Из интервю на Ренета Николова с Йосиф Герон, зам.-председател на Съюза на юристите в България - Нотариален бюлетин, бр. 2, 2011 г.

 

Начало на блога


 

Този материал е част от информативните материали на тема Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

-

 

Много още неща има да се правят (по имотните измами, бел. блогър). Критиката ми  е  сериозно  насочена  към  прокуратурата.  Не се  забеляза  някакъв  прелом  в  нейната  работа.  В наказателните  дела,  те  отказаха  да изпълняват задължението,  което  им  е  възложено  -  да  предявяват  искове.  Там  проблемът  е  много  сериозен (и все още е, бел.блогър, 26.05.2019) .  Обикновено  измамените  хора  са  със  слаби финансови  възможности,  за  да  водят  такива тежки дела. Второ, независимо от това какъв иск ще  се  предяви,  най-напред  измаменият  трябва да докаже, че е собственик или носител на друго вещно право върху имота. Едва тогава съдът разглежда  дали  този  акт  е  истински,  или  не.  Естествено, че измамниците са много добре организирани, с добре платени и осигурени адвокати, те знаят всички възможности да оспорват установените  документи  за  собственост.  Особено  когато говорим  за  по-стари  документи.  Ако  в  първичния  документ  бабата  е  записана  Стана,  а  в  удостоверението  за  наследници  е  написана  като Станка  -  това  дава  повод  за  протакане  на  едно дело минимум с 2 години (защото е мноого е сложно да се издаде едно удостоверение за идентичност на имена, бел. блогър). А когато прокуратурата, защитавайки обществения интерес, предявява такива дела, тя не трябва да доказва, че държавата  или  обществото  е  собственик  на  въпросния имот, а ще се установява само порокът на охранителния акт, какъвто е нотариалният. Друг въпрос, по който много сериозно трябва  да  се  работи,  и  даже  след  кръглата  маса  сме предприели  първите  стъпки  -  да  се  изработи методика  за  разследване  на  този  вид  престъпления. За съжаление прокурорите не са достатъчно добре  запознати  с  гражданскоправната  материя. (например, не знаят как се заверява пълномощно, бел. блогър) Да  не  говорим  за  разследващите  полицаи,  тъй като  на  тях  се  възлагат  повечето  такива  престъпления.  Ние  от  СЮБ  заедно  с  Асоциацията  на прокурорите  ще  подготвим  такава  методика, както  и  програма  за  обучение  на  прокурори  и разследващи полицаи. В това отношение разбиране  от  страна  на  прокуратурата  и  МВР  има. Въпросът е да се намери нужното финансиране (8 години по-късно още не е намерено, междувременно - през 2013 г. - е публикувана книгата "Документни имотни измами" на д-р Петър Раймундов, бивш прокурор от ВКП, в която на стр. 220-221  е налична прекрасна методика за разследване, но няма кой да чете, бел. блогър).

 -
В момента издаването на удостоверения за наследници се извършва от нискообразовани  хора.  Това  са  хора,  които  не  могат  действително да преценят кръга на наследниците. Да не говорим за фрапантни случаи като тези, че на живи хора се издават удостоверения за наследници.  И  като  питаш  селския  кмет,  защо  това  се случва,  той  ти  казва:  „Ами  защото  това  са  си наследниците  на  човека."  Това  просто  не  може да  продължава. (а да заверяват пълномощни за сделки - може, сигурно защото нотар. удостоверяване на пълномощно е фасулска работа, така ли? бел. блогър

-

 - Какво ще пожелаете на вашите колеги нотариусите?
Изцяло  да  си прочистят редовете, за да може когато се каже, че нещо  е  подписано  от  нотариус,  това  да  е  безспорна  гаранция  за  сигурност  на  гражданите  и бизнеса.  В  тази  насока  Нотариалната  камара работи  позитивно  и  именно  това  им  пожелавам -  общественото  мнение  да бъде   убедено,  че нещо,  заверено  от  нотариуса,  е  заверено  от самия Господ Бог (голям залък лапни, голяма дума не казвай, бел. блогър).


Вж също:
Проблеми с кметските пълномощни
и
Нотариално производство - правила и пропуски  

-

Начало на блога


 

Този материал е част от информативните материали на тема Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1839

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.