Коментарът на председателя на Нотариалната камара пред Валя Ахчиева

Начало на блога

Обратно към предаването на Валя Ахчиева за нашия случай на имотна измама и всички коментари по него

__

Интервю на Валя Ахчиева с Димитър Танев, председател на Нотариалната камара

Източник: БНТ 1, "Открито" с Валя Ахчиева, 21.07.2016, "Как възрастна варненка стана жертва на имотна измама"

(темата на предаването е имотна измама с предходни невписани документи за собственост при наличие на актуални вписани такива)  

-

Валя Ахчиева: Какъв е коментарът на председателят на Нотариалната камара, Димитър Танев?

-

- Г-н Танев, възможно ли е наистина, законът позволява ли да се извършват нотариални сделки без нотариални актове, а със препис на решение на поземлени комисии, в т.ч. и когато поземлените комисии нямат оригинал на тези решения?

- Решението на поземлената комисия е годен документ за собственост. Това е категорично в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Отделно, официално завереният препис има същата доказателствена стойност като оригинала. Отделен е въпросът, че нотариусът, когато му се представят преписи от документи, официално заверени преписи от документи, няма как да провери дали те са идентични с оригинала. Този препис, който Вие ми представихте, аз виждам, че не е идентичен с оригинала. Той трябва буквално да е идентичен целият текст. Това в случая не е налице.

- Следователно не е препис на оригинален документ?

- Не е препис по смисъла на закона на оригинален документ, независимо че той е подписан от съответното длъжностно лице в поземлената комисия или общинска служба за земеделие и гори и съответно има и печат на тази служба.

- Добре, като не е препис, излиза, че и сделката, която е изповядана с непрепис, следователно е нищожна.

- Ако влеземе във детайлите, да, така е, след като оригиналът не съществува или не съответства на издадения препис и той, преписът има някакво самостоятелно съдържание, това означава, че налице не е спазена процедурата по издаване на препис. При издаване на препис, единственото задължение на нотариуса или на длъжностното лице в общинската служба за земеделие и гори е било да го свери с оригинала. Той не е направил това действие.

- Те казват, че нямат оригинал на този документ.

- Не е трябвало да издават такъв заверен препис и да заблуждават съответно трети лица. Налице е, в случая се касае просто за липсата на документ, удостоверяващ правото на собственост. Нотариусът не може да си отмени нотариалния акт, това може да се отмени актът само по съдебен ред. След като се касае за документ с невярно съдържание, какъвто е завереният препис, опираме точно до това - документ с нвярно съдържание. Съответно въпросът за отмяната на акта има и наказателно-правна страна, и гражданско-правна страна. Съответ... титулярът, ако би трябвало да е титуляр на правата, тъй като актът е нищожен, самото удостоверяване е нищожно при липсата на документ, удостоверяващ права, той трябва по съответния съдебен ред да си заведе съответния ревандикационен иск да си поиска имота от този, в чиято власт се намира във момента.

-

А сега да разгледаме по-отблизо интервюто.

-

- Г-н Танев, възможно ли е наистина, законът позволява ли да се извършват нотариални сделки без нотариални актове, а със препис на решение на поземлени комисии, в т.ч. и когато поземлените комисии нямат оригинал на тези решения?

- Решението на поземлената комисия е годен документ за собственост. Това е категорично в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Отделно, официално завереният препис има същата доказателствена стойност като оригинала.

-

Коментар. По принцип е вярно, че решението на ПК е годен документ за собственост, както и завереният препис от него. Може само да се допълни, че ако решението не е вписано в съответната служба по вписванията, а такива са всички решения на ПК, издадени преди 2001 г. (вж ЗС, чл. 112а и ПВ чл. 4а, и двата в сила от 01.01.2001) , законът изисква първо да се впише решението, а после да се издава нотариалният акт за покупко-продажбата (вж чл. 586, ал. 4 от ГПК). И, разбира се, непременно трябва да се каже, че решението на ПК е годен документ, само ако е последният (актуалният) документ за собственост, от който собственикът черпи правата си. За това, че трябва да е последният документ, вж т. 1 на официалния сайт на Агенцията по вписванията. А не като в случая с майка ми - предпоследен (неактуален), който вече е част от историята на имота. Невписан при това! Майка ми черпи правата си на собственик от нотариални актове, издадени въз основа на решенията на ПК и вписани в СВ-Плевен. Д. Танев трябваше да обясни, че ако собственикът се легитимира с нотариален акт, издаден въз основа на решение на ПК, решението вече е част от историята на имота и че никой няма право да продава имот, за който е издаден и вписан нот. акт, без да представи този нотариален акт. Сигурно ги знае тези неща, горкият Митко Танев, но не смее да ги каже.

-

Председателят на Нотариалната камара продължава:

-

- Отделен е въпросът, че нотариусът, когато му се представят преписи от документи, официално заверени преписи от документи, няма как да провери дали те са идентични с оригинала. Този препис, който Вие ми представихте, аз виждам, че не е идентичен с оригинала. Той трябва буквално да е идентичен целият текст. Това в случая не е налице.

-

 

Коментар. Вярно е, че преписът трябва да е идентичен с оригинала. Не е вярно, обаче, че нотариусът няма как да провери дали преписът е идентичен на оригинала.

Единственото, която нотариусът няма как да провери, е дали подписите са автентични (за това е необходима експертиза). В нашия случай обаче е било достатъчно нотариус Иванов 007 да забележи, че преписът е направен от "оригинал" без подписите на членовете на ПК. Но човек не трябва да очаква тооолкова голяма съобразителност от компетентен юрист - не само Иванчо Глупака 007 не е забелязал това, не са го забелязали и 20-тината прокурори, ангажирани с преписки по нашия случай. Не го забеляза дори уважаемият г-н Председател на Нотариалната камара. Теоретично - само теоретично - Иванчо Глупака 007 е можел да забележи и чистосърдечната забележка, поставена под променените имена на комисията, че съставът на комисията е бил друг през 1994. На практика, обаче, не само той не е забелязал забележката, не я забеляза и многоуважаемият г-н Председател на Нотариалната камара, нито 20-тината прокурори, ангажирани с нашия изключииийтелно сложен за тях случай на имотна измама. А пък Лиляна Кузманова от Инспектората на МП даже се изцепи, че "Решенията на ПК са без подписите на членовете на комисията, поради факта, че са заверени преписи, издадени в един по-късен момент от архива, към който момент комисията вече не е съществувала." Якооо, както казват младежите! За съжаление, това не беше единственият "бисер на мъдростта" на Кузманова (вж  "Правни бисери на мъдростта в отговорите на Кузманова"). Но и Димитър Танев си го бива, както ще видим от следващия му отговор.

-

- Следователно не е препис на оригинален документ?

- Не е препис по смисъла на закона на оригинален документ, независимо че той е подписан от съответното длъжностно лице в поземлената комисия или общинска служба за земеделие и гори и съответно има и печат на тази служба.

-

Коментар. Димитър Танев явно не прави разлика между "подписан документ" и "заверен препис от документ". Трябваше да каже, "независимо че той е заверен - а не "подписан"! - от съответното длъжностно лице в поземлената комисия или общинска служба за земеделие и гори". И не е нито "поземлената комисия", нито " общинска служба за земеделие и гори", а "общинска служба по земеделие" (без гори, от 8 години двете служби са разделени). Но - да не издребняваме! Названието на земеделската служба е дреболия. Проблемът е много по-сериозен.


Тук може да се види гърбът на оригиналното решение. А тук - на имитацията на препис от него във вида, в който Валя Ахчиева го показа на всички в предаването, в т.ч. и на Председателя на Нотариалната камора. Забелязахте ли, че оригиналът е подписан от 5-членна поземлена комисия, а върху т.нар. препис липсват подписите на членовете на ПК? Ако не сте забелязали, не се притеснявайте! Уважаемият нотариус Иванов 007 и многоуважаемият г-н Председател на Нотариалната камара също не са забелязали тази дреболия

 

-

 

 

- Добре, като не е препис, излиза, че и сделката, която е изповядана с непрепис, следователно е нищожна.

- Ако влеземе във детайлите, да, така е, след като оригиналът не съществува или не съответства на издадения препис и той, преписът има някакво самостоятелно съдържание, това означава, че налице не е спазена процедурата по издаване на препис. При издаване на препис, единственото задължение на нотариуса или на длъжностното лице в общинската служба за земеделие и гори е било да го свери с оригинала. Той не е направил това действие.

-

Коментар. Оригиналът съществува и наистина не съответства на издадения препис. При продажба на имотите не е работа на нотариуса да сравнява преписа с оригинала, макар че Иванчо Глупака 007 е твърдял пред Инспектората на МП, че точно това бил направил. И те му повярвали! И даже тръгнали да ме уверяват мен, заклетия преводач, че така било! Да, бе, да! Глупаци сред юристите - с лопата да ги ринеш! Особено на най-отговорните позиции. То си пролича, още когато се опитах да им кажа, че т.нар. правилник за легализациите е за боклука - е, не точно с такива думи, разбира се.

-

- Те казват, че нямат оригинал на този документ.

- Не е трябвало да издават такъв заверен препис и да заблуждават съответно трети лица.

-

Коментар. Съгл. Решение на ВКС, нотариусът не може да бъде заблуден (измамен), защото ако приемем, че може, рухва цялата правосъдна система. Явно е рухнала, за съжаление. От друга страна, ВКС може и да са в грешка с това решение - вж. пример 22 от списъка с ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система. ВКС имат доста на брой глупави решения. Особено са зле с тълкувателните - вж примери 10, 11 и 13 .

-

Председателят на Нотариалната камара продължава:

-

- Налице е, в случая се касае просто за липсата на документ, удостоверяващ правото на собственост. Нотариусът не може да си отмени нотариалния акт, това може да се отмени актът само по съдебен ред. След като се касае за документ с невярно съдържание, какъвто е завереният препис, опираме точно до това - документ с нвярно съдържание. Съответно въпросът за отмяната на акта има и наказателно-правна страна, и гражданско-правна страна. Съответ... титулярът, ако би трябвало да е титуляр на правата, тъй като актът е нищожен, самото удостоверяване е нищожно при липсата на документ, удостоверяващ права, той трябва по съответния съдебен ред да си заведе съответния ревандикационен иск да си поиска имота от този, в чиято власт се намира във момента.

-

Коментар. Налице е липса, добрееее. Документът с невярно съдържание обаче не е само преписчето от решението на ПК за над 50 дка зем. земи на майка ми, а и преписчето за 3-те й дка гора. И най-важното - документът с невярно съдържание са двата нотариални акта на Иванчо Глупака 007 от 14 и 18 март 2013, който не знае каква функция има вписването. Титулярът на вещни права е майка ми и тя не е "ако би трябвало да е титуляр на правата", по думите на Председателя на Нотариалната камара, а е титуляр - несъмнен, с вписани нотариални актове на свое име за всичките си земи. Председателят на Нотар. камара се прави на глупак - какво унижение! вероятно от колегиалност към Иванчо 007 - и забравя - също като Глупака 007 за функцията на вписването. Освен това майка ми е 83-годишна и няма как да заведе РИ. Ясно е, че близките й трябва да си губим времето и да си харчим парите и накрая да получим ритник от съдиите, понеже всички юристи-юнаци с накривени калпаци глупашки ще продължат да повтарят, че нотариалните актове на Иванчо - колегата им глупак - са напълно редовни, а нотариалните актове за собственост на майка ми служат само за нещо като тоалетна хартия. Така става в държава, където разбирането за частна собственост е незряла концепция на фона на бездънно юридическо невежество.

-

Начало на блога

Обратно към предаването на Валя Ахчиева за нашия случай на имотна измама и всички коментари по него

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/778

Leave a comment

Categories

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.