08.07.2019 ИВСС строго да следи как се образуват дела в съдилищата

Начало на блога

Тази статия е част от материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

-

 Публикувано в този блог на 09.07.2019

Р. Стоянова

 -

Източник: lex.bg, 08.07.2019

-
Инспекторатът към Висшия съдебен съвет строго да следи за спазват правилата за образуване на делата в съдилищата при бъдещите си проверки. Такова предложение е направила комисията по натовареност до Съдийската колегия, което ще бъде разгледано утре.

То е провокирано от резултатите от анализа на нарушенията на Правилника за администрацията на съдилищата (ПАС), който комисията възложи на експерти в края на май. Те трябваше да изследват правилата за образуване и водене на делата в съдилищата в периода от 2016 г. до 2018 г. въз основа на актовете на ИВСС. Анализът беше възложен, след като в съвета са били получени възражения от председатели по повод решение на СК на ВСС за оптимизиране на щата на съдилища. Оказва се, че в някои от тях имало необяснимо увеличение на броя на делата. Имаше и съмнения, че на места се образуват т.нар. кухи дела [като например делата на ДаллБогг, бел блогър], за да се повлияе на статистиката. Затова комисията тогава реши да провери защо е нараснал броят на производствата, при положение че няма логично обяснение за това.

При анализа обаче нарушения не са открити, защото извършените от ИВСС проверки в периода 2016-2018 г. не са имали за предмет „установяване на спазването на разпоредбата на чл. 80 от ПАС с оглед не само евентуални нарушения, но и противоречива практика при образуването на различните видове дела с оглед статистическите данни за натовареността и ефекта на тези нарушения  на буквата и духа на цитираната разпоредба", е мнението на комисията.

Затова тя предлага, че е целесъобразно да се възложи на ИВСС при последващите си проверки в съдилищата да осъществява контрол в тази връзка и да сигнализира Съдийската колегия и съответния ръководител при евентуални нарушения. „Събраната информация ще е необходима за създаване на единни стандарти при образуването на делата и влиянието на този процес върху данните за натовареността, които следва да бъдат максимално обективни и законосъобразна основа за взимане на обосновани решения във връзка с неравномерната натовареност", е становището на комисията.

-

Начало на блога

Тази статия е част от материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1900

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.