Из Помагало на съдебния заседател 2012 - Наказателно право - чл. 212 НК

Начало на блога

Този материал е част от информативните материали на тема Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

-

(док формат, няма линк, да се търси с ключови думи от текста - тук интересното е, че обясняват чл. 212 отпреди да бъде изменен и за недвижимо имущество, така става по-ясно: разпореждането с движимо имущество е по-просто - темата е интересна за изясняване на адресата на измамата, бел. блогър)

-

"6.2. Документна измама

Обект на документната измама са обществените отношения, осигуряващи упражняването правото на собственост върху движими вещи, като и специфичните отношения, свързани със съставянето или използването на документи. Чл. 212. Който чрез използване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ получи без правно основание чуждо движимо имущество с намерение да го присвои. (2) Който чрез съставяне на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ съзнателно даде възможност на друго физическо или юридическо лице да получи без правно основание такова имущество. Изпълнително деяние получаване на чуждо движимо имущество чрез използване на документ с невярно съдържание, неистински или подправен документ. Чрез използването на такъв документ се стига до заблуждаване на адресата и го кара да се разпореди със свое или с чуждо движимо имущество в полза на самия деец. Престъплението е резултатно, като престъпният резултат се състои в придобиване на владение върху предмета на престъплението от страна на дееца. Формата и вида на вината са прекия умисъл. Документната измама в полза на другиго има за изпълнително деяние - първо съставяне на документа, а след това документът се предоставя на адресата на документната измама, с което деецът дава възможност на друго лице да получи чуждо движимо имущество вследствие разпореждането на измамения адресат. "

           

                 Забележка по "да се разпореди със свое или чуждо имущество". Тук виждам два сценария:  първият - със свое имущество, вторият - с чуждо.

              При първия сценарий, примерно, измамник представя на някакъв дядо документ, уж подписан от внук му в Англия: "Дядо, дай всичките си спестявания на този човек да ми ги донесе, че парите за университета не стигат" (има такъв истински случай; даже са дали на дядото да се чуе с "внука" по телефона - сигурно е било преди мобилните връзки).

              При втория, примерно, измамник представя в банка фалшиво пълномощно за теглене на пари от чужда сметка. Банковият служител отпуска парите (има и такъв истински случай)

               Интересното във втория сценарий е, че адресатът на измамата не губи нито стотинка от своите пари (банковият служител), но за "обрания" чрез такъв, да го наречем "тих и културен", обир нищо не се казва. Каква е неговата роля в документната измама? Къде е мястото му? По този въпрос проф. д-р Раймундов пише в книгата си "Документни имотни измами", че адресатът на документната измама е именно "обраният" - лицето, което е изгубило пари или имот. След което изтъква, че адресатът на документната измама е лицето, на което е представен инкриминираният документ, и сам недоумява, какво да се прави, като жертвите на такива "обири" обикновено въобще не подозират, че са ограбени (случайно научават и са шокирани, както в нашия случай). После притеснено допълва, че законът изисква отнетото от нищо неподозиращата жертва да се конфискува в полза на държавата, което си е несправедливо, откъдето и да се погледне. Мътна работа.

           Проясняването дойде - за мен поне - от едно старо ППВС 8/78, в което се казва, че с инкриминирания документ се получава обществено имущество без правно основание. Естествено, щом чуждото имущество е обществено (държавно), то трябва да се върне на държавата. НК е правен по соц-време, когато не е имало частна собственост. Оттогава само е кърпен. Затова се е стигнало до абсурдната ситуация държавата да конфискува в своя полза отнета с престъпление частна собственост, без да се интересува кой е истинският собственик (жертвата на измамната схема с инкриминирания документ, ние, например). И действително, наскоро - тази година, точно на 12.02.2019, КОНПИ е наложила възбрана върху нашите имоти наред със стотици други, намиращи се в престъпно владение у Ивайло Бировски - Иво Бокса и съпругата му Жулиета Бировска  - в полза на държавата! Добре, че успяхме да изпреварим възбраната в полза на държавата с  възбрана в наша, частна полза.    

-

      Още по темата: Адресат на измамата по чл. 212, ал. 1 НК

Начало на блога

Този материал е част от информативните материали на тема Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1874

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.