Решение № 105 от 22.01.2015 г. на РС-Бургас по гр.д. № 6773/2014

Начало на блога

Това решение е част от Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки

Съдиите обикновено не обръщат внимание на вписванията или невписванията в регистрите за нотариални удостоверявания.

 -

Тук районният съдия е установил, че пълномощното липсва в регистъра, а подписът на ищцата видимо се различава от истинския ѝ. Прогласяват нищожност. Решението е неприсъствено, т.е. влязло е в сила без никакви обжалвания.

-

Източник: http://212.122.172.41:8888/LegalActs/2015/G/01.16-31/06634514_77312115.htm


По делото е представено копие на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ..., т. І, рег. № 2253, дело № 49 от 30.04.2010 г. на нотариус И. К., съгласно който Д.Д., представлявана от пълномощника С. В. Р., е продала на „НИКОЛЕ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, също представлявано от С. Р. като управител, собствения си недвижим имот, а именно нива с площ от 9,499 дка, ІV категория, представляваща имот пл. № 007037, находящ се в м. ***** в землището на с. Б., Община Б., за сумата от 9024,05 лв. В същия нотариален акт е посочено, че при съставянето му е било представено пълномощно № 66/04.04.2010 г. (заверка подпис) и № 67/04.04.2010 г. (заверка съдържание), заверени от С. К.- кмет на Кметство с. Б., Община Б.. Като доказателства по делото са представени и копие на горепосоченото пълномощно, както и удостоверение, издадено от кметския наместник на с. Б., съгласно което в регистъра на кметството няма вписано пълномощно с рег. № 66 за заверка на подпис и № 67 за заверка на съдържание от 05.04.2010 г., на която дата не е заверявано никакво пълномощно, а под № 66 има заверено пълномощно от друго лице.

           И в нашия случай на имотна измама в кметския регистър няма вписано пълномощно с рег. № 2-А (уж за заверката на съдържанието), а под №2 (уж за заверката на подписа) е вписано друго лице предния месец (бел.блогър).

          Представено е и копие на личната карта на ищцата, от която е видно, че подписът на ищцата върху личната й карта видимо се различава от положения от нейно име подпис върху пълномощното.
           И в нашия случай на имотна измама подписът на майка ми  върху личната й карта и върху множество други документи  видимосе различава от положения от нейно име подпис върху пълномощното, обаче вещото лице - един мънкащ под носа си пенсионер - каза, че фалшифицираният подпис на майка ми вероятно е истински. Аргументите му бяха следните:

    "Не може да се говори за инкренимиран подпис, тъй като извърщващия  такова деяние, ако има намерение да извърши такова деяние би трябвало трайно и максимално да наподоби оригиналния подпис. Тук в случая имаме наличие на някой букви и щрихи, и затова заключението ми не е категорично, тъй като липсва част от подписа." (цитатът е от съдебния протокол)

      Ето фалшифицираният подпис на майка ми, за който ВЛ каза, че вероятно бил истински, понеже видимо се различава от истинския:

falshiv_podpis.jpg 

      А ето и истинският подпис на майка ми:

istinski_podpis.jpg

      Не съм оспорвала пишман експертизата, защото в нашия случай удостоверяването е нищожно, дори подписът да е истински, т.к. в регистъра на кметството липсва отбелязване за извършено удостоверяване на съдържанието на пълномощното - вж ВКС: Щом в регистъра на нотариуса липсва отбелязване за извършеното удостоверяване, то е нищожно, дори подписът да е истински 

-

Начало на блога

Това решение е част от Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки
No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1810

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.