Тълкувателно решение № 5/2014 г. от 12.12.2016 г. на ВКС, ОСГТК

Начало на блога

Този материал е част от Тълкувателни решения, които пък са част от Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама

-

В пълномощното за сделка не е задължително да се пишат имотът, цената и купувачът Задължително е само да бъде спазена формата на упълномощаване - със заверка на подписа и съдържанието. В нашия случай на имотна измама не е спазена именно формата на упълномощаване (кметското пълномощно от 2013 е без заверка на съдържанието).

-

Коментар на Председателя на Съвета на нотариусите - Димитър Танев за ТР №5/14 на ВКС  Може би все пак de lege ferenda в ЗЗД трябва да има изрична норма по отношение на пълномощните за разпореждане с недвижими имоти. В тези случаи пълномощното трябва да е специално така както го дефинира проф.Витали Таджер - да са посочени конкретните сделки, които упълномощеният може да извършва, без описание на имот, цена и т.н.

-

Тълкуването като самоцел и удоволствие за тълкуващия - статия в правния сайт "Грамада", публикувана преди излизането на ТР 5/14 - изключително интересна, разумно и отлично аргументирана. Авторите считат, че съдържанието на пълномощното е по-добре да бъде изрично. Аз също (бел. блогър).
-

Кратък коментар за съдържанието на пълномощно за продажба на имот (в очакване на ТР на ВКС № 5/01.10.2014 ОСГТК - мнения на Кристиан Таков, Нотариалната камара и др.)

-

Индивидуализацията на имота и имотните измами - тук се оспорва становището на Кр. Таков, че индивидуализацията на имота в пълномощното е излишна формалност.

-

Начало на блога

Този материал е част от Тълкувателни решения, които пък са част от Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1816

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.