Определение № 62 от 21.05.2008 на ОС-В.Търново по дело №468 /2008 г.

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

 -

Източник: http://www.vt.court-bg.org/img/File/2008-05/20084100500468%20IJ%209040%2021-05-2008.htm

-

Прокурор подава иск по чл. 537 ал. 3 ГПК за отмяна на КНА. Районният съд връща ИМ поради недопустимост на иска. Прокурорът обжалва и окръжният съд отменя определението за връщане.  

-

С оглед на това, че всеки един порочен охранителен акт засяга обществения интерес, доколкото създава правна несигурност в обществените отношения, то за прокуратурата е налице правен интерес да предяви иск, когато прецени, че е налице незаконен охранителен акт и да иска неговото отменяне. Именно, защото се касае за охранително производство, издаденият охранителен акт не се ползва със сила на пресъдено нещо и пътят за защита срещу него е по реда на исковият процес, като искът следва да бъде насочен срещу лицата, за които атакуваният охранителен акт е породил изгодни правни последици. В конкретният случай, ако бъде установено, че при издаването на посочения охранителен акт е допуснато нарушение на закона, то издаденият нотариален акт, доколкото удостоверява едно абсолютно по своя характер право, каквото безспорно е правото на собственост, и като всяко абсолютно право то има действие по отношение на всички правни субекти и неговият носител може да иска определено поведение от тях, то само по себе си това води до засягане на обществения интерес, тъй като създава правна несигурност по отношение на всички адресати, относно обстоятелството кой е собственик на посочения в акта недвижим имот, което от своя страна овлястява прокурора да иска отмяната на един такъв незаконен охранителен акт.

В конкретния казус, не се касае за приложение на хипотезата на ал. 2 на чл. 537 ГПК, при която предявяването на самостоятелен иск за отмяна на издаденият нотариален акт се явява недопустим и засегнатото лице, следва да защити правата си, като предяви ревандикационен иск. Правомощието на прокурора да предяви иск за отмяна на издадения охранителен акт е изрично уредено в ал. 3 на посочената законова норма и представлява изключение от правилото, че такъв иск за отмяна на нотариален акт, не може да бъде воден самостоятелно. Отричайки това право на прокурора и с оглед на лимитативно изброените случаи, в които същият може да участва в гражданскоправните отношения, това от своя страна би довело до неправомерно ограничаване на конституционно признато правомощие, а именно това по чл. 127, т. 5 от Конституцията, където изрично е посочено, че прокуратурата на Р. Б. следи за спазване на законността, като в изпълнение на тази нейна функция, е оправомощена да предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове. Това конституционно право на прокурора е намерило уредба в ГПК, а именно в разпоредбата на чл. 537, ал. 3 ГПК.

                  Забележка. Следенето за спазване на законността понакуцва. Горният пример е едно щастливо изключение.

-

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1844

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.