Чл. 574 ГПК е връзката между чл. 586 ГПК и чл. 576 ГПК

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски

Публикувано в този блог на 31.05.2019

Р. Стоянова

-

Стар материал в Капитал с интересни идеи на юристи за връзката на чл. 586 ГПК (482 в стария ГПК) и чл. 576 (472 в стария). 

Източник: 25.11.2005 в-к Капитал, Нотариалните петна се чистят трудно

-

Нотариалните производства имат кратка и лаконична уредба, записана в Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК), която не е променяна през последните 50 години (това е писано 2005 г.; от 2008 има нов ГПК, но и в него уредбата на нотариалните производства не е удовлетворителна, бел. блогър). „Никаква актуализация няма в ГПК относно съдържанието на нотариалните актове, в удостоверяванията на подпис, на дата. Те са останали в едни кратки разпоредби, другото се налага от практиката, която се развива", коментира Красимир Димитров.

Този правен разнобой може да бъде изчистен по два начина, коментират юристи. Първият вариант е да се промени ГПК, за да се развие нотариалната уредба и да се регламентират много от последиците, които в момента липсват в закона и създават сериозни проблеми (това е направено, но последиците все още не са ясно регламентирани, бел. блогър) . Вторият вариант е да се приеме специален закон за нотариалните производства, където те да бъдат уредени от начало до край. Този подход със специален закон се налага в много държави в Европа, защото в специалния закон всичко е ясно уредено - какви са действията, които трябва да извърши нотариусът при производството, какви наказания са предвидени, ако допусне нарушения, видът и размерът на санкцията (ето това е интересно предложение; ЗННД не върши такава работа, бел. блогър).
Може би липсата на точни описания на нотариалните производства, които са си съдебна практика по същество, е причина да съществуват и правни последици при казуса, например със заверка на подписа. При заверка на договор за покупка на автомобили нотариусите не са длъжни по закон да правят проверка на собствеността. Много нотариуси смятат, че сделките с автомобили трябва да излязат от техните правомощия, както е в повечето държави в Европа. За България обаче има и едно утежняващо обстоятелство, което е свързано със семейната имуществена общност. Формално погледнато, нотариусът само удостоверява, че подписът е положен пред него, и с това се изчерпват неговите правомощия. „Винаги трябва да гледаме на нещата от двете им страни", коментира Иван Дахтеров. Според него не бива да се забравя, че нотариусите са длъжни да следят за законността на сделката (чл. 574 ГПК!). От това задължение произтича и другото тяхно задължение - да се провери собствеността (именно! чл. 574 редовно се игнорира и от нотариусите, и от съдиите). Повечето нотариуси обаче не приемат това задължение, защото то не е разписано нито в устройствения закон за тяхната дейност, нито в ГПК.

           Забележка. Не е вярно, че задължението на нотариуса да провери собствеността не е разписано в ГПК. Разписано е - и тогава, в чл. 482 ГПК (отм), и сега, в чл. 586 ГПК, но последиците пак не са ясно разписани и пак не се прави връзка с чл. 574 и оттам - с 576 ГПК. Затова има маса съдебни решения, в които пише, че чл. 586 ГПК - за проверката на собствеността, не е включен в чл. 576 ГПК - нищожни нотариални удостверявания, и така се отхвърлят искове за нищожно нотариално удостоверяване, без да се прави връзка с чл. 574 ГПК. Вярно е, че чл. 586 не е включен в чл. 576 ГПК, но пък чл. 574 е включен, което е напълно достатъчно. Щом нотариусът не е изпълнил задължението си по проверка на собствеността, той е нарушил чл. 574 ГПК - законосъобразност на нотариалните удостоверявания, което влече нищожност на нотариалното удостоверяване на осн. чл. 576 ГПК  и оттам -  нищожност на сделката поради липса на предписана от закона форма - чл. 26, ал. 2, пр. 3 от ЗЗД (бел. блогър).

-

Справка стар и нов ГПК 

Стар ГПК - Законосъобразност на нотариалните удостоверявания
Чл. 470.
Не могат да се извършват нотариални действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия.

Нов ГПК - Законосъобразност на нотариалните удостоверявания
Чл. 574.
Не могат да се извършват нотариални действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия.

Стар ГПК - Нищожни нотариални удостоверявания

Чл. 472. Нотариалното действие е нищожно, когато нотариусът не е имал право да го извърши (чл. 465, 466, ал. 1, 469, ал. 1, 470, 471), както и когато при неговото извършване са били нарушени чл. 474, ал. 4 (относно личното явяване на участвуващите лица), 475, 476, т. т. "а", "в", "г" и "е", 478, 479 и 485, ал. 2.


Нов ГПК - Нищожни нотариални удостоверявания

Чл. 576. Нотариалното действие е нищожно, когато нотариусът не е имал право да го извърши (чл. 569, чл. 570, ал. 1, чл. 573, ал. 1, чл. 574 и 575), както и когато при неговото извършване са били нарушени чл. 578, ал. 4 (относно личното явяване на участващите лица), чл. 579, чл. 580, т. 1, 3, 4 и 6, чл. 582, 583 и чл. 589, ал. 2.

 

Забележка. Текстът им е един и същ, само номерацията на членовете е променена.

 

Стар ГПК - Особени правила - Проверка на собствеността

Чл. 482.(1) При извършването на нотариален акт, с който се прехвърля право на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, нотариусът трябва да провери дали праводателят е собственик на имота. Освен това той трябва да провери дали са налице особените изисквания, които законите поставят за сключване на тия сделки.
(2) Правото на собственост се удостоверява със съответните документи, а когато праводателят не разполага с такива документи, правото на собственост се проверява в същото производство по реда на чл. 483, ал. 2.
(3) Нотариусът удостоверява в акта и извършването на проверката по ал. 1 като посочва документите, удостоверяващи правото на собственост, и другите изисквания.
(4) Когато документът за собственост на праводателя не е бил вписан, нотариалният акт не се извършва, докато този документ не бъде вписан.

Нов ГПК - Особени правила - Проверка на собствеността

Чл. 586.(1) При издаването на нотариален акт, с който се прехвърля право на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, нотариусът проверява дали праводателят е собственик на имота и дали са налице особените изисквания за извършване на сделката.
(2) Правото на собственост се удостоверява със съответните документи. Когато праводателят не разполага с такива документи, правото на собственост се проверява по реда на чл. 587, ал. 2.
(3) Нотариусът удостоверява в акта и извършването на проверката по ал. 1, като посочва документите, удостоверяващи правото на собственост, и другите изисквания.
(4) Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан.

Забележка. Текстът им е един и същ, само номерацията на членовете е променена.

-


Извод.
Проблемът не е в законодателството, а в игнорирането на връзката между чл. 586 и чл. 574 ГПК. Дори Председателят на Нотариалната камара не схваща, че има такава връзка - вж интервютото му от 2016 г. в De fakto За принципа на непрекъснатост и поредност на вписванията. Нещата се влошават допълнително от оправданията на нотариусите с чл. 22 ЗННД и фукните им , че са големи гаранти на правната сигурност - вж Френско-български семинар на нотариусите - Париж, 1-3.12.2016.
-

Още по темата:

Интервю с Димитър Танев от 2005 г. в. "Дневник"Актовете, които издава нотариусът от заверката на препис до удостоверяване на сделка, са съдебни нотариални удостоверявания. Нотариусът е орган на съдебно охранително производство. Нотариусът извършва едно предварително правораздаване. "Който е минал през нотариус, той не стига до съд."
-

Интервю с Дим. Танев от 2009: Нотариусът на практика винаги разследва имота, но по разни причини, най-вече поради липса на Имотен регистър в България, не носи отговорност, ако не изпълни задълженията си ( и през 2019 г. все още няма, бел. блогър - вж материала За дългото създаване на имотен регистър).
-


Председателят на Нотариалната камара Дим. Танев за имотните измами - 01.08.2016

-
Дим. Танев: Комплексна законодателна инициатива може да ограничи имотните измами De Fakto 31.12.2016

-
07.08.2013 Асоциация на прокурорите в България: имотните измами - звучен шамар за облика на България пред света  "Наемането на квалифициран посредник по сделката - адвокат или агенция за недвижими имоти, в много от случаите спестява последващите главоболия." - съветват прокурорите. Явно и прокурорите вяра не хващат на нашите фукливи нотариуси, дето уж били от Латинския нотариат.

-

Чл. 574 от ГПК

 

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1871

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.