Пример №10 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 10

Лица: Колектив съдии от ВКС, около 70 на брой, гр. София

Документ: Точка 6 от Тълкувателно решение №7/2012 на ВКС от 25 април 2013 г.

Тема: Обхват на проверката при вписване на нотар. акт за сделка

-

Тълкувателно решение №7/2012 на ВКС от 25 април 2013 г. В това ТР се казва, че съдиите по вписванията са длъжни да вписват нотариалните актове за сделки, дори да забележат, че са в нарушение на закона. "Недопустимо е - пише в т. 6 от ТР №7/2012, - да се отказва вписване на акт за сделка с недвижим имот по съображения, че той не отговаря на изискванията за самостоятелен обект  (невъзможен предмет), по съображения, че със сделката се цели постигане на забранен резултат (заобикаляне на закона); по съображения, извлечени от пар.6-8 ПР ЗУТ (нарушения на закона и невъзможен предмет)".

--------

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/766

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.