Дим. Танев, 1995 г.: Нотариатът няма воден печат (и още няма, бел. блогър, 01.06.2019)

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски

-

Публикувано в този блог на 01.06.2019

Р. Стоянова

 -

Интервю от 1995, в което Дим. Танев казва: "Нотариатът  няма  воден  печат. Има  хиляди  подправени  документи." Вярно и през 2019 г.

-

Източник: (линкът води към опасност от вирус!) https://www.notary-chamber.org/files/buletin-1-08.pdf 

-
По  сегашната  система  нотариусът  не  е  длъжен  да  проверява  книгите  и поредността  на  вписаност.  Купувачът  сам трябва да провери актовете, дали твърдението на продавача е валидно и истинно, дали няма други  извършени  прехвърляния  по  наследяване  или  по  завещание.*

                         * вж вж интервюто с предс. на Нотар. камара Дим. Танев от 23.06.2011 - Възпирането на имотните измами ще се усети осезателно към края на 2011 (с мои забележки от 2017), в което Танев казва: "Не е вярно това, което се коментира, че нотариусът не бил длъжен да прави справка в Имотния регистър."
-
Нотариусът  стриктно  проверява предоставените писмени доказателства на страните. Желателно е да има един 'медицински"  картон на имота, в който могат да се проследят  всички  промени  относно  правото на  собственост.  Така  нотариалното  удостоверение ще е според даденото от продавача.
-
- Препоръчвате клиентите лично да проверяват документите. Къде да извършват проверките?
-
Д.Т. Допълнителни  проверки  се  извършват в общината - проверка на данъчната партида,  СОФГЕО  в  случаите  за  земя;  в  съответната  общинска  поземлена  комисия  по подадените заявления; в Нотариата и в старите архиви. Трябва да се изключи подправяне на  документите  и  да  се  гарантира  тяхната истинност.  Нотариатът  няма  воден  печат (и още няма, бел. блогър, 01.06.2019). Има  хиляди     подправени     документи (и продължава да има).**
-


** вж материала Какво? Латински нотариат ли? Тук има линк и към предаването на 22.12.2016 по БНТ, Открито с Валя Ахчиева, Гледайте филма „Да впишеш имот във Франция - от Наполеон до сега"  Вписването на имота във Франция става след проверка на безброй документи. Един нотариален акт представлява цяло досие на имота с цялата му история. Отговорността за изрядността на документацията и законосъобразността на сделката се носи изцяло от нотариуса. Истински латински нотариат!
-

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1873

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.