Из стенографски протокол № 21 от заседанието на ВСС на 22.05.2014 г.

Начало на блога

Тази статия е част от материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

-

Публикация в този блог на 04.06.2019

Р. Стоянова

-

             СОТИР ЦАЦАРОВ: Ами дайте да спрем.  Въпросът - какво мислите за глава еди коя си в НПК, буквално означава - какво мислите за НПК. Нищо не мисля, ТРЯБВА ДА ГО ИЗПЪЛНЯВАМ.

             Всеки прокурор, дори главният, трябва да изпълнява НПК - добре. Но защо тогава в РП-Плевен не го изпълняват и никой нищо не им казва? Разследването по нашия случай на имотна измам се влачи от лятото на 2013 г. - след два дни започва седмата година, откакто на 06.06.2013 сме подали сигнал (пиша това на 04.06.2019, бел. блогър). За липсата на пълно и всестранно разследване пък да не говорим. Да беше случай с голяма фактическа и правна сложност, разбирам, но нашият е съвсем банална имотна измама с кметско пълномощно, а срокът му стана по-дълъг и от мегаделото по източването на КТБ с неговите 5000 страници обвинителни актове срещу 18 обвиняеми, над 90 експертизи, над 500 разпитани свидетели и над 1000 тома събрани материали.

-

                    В същия протокол, на стр. 119-120 обсъждат възражение на прокурор срещу предложение за намаляване на оценката му (протоколът вече не може да се намери на сайта на ВСС, затова не е даден линк, бел. блогър, 29.05.2019):
                      "И третото възражение на колегата касае намаляване на оценката, поради резултати от проверката на Инспектората от ВСС. Това е една проверка, извършена през 2010 г. от Инспектората [на ВСС] върху дейността на Софийска районна прокуратура, при която е констатирано три пъти връщане на едно и също дело на прокурора за допълнително разследване, без той да изпълни изключително подробните указания на съда. Колегата е посочил основание, че съдът го бил задължил да установи и разпита 18 000 свидетели, това е така, не отговаря на истината, по-надолу към целия файл с материали са приложени и разпорежданията на съда, и прокурорския акт, не се касае за толкова усложнена имотна измама, а за една класическа имотна измама, извършена от две лица, бил е изключително неясен и непълен, и с противоречив обвинителен акт, не е била установена пострадалата от престъплението измама и съдът е дал указания просто да се установи, с оглед защита на правата й, обаче прокурорът е извършил справка в регистрите на съответните служби и е установил, че има 18 лица с малко име "Катерина", и това го е приел, че му се дават указания да разпита 18 000 лица, а не 18. По-съществени са останалите основания, с които съдът е връщал делото - противоречие между обстоятелствена част и диспозитив на обвинителен акт относно съучастието, дали са съизвършители единия извършител, дали другият помагач, дали пък не са и двамата извършители, както е било мотивирано, както и другото обстоятелство, довело в крайна сметка, поради така изписването в обвинителния акт на обективните и субективни признаци на състава на престъплението съдът в крайна сметка сам е прекратил наказателното производство поради това, че деянията не съставляват престъпление за две от обвиненията. По останалите обвинения наказателното производство е приключило с присъда. Малко бях по-подробна, но считам, че възражението е неоснователно."
                В крайна сметка приемат оценка "много добър" (мн. добър дебил, бел. блогър)

                Щом за такава работа се дава оценка много добър във високо отговорната професия на Прокурора, какви ли са останалите кадри на правосъдната ни система?

 

-

Начало на блога

Тази статия е част от материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1882

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.