МОТИВИ   KЪМ ПРИСЪДА ПО НОХД № 94/2013г. на РС-Никопол

-

Начало на блога

Това е част от Наказателно производство, което пък е част от Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама

-

Вж също: Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки

-

Съдиите обикновено не обръщат внимание на вписванията или невписванията в регистрите за нотариални удостоверявания.

 -

Тук съдът осъжда условно служителка от кметство за съставяне на документи с невярно съдържание. Хубави обяснения за изискването да се регистрират документите в книгата на кметството (регистъра). Служителката унищожила кметския регистър, за да заличи следите - заляла го била с кафе уж без да иска, после изготвила изцяло нова книга-регистър без заповед от кмета и накрая избягала в чужбина.

-

Източник: http://rs-nikopol.eu/docs/m09461214.htm

На неустановена дата подсъдимата заверила нотариално пълномощно, с което А. Х.Н. упълномощавал подс.Т. да се разпорежда с посочените имоти, като поставила печата на кметството и изписала ръкописно текста в щемпела. Записала, че то е с №1238/2007г., без да го отбелязва в книгата на кметството, която по длъжностна характеристика била длъжна да води и вписва необходимата информация за извършеното от нея. Издала удостоверение за наследници на С. с №310/27.05.2008г., в което невярно бил посочен само един единствен негов наследник - свидетеля А. Х.Н., без да се посочват другите наследници и без да вземе предвид информацията, която има в кметството на с.Гиген, общ.Гулянци. Този документ също не бил отбелязан в книгата на кметството.

          На 03.06.2008г. и на 04.06.2008г. подготвила и заверила нотариално с печат на кметството декларация по чл.25, ал.7 от ЗННД от името на А. Х.Н. и декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК, също от името на А. Х.Н..Комплектът с документи бил предаден на подс.Т., който пък ги представил веднага на пълномощника на двете пострадали дружества свидетелката К.. Подс.Т. представил на свидетелката К. пълномощното, удостоверението за наследници и двете декларации. За да бъде убедителен дори й предложил да се обади в кметството в с.ГИГЕН, за да се убеди тя, че тези документи са издадени от там. Дал й телефона на подс.И. и К. се свързала с нея. Подс. И. я уверила, че документите са регистрирани и заведени в книгата на кметството.(и в нашия случай нотариус 007 получил по телефона лъжливите уверения на кмета, бел. блогър)

 

        Става ясно още, че подсъдимата поради твърдян от нея факт - заливане с кафе е унищожила старата книга (само заради това е заслужавала затвор, но тя е успяла и да избяга, укрила се е - четете по-нататък, бел.блогър)  в която са се вписвали издаваните от кметството документи, актове, пълномощни, в която освен данни за лицата е фигурирало и съдържанието на издаваните документи и по свое решение без какъвто и да е акт отстрана на кмета - свидетеля П., най-малкото заповед за това е създала нова книга, в която по почин и метод на подсъдимата е създадена изцяло нова база от информация. (така се води нотариален архив по селско-кметскому - пълна анархия!) С показанията на този свидетел се изяснява и това, че след започване на досъдебното производство и проверките от страна на полицията от община Гулянци пристига заповед за съкращаване на една щатна бройка от персонала на кметство с.Гиген, като в тази връзка свидетеля П. със заповед освобождава от заеманата длъжност подсъдимата, която след това напуска пределите на страната и до приключване на делото е с неизвестен адрес в чужбина. (а дали е издирвана?)

От обективна страна всички елементи на състава са налице -Подс.И. е съставила четири неистински официални документи. (осъждат я на 6 месеца условно, бел. блогър)

-

 

-

Начало на блога

Това е част от Наказателно производство, което пък е част от Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама

-

Вж също: Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1809

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.