната карта може да е била фалшива - кметът не е имал достъп до базата на МВР, за да я провери.    

-

Така изложената фактическа обстановка се установява от събраните доказателства  - разпитаните на досъдебното производство свидетели, писмените доказателства, обясненията на обвиняемия. Безспорно обвиняемият е издал процесното удостоверение /официален документ/ в качеството си на длъжностно лице и в кръга на службата си, като е посочил, че починалият М. С. няма наследници. Такива наследници обаче били налице. При това съществен въпрос остава този дали обвиняемият е действал със съзнанието /т.е. умишлено/, че издава удостоверение с невярно съдържание. Действително, както се сочи и в постановлението на прокурора,  по силата на чл.11, ал.2 от Наредба №РД-02-20-6/24.04.2012г. длъжностното лице следва да определи наследниците по закон, след като направи пълна проверка в регистъра на населението, а когато е необходимо и в регистрите на актовете за гражданско състояние. От обективна страна е явно, че обвиняемият не е направил пълна такава проверка. Съдът приема за установено, че към момента на изготвяне на удостоверението в кметството не е действала автоматизирана система Национална база данни „Население"  - обясненията на обвиняемия в това отношение не са оборени, а и този въпрос всъщност не е спорен. Такава автоматизирана система явно е въведена впоследствие. Не това обаче е същественото. Дори такава система да беше действала, то пак остава въпроса за наличието или липсата на умишлено поведение при отразяване на неверните факти в удостоверението. Престъплението по  чл.311, ал.2 вр. ал.1  от НК е умишлено и може да бъде осъществено само с пряк умисъл и то със специална цел. Въпросът за кръга на наследниците е юридически и е обяснимо, че обвиняемият не е бил наясно с цялостния обхват на този кръг.

-

            Забележка. Разбира се, че е обяснимо за лице без юридическо образование да допусне такава грешка. Въпросът е, защо държавата делегира толкова отговорни права на хора без необходимото образование, а често и без необходимата подготовка?

-

Действително незнанието на закона никого не оправдава, но тук не става дума за това, а за липсата или наличието на умисъл при отразяване на съответен факт в процесния документ.

-

                 Забележка. Оказва се, че въпреки принципа "незнанието на закона не е оправдание за нарушаването му", кметът е невинен поради липсата на умисъл (липса на юридически знания). При това положение не виждам каква мотивация за обучение могат да имат кметовете. Според мен, никаква. 

              -

Факт е  че обвиняемият не е извършил пълноценна проверка, а такава той би могъл да извърши и чрез изискване  на справки от  регистри и по съответни населени места за да се стигне до действителния кръг на наследниците.  Това обаче само по себе си не сочи на умишлено поведение при издаване на невярното удостоверение. Обвиняемият явно е сметнал, че с оглед на наличните данни няма какво повече да се удостоверява - явно е смятал, че действително починалият няма наследници и това е отразил. Тази ситуация всъщност изключва възможността обвиняемият да е действал умишлено. В разглеждания случай доводи в смисъл, че умисълът се извличал от обективните действия на дееца до нищо не водят, защото последният довод    играе роля, когато обективните действия на дееца са такива, че разкриват /дават възможност да се установи/ и субективното му отношение. В разглеждания случай от обективните действия на обвиняемия А. Х.  изобщо не може да се направи извод за негово умишлено поведение - че е вписал в удостоверението, че починалият няма наследници със съзнанието, че това обстоятелство не е вярно. Логично  е да се приеме, че в случая  става дума за незнание относно това кой влиза в кръга на наследниците и оттук незнание как да се установи в пълнота този кръг.

-

                Забележка. Хубаво нещо е незнанието!

-

 Затова и съдът приема, че обвиняемият не е действал умишлено. Още повече в разрез с всякаква логика се явява и обвинението, че обвиняемият е действал със специална цел - съставеният документ да бъде използван като доказателство за установяване на тези обстоятелства в досъдебното производство. Обвиняемият очевидно не е имал такава цел - той е отговорил на искане за издаване на документ, смятайки, че е издал документа съобразно установения ред. Обвиняемият не е имал цел или пък мотив нещо да бъде доказано - той е незаинтересован спрямо воденото досъдебно производство. Отделен е въпросът, че в едно досъдебно производство удостоверението за наследници далеч не е решаващият документ за установяване кръга на наследници на починало лице.

-

               Забележка. Отделен въпрос е, защо разследващите не са проверили сами кои са наследниците в базата данни "Население", до която имат достъп, а са карали кмета да им издава у-нието и после на бърза ръка са му повдигнали обвинението.  

-

С оглед изложеното остава крайният извод, че обвиняемият не е действал умишлено и още по-малко със специална цел, поради което съдът намира, че той не е извършил престъпление по чл.311, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, поради което  и обвиняемият следва да бъде оправдан по така повдигнатото му обвинение.  

Мотивиран така съдът постанови решението  си.

                                                                                  

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 -

РП-Разград неуспешно е протестирала оправдателната присъда.
Из Решение № 80 от 27.09.2017 г. на ОС-Разград по ВНОХД № 239/2017 г.
Протестът е неоснователен. Не са налице основания за отмяна на атакуваното решение. Законосъобразен е крайният извод на първата инстанция, че деянието на обв. А.Х. не съставлява престъпление, макар и не по съображенията, изложени в протестирания акт.
            Несъмнено обв. Х. като длъжностно лице - кмет на с. Г. в кръга на службата си е съставил официален документ - удостоверение за наследници, в което е удостоверил неверни обстоятелства - че починалият *** няма наследници. Този факт не отговаря на обективната действителност, тъй като *** е имал родители, които съгласно чл. 6 от Закона за наледството са негови наследници по закон. Незнанието на тази норма от Закона за наследството не оправдава обвиняемия и не изключва умисъла за престъпление. Никога непознаването на правото не е било извинителна причина за правните субекти /вж. Решение № 56 от 28.03.2014 г. на ВКС по н.д. № 2416/2013 г., ІІІ н.о., Решение № 336 от 23.02.2015 г. на ВКС по н.д. № 581/2014 г., ІІІ н.о., Решение № 26 от 8.06.2015 г. на ВКС по н.д. № 2017/2014 г., ІІІ н.о./. Още повече, че като кмет обв. Х. е бил длъжен да знае и да може да определя наследниците по закон.

-

                Забележка. Именно! Незнанието не оправдава! "Никога непознаването на правото не е било извинителна причина за правните субекти"! И практика на ВКС е цитирана. Браво на ОС Разград!

-
В конкретният случай Разградският окръжен съд приема, че формално деянието осъществява обективните и субективните признаци от престъпния състав по чл. 311 НК, но поради своята малозначителност не е общественоопасносно. Съставеното удостоверение за наследници не е довело до накърняване на ничии права - нито лични, нито имуществени. То е било издадено единствено за нуждите на наказателно производство, в което разследващият орган вече е бил издирил и разпитал наследниците по закон на починалия.
          Поради това и съгласно чл. 9, ал. 2 НК деянието не е престъпно и правилно обв. Х. е бил признат за невинен и оправдан по повдигнатото обвинение.
           ПОТВЪРЖДАВА Решение № 264/30.05.2017 г., постановено по АНД № 363/2017 г. по описа на Разградския районен съд.
          Решението не подлежи на касационно обжалване.

-

Начало на блога

Този материал е част от материалите в раздел Проблеми с кметските пълномощни

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1843

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.