КАК СЕ ИЗВЪРШВА ЗАВЕРКА НА ПОДПИС И СЪДЪРЖАНИЕ

Начало на блога

Този материал е част от материалите в раздел Проблеми с кметските пълномощни и в раздел Информативни материали

 

-

Публ. в този блог на 28.07.2017, дата на посл. актуализация: 15.05.2019

Р. Стоянова

-

КАК СЕ ИЗВЪРШВА ЗАВЕРКА НА ПОДПИС И СЪДЪРЖАНИЕ

Тук са публикувани подробни обяснения за това, как точно се извършва заверката на подпис и съдържание на пълномощно за сделка с имот съгласно изискванията на закона (чл. 37 от ЗЗД, Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.,  чл. 590, ал. 4 от ГПК, Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г., ЗННД - Закон за нотариусите и нотариалната дейност и Наредба № 32 за  служебните  архиви  на  нотариусите  и нотариалните кантори) 

-

      Първо - накратко:

       От 01.03.2008 заверката на пълномощните за продажба на имот е усложнена с цел предотвратяване на имотни измами. Изискват се две заверки, извършени едновременно. Едната е на подписа, а другата -  на съдържанието на пълномощното.
        За целта пред нотариуса се представят два еднообразни (еднакви, идентични) екземпляра. Упълномощителят се подписва и върху двата. След  подписването им, върху всеки от двата екземпляра се  поставят по два щемпела. Единият е за удостоверяване на подписа, а другият - на съдържанието. Пълномощното се извежда в регистъра, изготвен по образец, съгласно разпоредбата  на  чл.7,  ал.2  от  Наредба  № 32 за  служебните  архиви  на  нотариусите  и нотариалните кантори. Образецът е наличен в Приложение №1 към  чл.7,  ал.2  от  Наредбата.
        Първо се извежда удостоверяването на подписа, като в графа „действие" се описва  подробно  съдържанието  на  пълномощното  и  регистрационния  номер  от  общия регистър се записва на щемпела за удостоверяване на подписа. Със  следващия  регистрационен  номер  в  общия  регистър  се  записва удостоверяването  на   съдържанието.  Тук в  графа  „действие"  може  да  се  запише  само „удостоверяване  съдържанието  на  пълномощно  с  рег. №   /  от  дата".  След  това  се  изписва номер на акта и номер на тома.
        Накрая единият екземпляр от надлежно завереното пълномощно се прибира в специална папка, наречена "том", където се съхранява 10 години. Един том може да съдържа максимум 200 съхранени екземпляра. След  запълването на първия том, ако годината още не е изтекла, се отваря втори том.  Всяка година се започва с нов том I. Документи от архива на нотариуса (кмета в нашия случай) се проверяват и/или изнасят от органите на властта само в негово присъствие.

-

Ето един много интересен софуер: Софтуер за поредни номера при заверка на подпис и съдържание  - рекламен материал на Ciela с перфекни обяснения как софтуерът автоматично дава поредни номера на двете заверки при едновременно удостоверяване на подпис и съдържание съгл. чл. 37, пр. 2 ЗЗД.

-

А сега - малко по-подробно:

-

Право да извършват заверка на подпис и съдържание на пълномощно имат нотариусите, кметовете и консулите. От  2017 г.  заверка на подпис и съдържание се изисква и за сключване на  договор за аренда чрез пълномощник. Пак от 2017 г. кметовете получиха достъп до електронния регистър "Единство" на Нотариалната камара и, също като нотариусите, вече са длъжни да регистрират извършените заверки не само в собствените си регистри, водени на хартия, но и в единния електронен регистър. Към днешна дата за консулите все още не е задължително да регистрират пълномощните в електронния регистър (пиша това на 20.10.2017, бел. моя, Р.С.)

 Следва информация от интернет с посочен източник. Аз не съм юрист, само съм се консултирала с множество адвокати, понеже майка ми пострада от имотна измама.

-

На сайта consul-bg.com пише следното:

        НОМЕРАЦИЯ НА УДОСТОВЕРЕНО СЪДЪРЖАНИЕ

Как се извеждат в деловодството на консула пълномощни за имоти с удостоверени подпис и съдържание?
При заверка на подпис и съдържание на пълномощно за сделка с имот, първо с пореден номер се поставя щемпел за удостоверяване на подпис, например №0017.След това се поставя щемпел за съдържание със следващ пореден номер №0018.Между двата номера НЕ може да се записват други документи и заверки. В щемпела за съдържание е оставено място за том.... и за номер......Тези том и  този номер са поредните номера на документите с удостоверено съдържание. Консулът подрежда в една книга /папка/ всички пълномощни с удостоверено съдържание.Кръщава ги първо с том №1 и номера от 1 до 200.
Така ако пълномощното със съдържание  е първо за годината, тогава то ще бъде том І №01.
Ако на друга дата се яви друго лице и пак поиска удостоверяване и на подпис и на съдържание, тогава общият номер на заверката на подпис на пълномощното е например 0020, а номерът за съдържание е 0021, том І №2.
Ако консулът завери за една година 200 пълномощни със съдържание, следващият номер и том е том ІІ №1.Последващото ще е например №315 за подпис и 316 за съдържания, а от томовете е том ІІ №3.
Всяка година номерата започват от 1 и томовете също започват от номер 1.
Например може за годината да сте заверили общо съдържанието на 217 пълномощни, от тях първите двеста са том І, а последните 17 са в том ІІ.

-
Нарушена поредност на номерата
Нарушена поредност на номерата при щемпели за подпис и за съдържание. Едновременно значи веднага едно след друго, без заверка на междинни декларации и други документи . Първо се удостоверява подпис и след това съдържание.

 Противоречащи на закона или добрите нрави -  чл.574 от ГПК
„Не могат да се извършват нотариални  действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия."
Консулът НЕ контролира текста на удостоверявания документ, например при удостоверяване на подпис на декларация по чл.264 от ДОПК НЕ проверява дали лицето има данъчни задължения, НО  консулът следва да прочете документа и да провери,  че текстът НЕ противоречи на закон или на морал, на добрите нрави.

Нотариални регистри и книги
Редно е всеки един отделен документ и всяко отделно удостоверяване да се записват на отделен ред. В регистъра НЕ може да има празни редове и празни страници.Страниците се номерират.
Нотариалните действия са:
заверка на подпис,
заверка на съдържание,
заверка на препис
Правилният запис в общия регистър би бил: заверка на подпис на пълномощно за разпореждане с имот , заверка на препис от .....диплома №..............
В края на деня консулът подписва последен ред на регистъра и записва: „РЕГИСТЪРЪТ приключен за дата......Общо .....бр.удостоверявания. и се подписва"
КОРЕКЦИЯ в общия регистър и Корекция в удостоверен документ става САМО в присъствието на лицето, подписващо документа и корекцията се подписва от лицето и от консула.
-

На сайта lexsofia.com:
ЗА НОТАРИАЛНАТА ЗАВЕРКА НА ПЪЛНОМОЩНО ЗА СДЕЛКА С ИМОТ ДОКАТО СМЕ В ЧУЖБИНА
След законодателните изменения през 2008г. се въведе задължителното изискване пълномощните, с които се делегират права за сключване на сделки в нотариална форма /каквито са например вещно-прехвърлителните договори с предмет недвижими имоти, учредяването на право на строеж, на ипотека и т.н./, да съдържат нотариална заверка (удостоверяване) на подписа и на съдържанието, извършени едновременно - чл.37 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/. Последното представлява съвкупност от две отделни заверки - съответно на подписа на упълномощителя/ите и на съдържанието на пълномощното, извършени от нотариуса в един същи ден, като задължително регистърните им номера трябва да са два поредни. На практика, едновременното удостоверяване на подписа и съдържанието на тези пълномощни се оформя в два щемпела с подпис и печат на нотариуса- единият за заверката на подписа, а другият - за заверката на съдържанието. На основание чл. 590, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, пълномощното за сделка с имот със заверка на подпис и съдържание се заверява в два или повече еднообразни екземпляра (затова и заверката му струва повече от обикновено пълномощно), като единият се „актува" от нотариуса и „пази" в специална книга в продължение на 10 години. Съхраненият от нотариуса екземпляр има съществено доказателствено значение, тъй като доказва авторството на документа, факта, че е упражнен контрол за законосъобразност и идентичността с екземплярите от пълномощното, които ще се ползват на практика.
Очевидно е, че в сравнение с предходния правен режим /който изискваше нотариално удостоверяване единствено на подписа/, новият е „по-тежък", по-усложнен и наложен вследствие зачестилите имотни измами, като опит за ограничаването им.

-

ПРАВИЛАТА ВАЖАТ И ЗА КАПИТАНИТЕ!

-

КОДЕКС НА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 113 ОТ 2002 Г.) последно изм. ДВ. бр.28 от 29 Март 2018г.

-

Правомощия на капитана по гражданското състояние и нотариални функции

Чл. 91. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.) При раждане, брак или смърт, настъпили на кораб, плаващ под българско знаме, намиращ се извън териториалните граници на Република България, капитанът е длъжен да извърши вписване на събитието в корабния дневник и да състави акт, съответстващ на изискванията на Закона за гражданската регистрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2002 г.) Капитанът предава съставените за горните случаи актове в службата по гражданското състояние към общината на първото българско пристанище, в което е влязъл корабът или на българския консул в чужбина.

(3) Капитанът е длъжен да приеме за пазене саморъчни завещания от лица, намиращи се на кораба, които предава на нотариуса в първото българско пристанище, в което е влязъл корабът, или на българския консул в чужбина.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2002 г.) Когато корабът се намира извън териториалните граници на страната, капитанът може да извършва заверка на подписи на лица, намиращи се на кораба, която има сила на нотариална заверка след вписване в корабния дневник.

-


    От 2016 г. в интернет започнаха да се появяват и заповеди на общински кметове, с които се утвърждават вътрешни правила за извършване на нотариални удостоверявания в кметствата. Към заповедите са приложени много хубави и подробни инструкции как се заверяват документи. Например - на Община Септември от 20.01.2016 и на Община Тетевен от 03.05.2016.

-

08.02.2016 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА И ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СВОГЕ

Чл. 39. Нотариалните удостоверявания по чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност в кметствата на община Своге се извършват чрез поставяне на щемпели за заверка на подпис, съдържание и копие от оригинален документ. Удостоверяванията се вписват в Общия регистър (книга).

-

В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ОБОРОТ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗЛОГ

Чл. 35. Нотариалните удостоверявания по чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност в кметствата на община Разлог се извършват чрез поставяне на щемпели за заверка на подпис, съдържание и копие от оригинален документ. Удостоверенията се вписват в Общия регистър (книга) на кметството.

2018 В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ОБОРОТ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОСПАТ

Чл. 35. Нотариалните удостоверявания по чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност в кметствата на община Доспат се извършват чрез поставяне на щемпели за заверка на подпис, съдържание и копие от оригинален документ. Удостоверенията се вписват в Общия регистър (книга).

-

Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация Сунгурларе

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. (3) Длъжностните лица нямат право да получават и обработват документи, които не са регистрирани и резолирани.

Чл. 8 т. 5. Да не работят с нерегистрирани документи.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 38. (1) Нотариалните удостоверявания по чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност се вписват и съхраняват в общият регистър на нотариалните дейности от упълномощен служител.

(2) В кметствата на общината нотариалните удостоверявания се извършват чрез поставяне на щемпели за заверка на подпис, съдържание и копие от оригинален документ. Удостоверяванията се вписват в Общ регистър (книга).

-

От община Мъглиж: "Нотариалното удостоверяване се прави чрез надпис върху документа, съдържащ атрибутите по чл.580 от ГПК и печат на съответното кметство. Удостоверяването се вписва в Общия регистър на нотариалните дейности за всяко кметство.", от община Раднево


-

А от 2017 в интернет започнаха да се появяват и заповеди на общински кметове, с които се утвърждават вътрешни правила за извършване на нотариални удостоверявания в кметствата по най-новите правила - чл. 9б от Наредба № 32 за  служебните  архиви  на  нотариусите  и нотариалните кантори. Например: Община Раднево 22.11.2017 (стр. 3-5, инструкциите за качване в електронния регистър на пълномощните са на стр. 4), Община Трявна.

 -

 

2017 В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ОБОРОТ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДОЛ

Чл. 39. (1) Нотариалните удостоверявания по чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност се вписват в ПП „Нотариус Футурум 2010" от упълномощен служител.

(2) Общият регистър на нотариалните дейности, генериран ежедневно от ПП „Нотариус Футурум 2010" на хартиен носител, се заверява от секретаря на общината и се съхранява от упълномощеното лице.

(3) По изключение, при проблем с техниката, се извършва вписване на нотариални удостоверявания в Общия регистър на хартиен носител (книга) при запазване поредността на регистрационните номера, генерирани от ПП „Нотариус Футурум 2010" и се поставят щемпелите за заверка на подпис, съдържание и копие от оригинален документ.

(4) След отстраняване на проблема по ал. 3, незабавно се осъществява вписване на съответната нотариална дейност в ПП „Нотариус Футурум 2010".

(5) За оригинален се счита Общия регистър, генериран от ПП „Нотариус Футурум 2010".

(6) В кметствата на община Криводол нотариалните удостоверявания се извършват чрез поставяне на щемпели за заверка на подпис, съдържание и копие от оригинален документ. Удостоверяванията се вписват в Общия регистър (книга).

-

-

И накрая - справка за относимите законови разпоредби (справката не е изчерпателна, а само за първоначално ориентиране):

Закон за задълженията и договорите (ЗЗД)

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Упълномощаването за сключване на договори, за които законът изисква особена форма, трябва да бъде дадено в същата форма; но ако договорът трябва да бъде сключен в нотариална форма, упълномощаването може да бъде направено и писмено с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно. ("може да бъде направено и писмено" означава, че не е необходимо да бъде чак във формата на нотариален акт, бел. моя, Р.С.)

-

Граждански процесуален кодекс (ГПК)

Удостоверяване на дата, съдържание и подписи на частен документ

Чл. 590. (1) Удостоверяването на датата, съдържанието и подписите на частен документ се извършва с надпис върху документа. В случая се прилага чл. 580, доколкото няма особени правила.
(2) За извършеното удостоверяване на датата или подписите се прави бележка в специален регистър за тези удостоверявания. При удостоверяване съдържанието на документ молителят трябва да представи препис от документа. След удостоверяването преписът, надлежно заверен, се подрежда в специална книга.
(3) След удостоверяването частните документи се връщат на лицата, които са ги представили.
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) При едновременно удостоверяване на подписите и съдържанието на документ молителят трябва да представи два или повече еднообразни екземпляра от документа, които се подписват по реда на чл. 589, ал. 2 и 3. След удостоверяването на подписа и съдържанието единият екземпляр се подрежда в специална книга, а другите се предават на молителя.

-

Закон за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД)

Чл. 83. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., предишен текст на чл. 83 - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа.
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Лицата по ал. 1 не могат да удостоверяват подписи на частни документи в случаите по чл. 15, ал. 1, чл. 129, ал. 2 и чл. 137, ал. 6 от Търговския закон.

-

Чл. 84. (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) (1) Българските консулски длъжностни лица в чужбина, при спазване на съответните разпоредби на Гражданския процесуален кодекс и ако документът е съставен на български език, могат:

1. да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване и са представени от български или чужди граждани;

2. да удостоверяват верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани;

3. да съставят нотариални завещания на български граждани.

(2) Удостоверяването на датата, съдържанието и подписа на частен документ, който не подлежи на вписване и е представен от чужд гражданин, се извършва само ако документът е предназначен да произведе действието си на територията на Република България.

-

Наредба № 32 за  служебните  архиви  на  нотариусите  и нотариалните кантори

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2003 г.) (1) Изнасянето на дела и документи от служебния архив на нотариуса извън нотариалната кантора се извършва само въз основа на писмено разпореждане (определение, разпореждане, заповед) на съдия или прокурор. Преписите се предават срещу подпис на изрично и поименно посочено в разпореждането длъжностно лице.

(2) Оригиналите на съхраняваните в служебния архив документи могат да се изнасят извън нотариалната кантора в случаите на изрично разпореждане по ал. 1 лично от нотариуса, като експертиза може да се извършва само в негово присъствие.
-
Чл. 7. (1) В общия регистър се записват хронологично:
4. извършените удостоверявания на съдържание, на дата, на подписи и дата, както и на верността на преписи;

-

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2017 г.) (1) Право на ограничен достъп за въвеждане на извлечения по чл. 9а, т. 1 и 2 се предоставя на органите на местната администрация с нотариална компетентност съгласно чл. 83, ал. 1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
(2) Правото на ограничен достъп по ал. 1 се извършва с потребителски интерфейс, през интернет, по защитен канал с предоставяне на потребителско име и парола.
-
 

(чл. 9б е нов, от тази година! отчитам го като положителен резултат, само че е трябвало да се направи още през 2009 г., когато Д. Танев се е изказал малко прибързано, че ако нотариусът изповяда сделка на базата на пълномощно, което не е в регистъра, ще носи имуществена отговорност, а това и досега, през 2017, не е уредено законово - вж изказването му с мои коментари: http://softisbg.com/dannies_blog/post-71.html).

-

Чл. 19. (1) Проектите за всички документи се изготвят върху двете страни на листа, като на страницата, на която свършва текстът, трябва да има достатъчно място за подписите на страните, за съответните надписи и за подписа и печата на нотариуса.

(2) При липса на място върху долната част на страницата се залепва продължение (алонж), скрепено с подписа и печата на нотариуса най-малко на две места.
-
(в нашия случай не е имало достатъчно място върху долната част на страницата, но не е залепен алонж, а заверката на съдържанието е изписано сбито, като минава през печата и подписа на кмета - това беше забелязано от съдията по гражданското ни дело № 1718/2018 - РС Плевен и описано в решението наред с множеството други дефекти, пропуски, грешки, липси и т.н. на вече прогласеното за нищожно кметско пълномощно, бел. моя, 15.05.2019 )

(край на справката)

-

Още по темата:

За правото на кметовете да заверяват подпис и съдържание на пълномощно - кратък преглед на релевантното законодателство от 01.03.2008 до 2016.

-

Рисковете кметът да играе нотариус Статия от 2011 г., в която се казва "Нужно е обучение на кметовете".

-

Обучават кметовете да извършват нотариални удостоверявания  Тук има хубави  инструкции за заверка на подпис и съдържание на пълномощно

-
Инструктират консулите за номерацията на удостоверено съдържание  И тук има чудесни обяснения. Четете, консули и кметове (и прокурори от Плевен)!

-

Този материал е част от материалите в раздел Проблеми с кметските пълномощни и в раздел Информативни материали

 

-

Начало на блога

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1284

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.