Мотиви по присъда №51/03.07.2017 на РС-Добрич по НОХД № 2636/2009

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

-

Типично дело по чл. 212, ал.1 НК за движимо имущество: плагиати на проект получили пари за него от ВиК-Добрич. Съдът обаче смята, че е несъставомерно по 212 и ги оправдава с думите, че са извършили престъпление срещу интелектуалната собственост. Добавила съм бележки за измамите на преводаческите агенции - вж блога ми Преводи, преводачи, агенции, изисквания, проблеми, промени.

-

Източник: https://dobrichrs.root.bg/2017/07/n/0270f509/63670317.htm


Настоящото разглеждане на делото се явява последващо, доколкото производството е водено и от други съдебени състави на РС-Добрич, като е последвало ново преразпределение на „случайния принцип".      

... „плагиатстван" проект, взаимсвуван и копиран от проект на друг специалист - инжинер /св.Н.М./, като целта и на двамата подсъдими е била единствено да усвоят по незаконен и престъпен начин средства от ощетеното ЮЛ „В и К" ЕООД - гр.Добрич за реконструкция и модернизация на подстанция.

... с оглед попълване на щатния състав от специалисти в управляваното от него дружество, св.Г.Г. назначил на работа с трудов договор от дата 02.09.2002 година /том ІІ, л.193/ подсъдимия К.П.К.. Последният следвало да изпълнява длъжност на Началник отдел „Производство".
    С последваща Заповед № 67/21.04.2003 година /т.втори -л.215/ на Управителя на „В и К" ЕООД-Добрич е разпоредено, до назначаването на Началник район - гр.Каварна, длъжността да се изпълнява временно от подс.К.К. -Началник „ПО", при което да му се начислява и допълнитено възнаграждение.
            Преди да бъде назначен на длъжността Началник отдел „Производство" и да постъпи на работа във „В и К" ЕООД- гр.Добрич подс.К.К. е бил собственик на регистрирана от него фирма на ЕТ "КОПИ-52- К.К.". Поради спецификата на изпълняваната длъжност в търг.дружество и законова забрана, подсъдимият извършил прехвърляне на предприятието  ЕТ "КОПИ-52--К.К." на 26.09.2002 година, спазвайки изискванията на Търг.закон на подс.Н.П.  В.. За соченото обстоятелство по прехвърляне на предприятието на ЕТ черпим информация от приложено по делото Решение №1529/26.09.2002 година на ОС-Добрич /т.І, л.74/.
            След встъпването си в длъжност и при извършените последващи проверки на място в отделните подстанции на поверения му район, вкл. и подстанция с.Приморци, подс.К.К. установил, че те са морално остарели и не отговарят на новите натоварвания с ел.енергия, на които се подлагат както и на изискванията за безопасност. Зачестилите аварии в тези подстанции излагали на реален риск живота и здравето на обслужващите ги технически лица. Във връзка с възникнал инцидент в подстанция с.Приморци, при нейното обслужване и пострадало дл.лице от „В и К" ЕООД - гр.Добрич /инж.Р. - на дл."енергитик"/ въпросът с обновяването и реконструкцията на подстанциите е бил повдигнат и дебатиран на последващи работни работни съвещания с началниците на отдели „В и К" ЕООД. По предложение на управителя на дружество - св.Г.Г., е било направено предложение да се изготвят примерни идейни проекти на подстанции. Въпросът се свеждал единствено до представяне на „идейни" проекти, въз основа на които дружеството да може да кандидатства за отпускане от необходимите финансови средства от държавния бюджет за тяхното изграждане. На  проведените работни съвещания по този въпрос, от страна на подс.К.Колев е представен такъв идеен проект на вниманието на Управителя -св.Г. Г. /л.90,том І/.
    Във връзка с изготвянето на „идейния" проект на електрическа подстанция  в Помпена станция в с.Приморци на 31.01.2003 година, подс.Н.П.В.издал от името на притежаваната от него фирма на ЕТ" ***"***/31.01.2003 година/ т.ІІ-л.154/. Въз основа на издадената от подс.Наско Василев фактура за проектиране на „идеен" проект е била изплатена сумата от 9 980 лв от „В и К" ЕООД-гр.Добрич на ЕТ ***". В графата на отговорник на операцията се подписал и подс.К. К..
    Основавайки се на доказателствата по делото и факта, че не е била обявявана процедура по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и въобще не е било вземане решение за проектиране на ел.съоръжение през този период, държавният обвинител е приел, че в случая подс.Н. В.и подс.К. К. са осъществили инкриминираните престъпни деяния, по който текст са привлечени към наказателна отговорност, след като са в съучастие помежду си са съставили, а подс.Василев и използвал документ с невярно съдържание - фактура №4/31.01.2003 година, получавайки без правно основание чуждо дв.имущество - пари собственост на „В и К"ЕООД гр.Добрич в размер на 9 980 лв. с намерение да ги присвои, като подс.Колев  съзнателно е дал възможност на друго физ.лице да получи без правно основание това имущество.
    За да е налице осъществен състав на престъпление документна измама по чл.212, ал.І от НК е необходимо да се установи по несъмнен и категоричен начин, че деецът е осъществил въздигнатите от законодателя обективни и суб. признаци на престъпния състав. В константната си практика Върховния съд на Реп.България поддържа становището, че от обективна страна изпълнителното деяние на престъплението по чл.212, ал.1 от НК се изразява в ползване от страна на дееца на документ с невярно съдържание, неистински или преправен  документ и получаване въз основа на него на обществено имущество без правно основание с намерение да го присвои. Под влияние на това заблуждение съответните оправомощени лица предават или изплащат, или нареждат на други лица, които държат това имущество, да го предадат или изплатят. Следователно инкриминираният документ създава привидното основание, че този, който получава имуществото, има право на това /изцяло в тази насока ППВС №8/28.12.1978 год. по н.д.№5/78 год., изменено и допълнено с постановление №7 от 6.VІІ.1989 година/: „Изпълнителното деяние на престъплението по чл. 212, ал. 1 НК се изразява в ползването на документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ и получаване на обществено имущество без правно основание с намерение за присвояване. Документите могат да бъдат както официални, така и частни. Те служат като средство за възбуждане или поддържане на заблуждение у лицата, които упражняват фактическа власт върху предмета на престъплението, относно основанието за предаването или изплащането му. Лицата, които са заблудени, действат при съзнание, че деецът има действително основание за ползването му. За състава на чл. 212, ал. 1 НК е необходимо деецът лично или посредствено да използва документа преди получаването на общественото имущество".
     В разглеждания случай прокурорът сочи, че за осъществяване на престъплението подсъдимите са използвали съставен от тях в съучастие частен документ  - фактура №4/31.01.2003 година, издадена от  ЕТ" ***"***, за да получи подс.Н. В. без правно основание чуждо дв.имущество - пари на стойност 9 980 лева.
    Съдът не споделя изложената от прокурора теза и намира, че в случая представената от фактура №4/31.01.2003 година, издадена от ЕТ "***"*** не съставлява документ с „невярно съдържание". Този извод се налага, след като съобразим константната съдебна практика, относно правната природа на „документа с невярно съдържание". Върховния съд и съдилищата в константната си практика поддържат становище и приемат, че под документ с „невярно съдържание" следва да се подразбира този документ, в който  са внесени неверни обстоятелства, относно факти от заобикалящата ни действителност. Или с други думи, в документа с невярно съдържание е налице порок, по отношение на истинността на отразената в него информация. Встъпвайки на тази плоскост и с оглед съдържанието на процесната фактура, издадена от ЕТ "***"***, съдът счита, че същата не съставлява документ с невярно съдържание, доколкото в нея не са отразени неверни обстоятелства от действителността. По своето съдържание фактурата отразява като правно основание, че се издава във връзка с осъществено проектиране. В случая, това е представен от подс.Колев „идеен" проект на електрическа подстанция в Помпена станция в с.Приморци. (плагиатстван, бел. блогър) Обстоятелството, че представения от подсъдимия Колев „идеен" проект е бил взаимствуван и копиран в техническата си част от друг проект, изготвен от друг специалист в областта на инжинерните науки /инж.Н.М./ - в каквато насока е и експертното заключение на вещото лице П. Ве. П., изготвило техническа екпертиза в хода на разследването /том ІІІ, л.261-262/, не налага извод, че няма изготвен проект, както и че няма „правно основание" за издаване на въпросната фактура от ЕТ „***"***. Напротив. Пред съда вещото лице Пламен Великов Парушев посочи, че проектът на подс.Колев  макар и да не съответства на предписанията и на параматрите на потребяваната енергия, доколкото е налице „презапасяване" от енергия, в общата си част съдържа необходимите елементи. Потвърди становището си, че технически шаблона на проекта е грамотно направен, но с уговорката, че направеното презапасяване с енергия е нелогично. , В този смисъл, доколкото подсъдимият Колев е бил копирал и взаимствувал в своя проект  техническата му част от проект, изготвен от друг специалист в тази област /автор/, без неговото знание, той би могъл да понесе евентуално нак.отговорност на общо основание за извършено престъпление против „интелектуалната собственост", но не и по повдигнатото му обвинение по чл.212, ал.ІV, предл.1-во, във вр. с чл.212, ал.ІІ, във вр. с чл.20, ал.2 от НК. Изложените правни съображения формират еднозначен извод у съда, че въздигнатия от законодателя обективен признак за съставомерността на престъплението по чл.212, ал.1 от НК - документ с „невярно съдържание" не е налице в разглеждания случай. (според мен, съдът е прав, че е налице престъпление срещу интелектуалната собственост, от което следва, че с фактура за краден проект подсъдимите са поискали и получили около 9000 лв. от ВиК, т.е. и прокурорът е прав, че са получили имуществото без правно основание срещу фактура с невярно съдържание - че им се полагат пари за изпълнен проект, при положение, че са го откраднали; все едно аз като преводач да искам пари за неизвършен превод, бел. блогър)
        Забележка. Като написах "все едно аз като преводач да искам пари за неизвършен превод", се сетих, че агенциите за преводи най-редовно правят точно това. В действителност те не извършват преводите. Не ги извършват и техни служители по простата причина, че нямат такива - и най-големите агенции са микро фирми. Те привличат клиентите със заблуждаваща реклама, че уж били разполагали със "свои" преводачи на 20-30-всички езици, че "техните" преводачи били с висока квалификация и съответна специализация, че имали редактори, консултанти и т.н., а след като приемат - с измама - поръчките, превъзлагат преводите на анонимни лица без необходимата квалификация, на които плащат жълти стотинки - това най-често са ученици, студенти, пенсионери. После таксуват скъпо калпавите преводи и печелят от разликата. Клиентите не подозират за измамата (бел. блогър).

-

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

-


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1893

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.