Решение от 29.09.2011г. на РС Плевен по гр.д. № 5404/2011г

Начало на блога

Това решение е част от Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки

Съдиите обикновено не обръщат внимание на вписванията или невписванията в регистрите за нотариални удостоверявания.

 -

Тук районният съдия твърди, че липсата на заверка на съдържанието на пълномощното не води до нищожност на сделката - с мои бележки в червено.

-

Източник: http://rspleven.eu/docs/05634510_40492011.htm

-
"[ищецът]  навежда доводи, че договорът е нищожен, тъй като с пълномощното, приложено в нотариалното дело  е заверен само подписа, но не и съдържанието му."
Съдия Ася Ширкова: "Относно твърдението, че договорът е нищожен поради противоречие със закона, тъй като не е спазена разпоредбата на чл.37 ЗЗД, а именно липсва нотариална заверка на съдържанието на пълномощното (при нищожно нотар. удостоверяване на пълномощното по см.на чл. 576 ГПК, упълномощителната сделка е нищожна на осн. чл. 26, ал. 2, пр. 3 от ЗЗД - поради липса на предписана от закона форма, а самият договор, сключен от мнимия представител, е висящо недействителен и ако не се потвърди от мнимо представлявания, става окончателно недействителен - вж обясненията за мнимото представителство в ТР 5/14), с което третия ответник е упълномощил втория да закупува недвижими имоти в страната, съдът приема следното : Вярно е, че договорът би противоречал на закона, когато не отговаря на изискванията на закона и не е съобразен с правния порядък в страната. Но липсата на нотариална заверка на съдържанието на пълномощното не е представлява съществен порок, който да води до нищожност на договора. Третия ответник е упълномощил втория и пълномощното е с нотариална заверка на подписа. Липсата на заверка на съдържанието не представлява такова нарушение, което да води до нищожност на сделката." (не се заблуждавайте! в това решение става дума за пълномощно отпреди 01.03.2008 г. - тогава още не се е изисквала заверка на съдържанието! вижте по-долу как се произнася друг съдия от същия съд)

-

 

Съдия Ралица Маринска, 18.02.2019 г.

(пример за правилно произнасяне по въпроса за липсващата заверка на съдържанието на пълномощното - тук става дума за кметско пълномощно от 2013 г.)

„Съдът констатира, също, че в Книгата [за нотар. заверки] липсва удостоверяване в хронологичен ред, на удостоверяване съдържанието на процесното пълномощно, на основание чл.7, т. 4. от Наредба № 32, дори и с посочената в него номерация 2-а. С оглед изложеното, съдът приема, че липсва изцяло нотариална заверка на съдържанието на процесното пълномощно от 12.02.2013г., който порок води до нищожност на същото, поради липса на форма за действителност." (цитатът е от решението по нашето гр. дело № 1718/2018 г. - РС Плевен)

-   

Начало на блога

Това решение е част от Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1813

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.