РС Кюстендил Мотиви към ПРИСЪДА по Н.О.Х.Д № 281/ 2015

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

-

Типично дело по чл. 212, ал.1 НК за движимо имущество: с фалшиви документи взема социални помощи. Адресатът на документната измама е директорът на "Социално подпомагане". Пострадал от измамата е Министерството на труда и социалната политика - Агенция за социално подпомагане. Вж статията Адресат на измамата при престъпление по чл. 212, ал. 1 НК

-

Източник: http://www.krs-bg.eu/valid/0070f515/28161915.htm

-

Подсъдимата Т.Б.Т. , ЕГН - ********* , родена на *** *** , ***, ***, начално образование, омъжена, не осъждана, безработна.

На 27.01.2011 год. Подсъдимата Т. отива в Дирекция „социално подпомагане" гр Кюстендил ,където подава молба -декларация с вх. № И -512/27.01.2011 година за отпускане на месечна помощ за прехрана.Условие за да получава месечни помощи и целева помощ за отопление е тя / респективно съпругът и / да не е регистрирана като Едноличен търговец , да не е собственик на капитал на Търговско дружество и да няма други доходи. В подадената молба - декларация подсъдимата декларирала ,че отговяра на изискванията на закона и била одобрена за получаване на месечна помощ .така получила в периода от м.май 2011 до .. и т.н.

Настоящият съдебен състав намира, че при така установената фактическа обстановка с действията си подсъдимата Т.Б.т. от обективна и субективна страна с деянието си е осъществил състава на престъпление по чл. 212, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че в периода от м. май 2011 г. до м. декември 2013 г. в гр. Кюстендил в условията на продължавано престъпление по смисъла на чл. 26, ал. 1 от НК, чрез използване на документи с невярно съдържание - молби-декларации, подавани до директора на Дирекция „Социално подпомагане" - гр. Кюстендил (това е адресатът на документната измама, бел.блогър), входирани с № И-512/27.01.2011 г., № И-984/10.08.2011 г., № И-334/20.01.2012 г., № И-1654/26.07.2012 г., № И-735/13.02.2013 г., е получила без правно основание чуждо движимо имущество - сумата 3387.95 лв., собственост на Министерството на труда и социалната политика - Агенция за социално подпомагане (това е пострадалият от измамата, бел. блогър), с намерение да я присвои - престъпление по чл. 212, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

Обект на документната измама са обществените отношения, осигуряващи упражняването правото на собственост върху движими вещи, като в случая обект на посегателство са и специфичните отношения, свързани със съставянето или използването на документи.Предмет на престъплението по чл. 212, ал. 1 от НК е чуждо движимо имущество. Имуществото е чуждо, когато не принадлежи изключително на дееца. Имуществото е на Агенция за социално подпомагане. В съдебната практика се приема, че точното определяне на паричната равностойност на предмета на престъплението е от съществено значение за изясняване степента на обществена опасност на деянието и правилното му квалифициране. В конкретния случай обществената опасност е висока, тъй като размерът на присвоените пари е 3387.95 /три хиляди триста осемдесет и седем лева и деветдесет и пет стотинки/ лева. Средството, с което са извършени престъпленията са документи с невярно съдържание, описани по - горе. Според Постановление № 8/1978 г. на Пленума на ВС, под понятието "документи", визирано в текста от закона, се имат предвид всички видове неистински, преправени или с невярно съдържание документи, т. е. както официалните по смисъла на чл. 93, т. 5 от НК, така и частните, доколкото по силата на нормативен акт те са основание за получаване на чуждо движимо имущество и без съдържанието им допълнително да е включено в други официални документи.Според Постановление № 8/1978 г. на Пленума на ВС, изброените по-горе документи са средство за въвеждане, поддържане или използване на заблуждението или неопитността, неосведомеността на длъжностните или други лица, които упражняват фактическа власт върху движимо имущество, за да извършат разпоредителни действия с него - нареждане, предаване или изплащане (Решение № 580/7.ХII.1979 г. на I н. о. на ВС). Инкриминираният документ създава привидното основание, че този, който получава имуществото, има право на това, както и в конкретния случай.Документната измама по чл. 212, ал. 1 от НК е съставно престъпление и включва два акта: използване на неистински, преправен или документ с невярно съдържание и получаване на чуждо движимо имущество без правно основание с намерение да се присвои. Според Постановление № 8/1978 г. на Пленума на ВС, документна измама по този текст е налице не само, когато деецът е използвал такъв документ, съставен от другиго, но и когато сам го е съставил и после лично или посредством друго лице го е използвал. Вторият акт на изпълнителното деяние на измамата по чл. 212, ал. 1 от НК се изразява в получаване на чуждото движимо имущество от дееца без правно основание. Според практиката, това означава той да придобие фактическа власт върху имуществото или друга възможност за разпореждане. В конкретния случай подсъдимата е получила паричните суми. В практиката се приема, че е необходимо деецът реално да е получил имуществото, а не чрез използването на инкриминирания документ само да се освободи от задължението да плати известна сума. Липсва и правно основание за получаването на тези суми в конкретния случай. Документната измама по чл. 212, ал. 1 от НК е резултатно престъпление и в практиката се поддържа разбирането, че тя е довършена с получаването на чуждото движимо имущество от дееца, а не с причиняването на щета на това имущество. Наличието й не е достатъчно за довършването на престъплението.

Субект на престъплението по чл. 212 от НК може да бъде всяко наказателноотговорно лице, включително и притежаващо длъжностно качество.За деянието по чл. 212, ал. 1 от НК обаче, освен пряк умисъл е необходимо деецът да е действал с намерение за присвояване на полученото от него чуждо движимо имущество. Според съдебната практика, това означава да се получи чуждо движимо имущество без правно основание като се използва неистински, преправен или документ с невярно съдържание без намерение от страна на дееца за връщане или заместването му (Решение № 237/25.IV.1995 г. на II н. о. на ВС) както в конкретния случай. С оглед субективната страна на документната измама по чл. 212, ал. 2 от НК, в практиката се приема, че деецът извършва деянието с користна цел, за да даде възможност на друго физическо лице да получи без правно основание чуждото движимо имущество.

Очевидно подсъдимата Т.Б.Т. е съзнавала, че деянието, изразяващо се в използването на документи с невярно съдържание с користна цел да се получи определена парична сума без правно основание, е наказуемо и е в нарушение на законовите правила. Както и това че с действията си тя нарушава обществените отношения, осигуряващи упражняването правото на социално подпомагане, като в случая обект на посегателство са и специфичните отношения, свързани със съставянето или използването на документи, както и обществения му характер, предвиждала е настъпването на общественоопасни последици и е целяла тяхното настъпване. Тоест прекият умисъл има интелектуален и волеви момент.

Интелектуалният момент на прекия умисъл се изразява в това, че подсъдимата е предвиждала настъпването на общественоопасните последици от деянието и е съзнавала неговия общественоопасен характер. С оглед на доказателствата става ясно, че тя е целяла да постигне сигурен резултат - използването на документи с невярно съдържание с користна цел да се получи определена парична сума без правно основание.

-

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1891

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.