Ако бях районен съдия

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Този материал е част от Хуморески и гротески

-

Ако бях районен съдия и получех такава жалба за произнасяне по чл. 243 ал. 4 и 5 от НПК*, щях да кажа:

--- Това не е никаква жалба, а писмо до наблюдаващия прокурор, но щом така и така сте ми изпратили постановлението за прекратяване, я да го погледна. Охо-оо, какво е това? Показанията на свидетеля изложени, а правният извод на прокурора къде е? Няма го никакъв! (пояснение: показанията без правен извод са за практиката на земеделската служба да издава "преписи" от документи за поземлена собственост, които не съхранява, но липсва правен извод, че издаването на препис от липсващ документ е мисия невъзможна)? А-а, не, и тук пак така - (пояснение: тук показанията без правен извод са за пет скици, на които е придаден вид, че са издадени от друго лице, а не от това, което ги е подписало, но липсва правен извод, че скиците представляват неистински документи по см. на чл. 93, т. 6 от НК**). Аз ли да му правя правните изводи на този прокурор? Да си ги направи сам, нали е господарят на досъдебното производство? Ами я чакай, чакай, какво е това основание за прекратяване? Недоказаност на обвинението ли? А къде е лицето, срещу което е повдигнато недоказаното обвинение? Няма го! (пояснение: ДП-то се води срещу неизвестен извършител, а обвинение се повдига срещу конкретно лице) Край, аз съм дотук, постановлението не подлежи на съдебен контрол поради допуснати от прокурора неясноти и противоречия. Връщам го на окръжния прокурор да се оправят там по служебен ред. И без това няма надлежно подадена жалба.

-

* НПК Чл. 243, ал. 4: Съдът разглежда делото еднолично в закрито заседание не по-късно от седем дни от постъпване на делото, като се произнася по обосноваността и законосъобразността на постановлението за прекратяване на наказателното производство.

НПК Чл. 243, ал. 5: С определението съдът може да: 1. потвърди постановлението; 2. измени постановлението относно основанията за прекратяване на наказателното производство и разпореждането с веществените доказателства; 3. отмени постановлението и да върне делото на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона.

** НК Чл. 93 т. 6. "Неистински документ" е този, на който е придаден вид, че представлява конкретно писмено изявление на друго лице, а не на това, което действително го е съставило;

-

Този материал има връзка с пример 5 и пример 6 от списъка.
 

--

Начало на блога

Този материал е част от Хуморески и гротески

-

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/655

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 18, 2016 1:35 AM.

Показания на старши експерт от служба "Земеделие" was the previous entry in this blog.

СПРАВКА ЗА ПРОЦЕСУАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПОСТРАДАЛАТА is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.