Пример №22 за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 22

Лица: Трима върховни съдии от 3-то наказ. отделение, гр. София

Документ: Решение №550 от 11.11.2010

Тема: Ролята на нотариуса в охранителното производство ("Нотариусът не може да бъде адресат на измама")

-

 

В Решение на ВКС от 11.11.2010 се казва, че нотариусът не може да бъде измамен.

         Всичко тръгва от едно дело, по което Русенският съд обвинил някакъв тарикат, че е измамил нотариус. ВКС оправдава тариката с аргумента, че нотариусът не може да бъде измамен! Това е много важно решение, защото досега си мислех, че измамникът Станимир Кожухаров, представял се за пълномощник на майка ми, може да бъде обвинен, че е измамил (заблудил, подвел) нотариус Иван Иванов 007. Но щом нотариусът не може да бъде измамен, значи Иван Иванов 007 не може да се оправдава със Станимирчо и ще трябва да поеме цялата отговорност за действията си. По същата логика, прокурори и съдии също не могат да бъдат измамени. Значи и пр. Ивета Маркович не може да оправдава, че е била измамена (заблудена, подведена) от нотариус Иван Иванов 007, който е дал показания, че всички документи по сделките със земите на майка ми са били изрядни. Съдиите от Районен и Окръжен съд - Плевен на свой ред не могат да се оправдават, че са били измамени (заблудени, подведени) от окр. пр. Антонова, която е постановила, че едно имейлче било представлявало обжалване на постановление за прекратяване - пример № 5 и № 6.  

         Аргументите на ВКС са, че "както и съдията, който се произнася по искане в охранителното гражданско производство, или по гражданскоправен спор, нотариусът, при осъществяването на нотариални действия, дефинитивно не може да бъде адресат на измама. Обратното би довело до приемане на абсурдната теза, допускаща дори и само теоретично възможността съдията да бъде въведен в заблуждение, че например искът, предявен от ищеца е основателен, с аргумент, че претенцията му е подкрепена с неистински, преправени, или документи с невярно съдържание, представени по делото." 

              Върховните съдии не са се сетили, че съдията разполага с много повече възможности от нотариуса - може да назначи експертизи, да призове свидетели, да размотава делото години наред. Действително, ГПК дава на нотариуса един месец срок за спиране на охранителното производство, "ако по молбата за издаване на акта възникне гражданскоправен спор между молителя и друго лице, което се противопоставя на молбата" - чл. 536, ал. 1, т. 2, но така формулирана, разпоредбата на практика е неприложима. Все едно майка ми, измамената, да влезе в спор с измамника, когато той подаде молба за изповядване на сделките или преди това. Е, как да стане това, като тя дори не е подозирала, че е била измамена, докато не получи анонимно обаждане по телефона, че има съмнение за имотна измама с над 50 дка нейни ниви, понеже пълномощното е било заверено в Разградско село, а майка ми живее в гр. Варна. Обаждането дойде две седмици след изповядване на сделките, вероятно при първия опит за препродажба.

         Така че няма какво да се сравняват съдии и нотариуси и да се правят глуповати изводи, че ако приемем за вярно, че нотариусът може да бъде измамен, трябва да приемем за вярно, че и съдията може да бъде измамен и рухва цялата ни правосъдна система - вай, вай!  Според мен, няма нищо по-лесно от това, нотариус да бъде измамен (заблуден, подведен) -  вж статията "Държавата в услуга на мафията" от известната журналистка Ана Заркова, където се казва "всеки, който занесе нотариален акт за имот, се вписва като негов собственик".

         Не е трудно да бъде измамен дори и съдията, ако правната му грамотност понакуцва. Един застраховател, например, успя да измами стотици съдии в периода 2016-2018. Наложи се ВКС да издаде ТР, за да го спре. Що се касае до срока от един месец по чл. 536, ал. 1, т. 2 от ГПК, нотариусът би могъл да го използва за внимателно, прецизно и компетентно разглеждане на документите по всяка една сделка, както и за установяване на директна връзка с упълномощителя при най-малко съмнение - точно както направи анонимният информант, от когото научихме за измамата.


-

Вж също "Адресат на измамата при престъпление по чл. 212, ал. 1 от НК"

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/792

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.