2009 - Димитър Танев: Нотариусът на практика винаги разследва имота

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 -

Обратно към Нотариално производство  - правила и пропуски

 

Публикувано в този блог на 01.09.2018 г.

Р. Стоянова

 

-

Монитор, 11.09.2009 г.: Димитър Танев, председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България: НАЙ-ЧЕСТО СЕ ФАЛШИФИЦИРАТ УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА НАСЛЕДНИЦИ

-

Д. Танев: Никъде другаде сделките не се регистрират толкова бързо, както у нас. Там няма бързо прехвърляне на имот при покупко-продажба. Във Франция сделката се приключва след 3 месеца. През това време парите на купувача са в депозитна каса и се проверява техният произход и се обследва и продава. (въпросът с депозитната каса вече уреден и у нас със специалната сметка на нотариуса, като две години след това интервю, през 2011 г., в ЗННД е добавен чл. 25а, който гласи:

-

Специална банкова сметка на нотариуса

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) (1) При извършване на актове, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, сумата, дължима по сделката, може да се преведе или да се внесе по специална банкова сметка на името на нотариуса.
(2) Условията за внасяне на сумите по специалната банкова сметка на нотариуса и за нареждания за плащания от нотариуса се уреждат с писмено споразумение между нотариуса и страните по сделката.
(3) Не се допуска принудително изпълнение върху паричните средства по специалната банкова сметка за задължения на нотариуса.

-

- Може ли купувачът на имота да възложи на нотариуса допълнително проучване на продавача и имота?

- Нотариусът на практика винаги разследва имота. Проверяват се не само донесените от клиентите документи, но се правят справки за историята на имота. Лошото е, че със сегашния широк достъп до регистрите не е трудно да се направят фалшиви документи. Нотариусът не е вещо лице да разследва дали документите са истински или не.

- В другите страни от ЕС по-строга ли е процедурата по сделките с недвижими имоти?

- Никъде другаде сделките не се регистрират толкова бързо, както у нас. Там няма бързо прехвърляне на имот при покупко-продажба. Във Франция сделката се приключва след 3 месеца. През това време парите на купувача са в депозитна каса и се проверява техният произход и се обследва и продава. Така трудно може да се използват фалшиви документи. Нотариусите във Франция имат по-големи пълномощия, отколкото у нас. Там продажбата се извършва по реална цена и върху нея се плащат данъците и таксите. Има идея и у нас да има подобна депозитна каса, но първо трябва да се създаде необходимата нормативна база.

- У нас продължава ли „модата" да се изповядват сделки по данъчна оценка?

- Данъчните оценки са ниски, но стагнацията на пазара вече ги доближи до реалните цени на покупко-продажба. В 90% от територията на страната оценката е много по-голяма от продажните цени.

- Къде другаде според вас са най-големите проблеми, свързани с недвижимите имоти?

- Най-проблематичен е въпросът за кадастъра (актуално и днес, 2018 г., бел. блогър). При изработването на Закона за кадастъра и имотния регистър бе процедирано прибързано. Целта е била да се усвои заем от Световната банка. Не беше нужно да се правят нови измервания на имотите, което е необходимо само при съдебни спорове.

Време е въпросният закон да се промени, защото с презамерванията на имотите често се случва някои имоти или части от тях да липсват и се създават проблеми за гражданите.

- Какво по-точно трябва да се измени? Кое е най-слабото му място?

- Немалко неща и относно кадастъра, и за имотния регистър. Слабото място е именно повторното ненужно замерване, което донесе много недоразумения, като например не се вземаха под внимание регулационните планове на селищата. В крайна сметка сега имаме карти, издадени от Агенцията по кадастъра, и такива, издадени от общините. Всички експерти са на мнение, че 99% от територията ни са замерени и са изработени качествени карти. Законът изискваше не презамерване, а наличните точни данни да бъдат оцифрени и да се вкарат в информационна система. Време е за промени и в Закона за устройство на територията. Важното е всичко, свързано със собствеността, да отиде към кадастъра.

- Докъде се стигна с имотния регистър?

- У нас все още няма имотен регистър (актуално и днес, 2018 г., бел. блогър). Има открити процедури за съдебните райони в Асенов-град и Балчик. Засега върху 99% от територията действат старите правила за вписване. В момента има имотни партиди, но те са направени по неписани правила, защото в последните десетина години се ползват различни софтуерни програми и на практика са извън закона.

- Вярно ли е, че трябва кадастрална скица, за да си продаде човек апартамента?

- Не! Подобно нещо няма. Изработването на кадастъра не влияе на правото на собственост. По искане на собственика от Агенцията по кадастъра служебно трябва да издават скица.

- В малките селища на страната няма нотариуси. Как се решава проблемът с обслужването на хората там?

- Сделките се изповядват от съдиите по вписванията. Те играят ролята на нотариуси. Камарата ни им е осигурила безплатно ползване на нашата компютърна система за справки.
Визитка

Роден е през 1960 г. в София

През 1988 г. завършва право и факултативно журналистика в СУ "Св. Климент Охридски"

Повече от 20 години работи като нотариус

През 2007 г. е избран за председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България" (и в момента, през 2018, също е председател на НК, , бел. блогър)

 

Вж също интерюто с Д. Танев от 2016 г. по нашия случай на имотна измама.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

-

Обратно към Нотариално производство  - правила и пропуски

 

-

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1653

Leave a comment

Categories

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.