Пример №6 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 6

Лице: Районен съдия, гр. Плевен

Документ: Определение от 01.02.2016

Тема: Съдебен контрол на постановление за прекратяване на ДП

-

 

Плевенският съд приема т.нар. обжалване от пострадалата срещу постановлението за прекратяване на досъдебното производство (вж. петия пример) и тръгва да решава делото по същество, без да забележи процесуалните нарушения (съдът е трябвало да осъществи съдебен контрол върху прокурорско постановление, а не да решава по същество; решаването по същество започва след внасяне на обвинителен акт в съда, бел. моя, Р.С.). По този повод е написан фейлетоно-подобния материал  Ако бях районен съдия ....

-

    Иначе определението на съда звучи много добре - пострадалата казва истината, прокурорът пренебрегва фактите, събраните доказателства за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице, цитирам: 

   "Представителят на РП-Плевен в своето постановление изцяло пренебрегнал показанията на пострадалата Й.Н." (Й.Н. е майка ми, Йорданка Найденова)

 

"Показанията на свидетелката на неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент. Предвид тези обстоятелства и посочените по-горе доказателства окръжният съдът намира, че няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата."

 

"Съдът счита, че възползвайки се от това свидетелят ***, който е бил добър познат със свидетеля *** го е мотивирал да завери подписа под пълномощното, без присъствието на Й.Н. В този смисъл достоверността на показанията на свидетеля *** следва да бъде преценявана през разпоредбата на чл.121 от НПК, която му дава възможност да не дава показания уличаващи го в извършване на престъпление. Същото се отнася и за свидетелите *** и ***."

 

"поради каква причина в крайна сметка пълномощното е издадено в с.Гороцвет от кмета *** близък познат на свидетеля ***, като се има предвид, че село Гороцвет освен, че не се намира на главния път гр.Варна-гр.Плевен, отстои на 27 км. от този път. Нелогични са твърденията на *** и ***, че са пътували за гр.Плевен, отделно установено от заключението на назначената техническа експертиза, че на 12.02.2013г. *** и *** не са били заедно. С оглед здравословното състояние на пострадалата Н., видно от заключението на назначената по делото съдебно-медицинска експертиза и напредналата й възраст най-логично е било упълномощаването да бъде извършено пред нотариус в гр. Варна, не е било необходимо и да се пътува до гр.Плевен. С оглед установените факти по делото, а именно, че с.Гороцвет се намира на 27 км. от главния път гр.Варна-гр.Плевен, приятелството на *** с кмета на с.Гороцвет - ***, навеждат съда на извода, че свидетелят *** е бил търсен за така наречената „не присъствена заверка". След проверка в регистъра на нотариусите съдът установи, че регистрираните нотариуси с действащ район гр. Варна, където живее пострадалата Н. са 41 и ако всичките са били ангажирани този ден, както твърди свидетеля ***, не е ли могло поради „голямата служебна ангажираност" на свидетеля *** да бъде определен конкретен ден и час, в който да бъде извършена заверката на подписа на Н.. Липсата на отговори на тези логични въпроси навеждат съда на извода, че свидетелката Н. изобщо не е полагала подписа си пред длъжностно лице, а са достоверни нейните показания, че е подписала пълномощно представено й от ***, което впоследствие той е заверил.

Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице.

Изложените съображения налагат отмяна на постановлението на РП-Плевен и връщане на делото за последващи процесуални действия."

 

  

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/762

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.