Съдебна практика - наказателно производство

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама

-

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 30.10.1998 Г. ПО Н. Д. № 1/1998 Г., ОСНК - ОТНОСНО ПОНЯТИЕТО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ на ВС

РЕШИ

1. При определяне квалифициращите признаци "големи размери" и "особено големи размери" за различните видове престъпления, ако друго не е посочено в закона, критерият е паричната равностойност на предмета на престъплението, която надхвърля седемдесет, съответно сто и четиридесет пъти установената в страната минимална работна заплата.

      Бележка. Ето това ТР трябва да се приложи в нашия случай на имотна измама - големи размери, 35 000 лв. според СТЕ, т.е. над седемдесет пъти установената в страната минимална работна заплата през 2013 г. (чл. 212, ал. 4 НК). Но дали ще се сетят? Или ще продължат да гледат мижавите 5000, вписани в нотариалния акт?

-

Сагата на гражданина "клеветник" Иво и "наклеветения" нотариус Иван Иванов 007 - хронология на една съдебна битка между "нашия" нотариус и гражданин от Плевен -  нещо като "Ну, заяц, погоди" с нотариуса в ролята на вълка.

-

Съдебна практика документни престъпления - започва с ППВС 3/82, съдържа резюмета на множество съдебни решения, още от соц. време, МНОГО ИНТЕРЕСНО!  Вж кратка извадка (тя е конкретно за поглъщането на документното престъплението по чл. 311 от документната измама по чл. 212 НК)
-

2015 РС Ловеч http://www.rs-lovech.bg/2015/sv/11/0070f513/121b1815.htm (линкът не работи, 2021)

Наемател продал апартамента на хазаите. Правили са фоноскопска експертиза.

2016 Мотиви по Наказателно дело 179/2016г. - Окръжен съд Ловеч

Убийство - също са направили фоноскопска експертиза.

2018 Решение по Наказателно дело 1159/2018г. - Районен съд - Плевен

ПТП - - също са направили фоноскопска експертиза на видеозапис..

(значи и при нас могат да направят фоноскопска експертиза по записите на разговорите с РайнаСтанимир и брат му)

-

Присъда от 24.03.2009 по НОХД № 1360/2008 на РС-В.Търново, в сила от 09.04.2009
(осъждат измамник, ползвал фалшиво пълномощно пред две банки, по чл. 212, ал. 4 вр. ал. 1 НК;заблудените са били банкови служители) "На (дата, град), от местния клон на (банка), чрез използване на неистински документи - Пълномощно, на което е придаден вид, че е от името на Б.Б.Й., в качеството му на упълномощител [...] получил без правно основание чуждо движимо имущество - сумата от (... в левова равностойност), собственост на ***, с намерение да го присвои; като полученото чуждо движимо имущество възлиза на обща стойност 53071,74 лева и е в големи размери; поради което и на основание чл.212 ал.4, пр.1, във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.26, от НК, чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА  [...] 

Обърнете внимание, че измамникът е осъден за получаването на чуждите пари с фалшиво пълномощно, а не за това, че се е разпоредил с тях. Крадците също ги съдят за кражбата на вещта, а не за разпореждането с нея. При имотните измами, обаче, никой не обръща внимание на "получаването" на чуждия имот с фалшивото пълномощно, всички гледат само разпореждането и се получава така, че измамникът "получава" имот за десетки хиляди, продава го за няколко хиляди, а го съдят само за няколкото хиляди, вместо за няколкото десетки. Поради това странно разбиране на имотните измами, за пострадал се конституира купувачът, който получава имота за жълти стотинки, вместо изгубилият имота си собственик. Не знам защо магистратите не разбират, че точно както заблуденият от пълномощното банков служител дава чуждите пари на измамника, така и заблуденият нотариус "дава" чуждия имот - вж За какво се използва инкриминираното пълномощно(бел. блогър)

-

 

МОТИВИ към присъда по н. о. х. д. № 177/2008 г. по описа на Районен съд - гр. Сливница
"Пълномощното било вписано в описната книга за нотариалните заверки на общината, като не било възпроизведено пълното му съдържание, а е отразено, че св. Е. има право „...да  управлява товарния автомобил, марка „Фолксваген ЛТ 40" с ДК № ...., както в страната, така и в чужбина. Да го представлява пред органите на КАТ, МВР, данъчни служби и митници" и не е  отразено „правото да го продава на когото прецени и за каквато цена той определи и да извършва сделка сам със себе си". (
има връзка с материала Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки; в нашия случай на имотна измама, в регистъра на кметство Гороцвет липсва не само номерът за заверка на съдържанието, но и каквото и да било възпроизвеждане на съдържанието на инкриминираното пълномощно, както липсват и каквито и да било други данни за майка ми, освен три имена - без ЕГН, без постоянен адрес / местожителство, без лична карта, бел. блогър)   
-

2008 ОС-Пазарджик отменя решение от 16.04.2008 г. на РС Пазарджик по НАХД № 1776/2007    Тотално фалшиво пълномощно - и като частен документ, и като официален. На първа инстанция оправдали фалшификатора. Сега на втора го осъждат да плати глоба 1000 лв. + 225 за експертизата. (има връзка с материала Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки)

-

КЗЛД - Решение № 50/17.09.2008 г. по жалба с вх. № Ж - 50/03.07.2008 г. Интересно решение на Комисията за защита на личните данни за фалшифицирано пълномощно. Публикувам го тук, т.к. не знам къде другаде да го сложа: "При сравняване подписите на жалбоподателя, положени върху жалбата и пълномощното те видимо се различават, от което би могло да се направи извод за наличие на данни за извършено престъпление. Пълномощното съдържа изключително много правомощия за упълномощеното лице, което също би могло да бъде индикация за възможна злоупотреба с правата на праводателя. 1. Прекратява производството по жалба, вх. № 50/03.07.2008 г. от С.М.К. срещу нотариус А.Ш., рег. № 500 на Нотариалната камара и нотариус В.Б. , рег. № 302 на Нотариалната камара. 2. Изпраща по компетентност административната преписка на Районна прокуратура - гр. С."

-

Присъда от 08.06.2009 г. на РС-Кюстендил по НОХД No 167/2009 г.и мотивите към нея Осъждат гражданка, продала два пъти един и същ имот. Нотариусът нищо не разбрал, а уж проверява правото на собственост (чл. 586, ал. 1 ГПК) и уж е Гарант на правната сигурност.

-

Мотиви по НОХД 2422/2009г по описа на РС-Русе Това е делото със заблудения русенски нотариус, за което ВКС се е произнесло, че нотариусът не може да бъде адресат на измама Интересното е, че съдиите от Русе никъде не са писали, че 2-те заблудени нотариуски са били адресати на измама, а че просто са били заблудени - разликата е голяма. Браво на русенските съдии! Жалко, че ВКС са се изложили.

-

ПРИСЪДА от 24.09.2009 год. на  Районен съд Монтана по НОХД № 30046/2009
(
оправдават кмет за неприсъствена заверка, защото подписите били положени от лицата, а не фалшифицирани - това било само нарушение на служебните задължения, а не престъпление по чл. 311, ал. 1 НК - интересно е описанието на щемпела!) Безспорно се установи, че З. З. е съставил и официални документи, представляващи две нотариални удостоверявания на верността на подписа на лицата: свидетелката П. Р. Т. и покойната Р. П. Г., като се е подписал под удостоверителния надпис, който е поставил с щемпела на нотариус (правоъгълен печат) и допълнен с ръкописно вписаните имена на упълномощителите. Такъв надпис с щемпел отговаря на утвърдения образец в приложение № 6 към чл.17 от Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори (на кмета от Гороцвет не отговаря), а по делото липсват констатации използваният щемпел да е разкривал незаконосъобразно отклонение от стандартно предвидения образец. (има връзка с материала Чл. 580 ГПК не е само за нотар. актове, а и за заверка на подписите)

-

Присъда от 23.11.2009 год. и мотиви на Левченски районен съд по н.д.о.х. № 20094410200042 по описа за 2009 год. Тук Съдът е бил подведен/заблуден чрез фалшиви документи! Добре че Агенцията по приватизация след това се е сетила да звънне в Службата по вписванията и да попита, дали имат еди-какъв си нотар. акт и така измамата се е разкрила.

-

Решение № 206 от 12.04.2010 по н. д. № 112/ 2010 на ВКС  Редник ощетил МО с около 3000 лв.Осъден условно по чл. 212, ал. 1 НК.

-

Решение от 11.01.2010 по НД № 502/2009 на Апел.съд Пловдив Злоупотреба със средства по програма Сапард. С мои бележки в синьо за нашия случай на измама.
-

Мотиви по НОХД № 97/2010г. на РС-Монтана  (има връзка с материала Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки) Тук се изреждат множество невписвания, но не по вина на длъжностни лица. Някакъв измамник е съставил изцяло фалшиви документи за сделка - номера, подписи и печати. Осъждат го на една година затвор.

-

Присъда от 27.10.2010 по ВНОХД 4558/2010 на СГС, потвърдена от ВКС (наказателно дело № 695/2010). Нотариус Каракашев (заличен) е осъден условно по чл. 311, ал. 1 НК (лъжливо документиране), защото издал нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот с фалшифициран подпис на продавача и сбъркани първото и третото му име, "което прави точен извода, че не е присъствал в кантората по време на изповядване на сделката, въпреки заявеното от подсъдимия за обратното". В подкрепа на тези изводи е и констатацията на експертите, че подписите под името С. П., под декларациите и молбата, иззети от служебния му архив, не са положени от С. П.. От друга страна, безспорно е установено, че собственик на имота е лицето с имена С. М. П., посочени в копието от личната му карта и нотариалния акт за собственост, приложени по делото. Въпреки това в издадения от подсъдимия нотариален акт, името на продавача е с невярно първо и трето име. С оглед на посочените по - горе документи, подс. К. би следвало да се е уверил, че явилото се пред него лице е легитимен собственик на имота за да пристъпи към изповядване на сделката."

-

Решение №459/11.01.2010 по дело №502/2009 на ВКС, НК, I н.о.   При  документната  измама  порочният  документ  е  средство  за въвеждане  в  заблуждение  на  лицата,  които имат  разпоредителна  власт  върху имуществото, че деецът има право да го получи. Тоест, документът има двойствено предназначение - да служи като основание, макар и привидно, за получаване на имуществото и да заблуждава съответното лице да извърши акт на разпореждане. Ако  инкриминираният  документ  (официален  или  частен)  не  съчетава  тези  два белега, то същият не би бил годно средство за документна измама. Разбира се, ако документът не изпълнява посочената функция в механизма на престъплението, открит остава въпросът за обикновена измама. - с мои бележки в синьо за нашия случай на имотна измама

-


Мотиви  към присъда № 9 от 03.02.2010 година,постановена по н.о.х.дело №  807/2009 на РС-Велинград  Хубави обяснения за пълномощното като комплекс от частен и официален документ. Цитират ППВС 3/82 И пореден пример за безотговорни псевдо-нотариални действия от правно-неграмотни лица: "През 2007 г. в Кметство гр.Костандово не са водили регистър на извършените нотариални заверки ,като са оставяли преписи от заверените документи с отразени върху тях поредни номера.През месец ноември 2007 година свид. К. *** ,попълнила името на подс. п. и останалия ръкописен текст в правоъгълен щемпелен печат за нотариална заверка" и т.н. (има връзка с материала Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки  
-


Определение от 09.08.2010 на РС-Монтана по ЧНД №50222/2010  При опорочено нотариално прпоизводство по заверка на пълномощно за сделка може да се повдигне обвинение не само по чл. 311, ал. 1 от НК, но и по 212, ал. 2 и по чл. 282 НК. В нашия случай се канят да повдигнат обвинение на кмета само по чл. 311, ал. 1 НК (канят се от две години, направо се кумят, бел. блогър, 30.05.2019; продължават да се кумят, 18.07.2021, бел. блогър).
-

РЕШЕНИЕ № 10 от 28.09.2010 на КС по к.д. № 10 от 2010 г. ЗА СРОКОВЕТЕ НА ДП (малко е поостаряло, бел. блогър, 27.10.2019)
-

Решение № 550 от 11.11.2010 на ВКС по н.д. № 518/ 2010   Измамник се снабдил с КНА за чужд имот, продал го и прибрал парите. ВКС го оправдава. Тук се казва, че нотариусът, както и съдията, не може да бъде въведен в заблуждение.
-

Мотиви към Присъда от 13.12.2010 на КРС по НОХД 778/2009 г.  Оправдават нотариус за това, че в пълномощното имало добавен текст "и да продава на себе си по чл. 38 ЗЗД", тъй като текстът не е част от официалната заверка на пълномощното. В съзнанието му не се било установило и т.н.

-

РЕШЕНИЕ от 16.12.2010 по ВНОХД № 481/2010 на Апел. съд - Пловдив  Лесничей изготвил документи с невярно съдържание за сеч, с което е нанесъл щета на държавното горско стопанство и същевременно съзнателно е дал възможност на друго лице да получи без правно основание чуждо имущество -136.32 куб.м. обла дървесина на стойност 16396,34 лв. Съдът посочва множество пропуски в ОА на прокурора, сред които и "Няма посочен адресат на измамата".

-

Решение от 18.03.2011 на СГС по ВНОХД № 2340/2010 г.  Злоупотреба със средства по програма "Сапард". Оправдателна присъда - окончателна.
-

РС Габрово МОТИВИ към НОХД 182/2011  Тук съдът приема, че нотариусът е бил заблуден. Решението съдържа отлични обяснения за разликата между нотариалното производство и гражданското съдопроизводство.

-

РС Плевен МОТИВИ към НОХД 1202/2011г  Типично дело по чл. 212, ал.1 НК за движимо имущество: с фалшиви документи взема кредит от банка, като подписва поръчителите. Несъставомерно е по 212 обаче, понеже няма умисъл за присвояване. Счита се за банално, леко документно престъпление. Прекратяват делото поради изтекла давност.
-

Решение № 464 от 07.02.2011 г.ВКС наказателно дело № 413 по описа за 2010 г. (има връзка с материала Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки) Тук не обръщат особено внимание, че кметът не е вписал у-нието за наследници  в дневника на кметството. Делото е наказателно и за съда по-голям интерес представлява невярното съдържание на у-нието. ВКС преквалифицира деянието в по-леко и намалява наказанието.

-

Решение №323/23.06.2011 по дело №1633/2011 на ВКС, НК, III н.о. Подобен на нашия случай - кмет и неприсъствени заверки. Пишат, че поведението му е обществено-опасно, защото така, както е свикнал да заверява подписи в отсъствие на хората "може да създаде потенциална опасност от друго невярно нотариално удостоверяване на подписи, което да доведе и до причиняване на имуществени вреди на физически и юридически лица"

-

ВКС - Решение № 113, 23 юни 2011 година - осъден нотариус, нотариален акт с невярно съдържание, чл. 311 НК . Случай, който много напомня на нашия: не могли да открият документите за собственост на възрастна жена от София; нотариусът съставил констативен нотариален акт и е бил осъден за съставянето му.

-

Решение №225/30.05.2011 по дело №1350/2011 на ВКС, НК, II н.о.
Подсъдимият имал големи дългове към една банка и решил да продаде парцел, собственост на банката, за да ѝ ги върне. Отишъл при нотариус с трима лъжесвидетели и се снабдил с КНА за имота на банката. Осъждат го условно. На мен лично много ми е чудно, как е възможно човек да се снабди с КНА за имот, който си има собственик. Ясно ми е, че  нотариусът нищо не проверява, но нали се издават скици и данъчни оценки? Там нали пише кой е собственикът? Магистратите сякаш не забелязват действията на длъжностните лица в такива случаи. Съдът се произнася: "Не е необходимо да се изчаква възникването и разрешаването на граждански спор, в рамките на който нотариалният акт да бъде отменен . Общественоопасните последици от включването му в гражданския оборот не могат да останат без наказателноправна санкция, която не е суспендирана от легитимиращия ефект на нотариалното удостоверяване. Обвързващата доказателствена сила на нотариалния акт до съдебната му отмяна не променя характеристиката на неговото съдържание във времето - преди този момент то е било също толкова противоречащо на обективната действителност, колкото и след това. Разбирането,че няма основание нотариалният акт да бъде третиран като официален документ с невярно съдържание докато не бъде оборен в граждански процес не държи сметка за разликата между обвързващата доказателствена сила на нотариалните удостоверявания и силата на пресъдено нещо, присъща само на съдебните решения".(това е важно, т.к. понякога магистратите смесват наказателно-правната гледна точка с гражданско-правната, бел. блогър)

-

Апел С-Варна, 2012 - Решение от 13.02.2012 на Апел. съд Варна по ВЧНД №450/2012 Документната измама е съставно престъпление и тя включва в себе си и документното престъпление по чл.311 НК. Престъплението по  чл. 311, ал. 1 НК не е самостоятелно, а е елемент от състава на престъплението по чл. 212 НК, когато е послужило на дееца чрез така съставените документи с невярно съдържание да получи по измамлив начин или да даде възможност на други физически лица да получат обществено имущество без правно основание с цел за присвояване. Следователно, кметът в нашия случай трябва да бъде обвинен по чл. 212, ал.2 или 4.

Решение № 54 от 04.06.2012 на ОС-Шумен по ВНОХД № 444/2011  Пореден пример за пълната безотговорност при извършване на нотариални заверки в кметствата - неприсъствено удостоверяване, невписване в регистъра и др.

-

Решение №393/26.09.2011 по дело №1813/2011 на ВКС, НК, III н.о. - чл. 212, ал. 1 НК  С присъда № 877/08.12.2010г. по НОХД №1646 по описа на Районен съд - Видин за две хиляди и осма година С.И.К. е осъден на 1 година условно по чл. 212, ал. 1 НК (става дума за крадена кола с фалшиви документи). Въззивният съд потвърждава присъдата. ВКС отменя решението на въззивния съд, оправдава осъдения и възобновява делото. Тук има много хубави обяснения за състава на чл. 212, ал. 1 НК с добавен мой коментар в червено за разследването по нашия случай на имотна измама.

-

Мотиви по присъда по НОХД № 1287/2011 г. по описа на РС-Плевен (има връзка с материала Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки) Тук районният съдия се чуди, защо редовно извършеното нотариално удостоверяване не е отбелязано в книгите за нотариални заверки (съдията неправилно счита, че удостоверяването е редовно; според закона, то не е редовно, бел. блогър) - с мои бележки в синьо.
-

Мотиви по НОХД №1940/2012г. РС-Пазарджик  Тук бдителен кмет забелязва, че заверка, уж извършена от нотариус, е таксувана само 3 лв., което му се сторило съмнително ниска цена за нотариално удостоверяване, и повикал полиция. Съмненията му се оказали основателни. В регистъра на нотариуса нямало такъв номер на заверка. Предотвратен е опит за измама (браво на кмета!).

-

Решение № 116 от 28.03.2012  и мотиви към него на Поповския районен съд по нахд № 85/2012  Неприсъствена заверка на пълномощно за аренден договор. Оправдават кмета поради маловажност и чисто съдебно минало. Мотивите съдържат много хубави обяснения за съставомерността на деянието по чл. 311 НК.

-
Решение № 452 от 10.12.2012 на ВКС по н. дело № 1634/2012  Цитират ТР №2/2002 год. по т.н.д. № 2/2002 год за изменение на обвинението

-

Мотиви към присъда № 17/10.04.2012 по НОХД № 1055/2010г. - ОС Плевен (ОПГ за имотни измами!) Страшни фалшификации - решения на поземлени комисии, скици, данъчни оценки, нотариални актове и пр. и пр. Всичко е подправено - абсолютен УЖАС! Единият от пострадалите е загубил гражданското дело поради изтекла 5-годишна давност (изгорял е с над 100 дка съсобствени земи)  - вж решението по неговото гр. дело тук. Вероятно и други пострадали са изгорели по същата причина.

-

 Решение от 2013 по ВНОХД № 1111/2012 на ОС-Варна Мн. интересно дело по 212 НК. Шивачка тегли кредит на свое име за шефката си, която след три години спира да го изплаща. Шивачката подава жалба в Прокуратурата и вместо защита, получава обвинение. Накрая съдът все пак осъжда банковата служителка!

-

М О Т И В И към Присъда No 10 /27.02.2013г. по НОХД No 279/2012г. по описа на Окръжен съд-Стара Загора - разкошни мотиви 57 страници към Присъда по НОХД 279/2012 - нотариус два пъти издала КНА за плетачен цех в Мъглиж, вторият път е престъпен

-

Решение от 12.04.2013 по гр. дело № 1159/2012 на ОС-Варна Дело по ЗОДОВ, заведено от нотариус, който е бил обвинен от прокуратурата и оправдан от съда с обичайното "В съзнанието на нотариуса не се установи ..." - Мотиви по НОХД №625/2011г. по описа на ВРС към Присъда № 363/15.07.2011. Присъждат му над 100 000 лв. компенсации. Наказателното производство е продължило близо седем години - извън границите на всякакъв „разумен срок" по думите на съда (а нашето се влачи осма година на досъдебно, б.м., 14.02.2021).

-

Решение от 12.06.2013 по наказателно дело №793/2013г.на ВКС (продължителното производство като смекчаващо обстоятелство) Документна измама, при която полученото без правно основание имущество е от фондове на Европейския съюз или предоставено от тях на българската държава - документна измама в особено големи размери - няколко стотин хиляди лв - условна присъда. "Обвинителният акт срещу М. е внесен в съда седем години след образуването на делото в досъдебната му фаза. Правилно прекомерната продължителност на процеса е отразена в извода за смекчаване на тежестта на наказанието на подсъдимата с условното й осъждане."
-

Решение № 28 от 29.10.2013 на АПЕЛАТИВЕН  СПЕЦИАЛИЗИРАН  НАКАЗАТЕЛЕН  СЪД,  III  състав, по ВНОХД №287/2013  Тук има много добро описание на номерацията на няколко пълномощни -  надлежно вписани в общия регистър на нотариуса с поредни номера  (вж ел. стр. 3 и ел. стр. 4 от общо 16 електронни страници; има връзка с материала Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки)

-

Присъда от 28.11.2013г. на РС-Бяла Слатина по НОХД.№ 447/2013г. и мотивите към нея - много прилича на нашия случай (дописвани имоти, истински подпис)

-


МОТИВИ по НОХД № 6954/2013 г. по описа на Пловдивски районен съд, ХVIIІ наказателен състав  Оттук за първи път разбрах за книгата "Актуални проблеми на нотариалната практика" (бел.блогър)

-

Решение №480/11.03.2013 по дело №1537/2012 на ВКС, НК, II н.о.  Неприсъствена заверка на 14 заявления за промяна на пенсионна партида. А "нашият" кмет е  заверил над 100 такива. И още: "Когато кмет изпълнява удостоверителни функции по чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, той е длъжен да спази всички задължителни изисквания на охранителното производство по Глава Петдесет и четвърта от ГПК, регламентиращи нотариалното удостоверяване." А ответниците Бировски по нашето гр.дело упорито твърдяха чак до ВКС, че кметовете са над закона (без да използват тези думи, разбира се)
-


МОТИВИ KЪМ ПРИСЪДА ПО НОХД № 94/2013г. на РС-Никопол  (
има връзка с материала Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки) Тук съдът осъжда условно служителка от кметство за съставяне на документи с невярно съдържание. Хубави обяснения за изискването да се регистрират документите в книгата на кметството (регистъра). Служителката унищожила кметския регистър, за да заличи следите - заляла го била с кафе уж без да иска, после изготвила изцяло нова книга-регистър без заповед от кмета и накрая избягала в чужбина.

-

Мотиви по НОХД 2213/2013 по описа на РС-Русе 2013  Прекрасно, задълбочено и ерудирано изложени мотиви с подробни цитати от българското и европейското право за правния статут на нотариуса
-

Присъда 137/3.12.2013г. по НОХД № 1199/2013 на РС-Шумен (ако линкът не работи, натиснете тук)
Наказателно дело, в което се споменава пълномощно с удостоверен подпис и съдържание 94 и 95, том І, акт 1314 от 17.10.2011 г., при кметски наместник на с. Кълново. Няма как номерът на акта на бъде 1314, защото всеки том съдържа макс. 200 акта. Включено в Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки  и в  примерите под № 36

-

Съдът в Страсбург реши: Тайните записи са оправдани, ако са направени, за да служат пред съд (значи трябва да приемат записа на разговора със Станимир)
-

Протокол за споразумение по н.о.х.дело № 1752/2016 на РС-Стара Загора. Неприсъствени заверки на кмет със съмнителна номерация, на която никой не е обърнал внимание - нито в наказателното производство, нито в гражданското.

-

Присъда от 29.03.2013 по НОХД 13293/2012 на СРС Пенсионерка живяла с някакъв човек, който починал. След смъртта му изготвила фалшиво завещание от негово име и продала апартамента му. Заблудила е трима нотариуса (това не го пише в присъдата, но се подразбира). Престъплението не е квалифицирано по чл. 212, ал. 1 НК, т.к. е извършено преди допълването на тази разпоредба с "недвижимо имущество".

-

МОТИВИ ПО ВНОХД № 546/2013 ГОД. НА ВрОС
(съдът не приема аргумента, че нотариусът следва да бъде оправдан за фалшиви заверки поради липсата на оригиналите; потвърдено от ВКС с  Решение от 08.01.2015 по КНД №1361/2014) "Производството е по реда е по реда на чл. 318 и сл. НПК.  С присъда  № 86/23.09.2013 год.  на втори нак. състав на Районен съд гр. Враца, постановена по НОХД № 1335/2011 година, подсъдимия Б.М.П. (Бисер Митов Петров, нотариус № 113, заличен на 30.05.2009, бел.блогър) , роден на *** ***, българин, български гражданин, с висше образование, безработен, женен, не осъждан, с ЕГН ********** е признат  за невинен в това, на 16.08.2000 г. в гр. Монтана, при условията на продължавано престъпление, като длъжностно лице нотариус с район на действие Районен съд Монтана, регистриран под № 113 в Нотариалната камара, в кръга на службата си в нарушение на служебните си задължения по чл.2, ал.1 и ал.3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и в нарушение на чп.485, ал.2, връзка с чл.474, ал.4, ал.5 и чл.486 от ГПК /отм./ да е съставил официалните документи: (договори за аренда за около 6000 дка ниви. Адв. М. Д.(защитникът на нотариуса, бел. моя)  съсредоточава вниманието си върху обстоятелството, че съгласно Решение № 190/1993 год. на ВС е недопустимо постановяването на осъдителна присъда за документно престъпление когато инкриминирания документ липсва от доказателствените източници и приложените копия не могат да играя тази роля.          Предвид изложеното до тук, съдебния състав не възприема защитната теза на подсъдимия, изразена и от неговите защитници, която се свежда до три момента:
Твърди се, че е недопустимо постановяването на осъдителна присъда за документно престъпление, когато инкриминирания документ липсва от доказателствената маса.  В тази насока се цитира Решение № 190/1993 год. и № 113/93 год. на ІІ-ро н.о. на ВС. Съдът намира подобно позоваване за неточно. Посочените решения обсъждат казуси, в които инкриминираните документи липсва въобще, а в разглеждания става реч че те са налице, макар и не в оригинал.
-

  Решение,Варненският окръжен съд, ВНОХД № 586/2013
(при липса на оригинал или поне копие от инкриминирания документ - няма осъдителна присъда за док. престъпление)
 Точно поради изложеното, цитираното от ВРС решение № 190 от 30.03.1993г. по н.д. № 113/93 г. на Второ н.о. на ВКС, е приложимо в случая, като и настоящият съдебен състав приема, че е недопустимо постановяването на осъдителна присъда за документно престъпление, когато инкриминираният документ липсва в доказателствата по делото.
  [...] Същото се отнася и за частта, в която първостепенният съд е приел, че е изготвено и съществува неистинско официално удостоверяване от нотариус на подписа на свидетелката Л. в пълномощното с упълномощител С. Л. и упълномощен подсъдимия Я., като документ в този вид е бил представен и видян от свидетелите Трайчева и П..   Такъв категоричен извод не би могъл да се направи от наличните по делото доказателства. За да се приеме за категоричен този факт, следва, по делото освен приложената справка от регистъра на нотариуса, да е налице и самия документ или най - малко негово копие, от което вещи лица - графолози, съгласно тяхната методика за работа, да дадат становище, че подлежи на изследване, при което да могат да дадат заключение със сравнително висока степен на вероятност. В приложената справка от нотариуса липсва отбелязване на пълномощно със съдържание, за което се твърди, че е било видяно от някои свидетели. [...] Като краен резултат  изводите на първоинстанционния съд, че по делото не са събрани категорични доказателства за извършено престъпление по чл. 316, вр. чл. 308 ал.2 вр. ал.1 от НК, са правилни и се споделят и от настоящият въззивен състав, поради което и постановената присъда като правилна и законосъобразна следва да бъде потвърдена.  ПОТВЪРЖДАВА изцяло присъда №129, постановена на 03.04.2013г. по НОХД 4853/2012г. по описа на PC - гр. Варна,  13-ти наказателен състав. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
-

Решение № 946 от 03.04.2014 г. на ОС Благоевград по дело 20131200600340 - НОХД  (има връзка с материала Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки) Тук под същия номер е вписана заверка на друго лице от друга дата. Някаква измамница е съставила фалшиво пълномощно уж от нотариус. Експертизите са правени по копие от пълномощното. Много добре е обяснено, че не е необходимо да е наличен оригиналът (това е важно, защото в съдебната практика по принцип се приема, че ако липсва оригиналът, не може да се осъди деятелят).

-

Решение от 30.04.2014 на РС-Габрово по гр.д.№1992/2013
(банкови служители, заблудени от редовно от външна страна плнмщно)
"(съдът счита, че) В процесния случай  не се установи касиерите на ответната "ОББ" АД да са  действали неправилно или да са проявили  небрежност. Видно от писмените доказателства, служителите на "ОББ" АД не са действали  непредпазливио като са извършили необходимото, за да се уверят в самоличността на лицето изтеглило сумите. В същото време им е било представено нотариално заверено пълномощно, което от външна страна е било редовно и видът му не е предизвикал никакви съмнения за извършена материална подправка. С оглед на това самите служители на ответната банка са били заблудени от ответника М., че същият е упълномощен да се разпорежда със сметката на ищцата."
 

ПРИСЪДА от 14.07.2014 по н.о.х.д. №451/2013 - РС Левски   Оправдават "пълномощник", получил около 12 000 лв. от някаква агенция за изкупуване на земеделски земи, като представил изцяло неистински пълномощно и декларации уж от името на баба си. После ОС-Плевен е отменил решението и осъдил измамника условно, а ВКС е потвърдил решението на ОС-Плевен.Тук има едно смешно изречение: "Препродал й земите, като й издал пълномощно да се разпорежда с тях /преупълномощил я/, след което престанал да се интересува какво се случва. (така се препродават земи според  съдиите - в момента на преупълномощаването!) Продължението: ОС Плевен МОТИВИ към ВНОХД № 719/2014 - присъда по чл. 212, ал. 1 НК за движимо имущество (пари). 
       NB! Според РС-Левски, собственичката на земите не била пострадала, понеже си е върнала владението с гр. дело. По тази логика, и купувачът на свой ред няма да е пострадал, след като си върне парите от измамника, а оттук логично следва, че и измамникът вече няма да е измамник, т.е. че вече няма престъпление. За щастие, решението на РС-Левски е било отменено от горните инстанции.

 

-

 Решение от 01.08.2014г на ОС-Кюстендил по ВНОХД  № 212/ 2014  - случай на фалшифициран подпис на нотариус - чл. 308 НК, много добри обяснения за нотариалното удостоверяване и реквизитите на щемпела. Има връзка с  материала Чл. 580 ГПК не е само за нотар. актове, а и за удостоверяването на подписи

-

Още веднъж горното решение:   Решение от 01.08.2014г. на ОС-Кюстендил по ВНОХД  № 212/2014  - този път с акцент върху вписванията в регистъра на нотариуса. Справка от регистъра на нотариуса е показала, че заверките са на други лица. И в нашия случай е така, но РП-Плевен още не го е установила, макар че разследва вече седма година (установи се в хода на гражданското ни дело, което изпревари наказателното, бел. блогър, 13.07.2019).

-

МОТИВИ към присъда №33/22.10.2014 г.по н.о.х.д. №205/2014 г. - РС Левски Неуспешен опит за подобна на нашата имотна измама. Неуспешен, защото измамата е била предотвратена благодарение на бдителността на служителите от община Левски. В нашия случай, за съжаление, всички служители волно или неволно са оказали съдействие за осъществяване на измамата, като не са проявили дори елементарна съобразителност. Съдействие е оказвано от служителите и длъжностните лица по цялата верига за издаване на документи за двете сделки със земите на майка ми - от пълномощното в разградското село Гороцвет и у-нията за наследници в плевенското село Ставерци, през скиците, характеристиките и данъчните оценки в Д. Митрополия до нотариус Иванов 007 в Плевен - вж документите, с които е извършена имотната измама със земите на майка ми.

-

Присъда от 06.11.2014г. на РС Пловдив по НЧХД  № 6236/2013  Двама братя били съдружници; единият продал дяловете си на другия и излязъл от фирмата, но с обратно писмо се разбрали да се води управител като подставено лице ("сламен човек")."Сламеният човек" изпопродал всичкото движимо и недвижимо имущество на фирмата. Делото е по частна тъжба на брат му. Тук най-интересното е, че съдът не се задълбочава в изясняване на въпроси като напр. кой бил адресат на измамата, кой се е облагодетелствал и тем. под., а направо осъжда виновния брат - условно - само и единствено за това, че представяйки се за истинския управител на фирмата е дал възможност на друга фирма да придобие друж. дялове и 7 имота на обща стойност 766 000 лв.

-

Мотиви към присъда по НОХД №1425/2015г. на РС-Бургас  През 2000 г. някакъв човек се снабдява с пълномощно от името на брат си близнак и продава съсобствения им апартамент зад гърба му (нотариусът е бил заблуден безпроблемно). На първа инстанция оправдават дееца, понеже е заблудил купувача устно, без да му показва пълномощното (за пострадал считат купувача). Делото е влязло в съда чак през 2015. Не знам после какво е станало на горестоящите инстанции. Вероятно са потвърдили оправдателната присъда, ако не за друго, то поради изтекла наказателна давност.

-

Решение № 112 от  27.07.2015г. на ВКС по КНД № 2024/2014 Директор на болница източвал НЗОК. Преквалифицират от 212 на 210; осъждат го на 3 години ЛОС и конфискация на 1/2 гараж.

-

 Из Решение от 06.10.2015г. на Врачанския окръжен съд по ВНОХ дело № 398 по описа за 2015год.  Кмет от село на майната си заверил пълномощно и декларации на варненец за продажба на 124 дка във врачанско. И този случай е подобен на нашия.

-

РС-Русе Мотиви към присъда по нохд 695/20015 по описа на РРС

Един от многото наследници се снабдил с КНА по обст. проверка с трима лъжесвидетели и продал всичките земи. Прокурорът повдига обвинение по 212, ал. 4, но съдът осъжда по 290, ал. 1 - лъжесвидетелство. Съдът разсъждава така - деецът по 212, ал. 1 НК трябва да заблуди някое лице с инкриминиран документ и да получи имота от същото лице (mission impossible при измамите с недвижимо имущество), а в случая бил съставен КНА, с който не се било получавало имущество (хм! получава се и още как! получават се имотите на всички съсобственици!)

-

РС Кюстендил Мотиви към ПРИСЪДА по Н.О.Х.Д № 281/ 2015 Типично дело по чл. 212, ал.1 НК за движимо имущество: с фалшиви документи взема социални помощи. Адресатът на документната измама е директорът на "Социално подпомагане". Пострадал от измамата е Министерството на труда и социалната политика - Агенция за социално подпомагане. Вж статията Адресат на измамата при престъпление по чл. 212, ал. 1 НК
-

Решение №17/29.01.2015 по дело №1622/2014 на ВКС, НК, I н.о.  Измамник влиза в ел. поща на някакъв служител и от негово име изпраща имейл до работодателя му, че иска да му превеждат заплатата по еди-коя си сметка, т.е. по неговата сметка, на измамника. Осъден ефективно по чл. 212а, ал. 1 НК (компютърна измама) Присъдата е потвърдена от ВКС с това решение.

-
Решение от 23.02.2015 на ОС-Търговище по ВНОХД № 8/2016 - чл. 212 НК, недвижимо имущество   Тук съдът твърди, че нотариусът не е предоставил нивите при сделката, а според мен, нотариусът е извършил именно това - предоставил ги е, т.к. ако той не издаде нотариалния акт и не впише сделката, владението си остава в действителния собственик и измамата се проваля. Издаването на нотариалния акт от заблудения нотариус - това именно е актът на разпореждане с недвижимото имущество (законът не изисква заблуденото лице да се разпореди  със собственото си имущество - Адресат на измамата при престъпление по чл. 212, ал. 1 НК)

-

Определение от 05.03.2015 на РС-Ст.Загора по ч.н.дело № 282/2015 - с бележки в синьо за нашето ДП

-

Решение от 24.03.2015 на РС Тетевен по НАХ Дело №43/2015
"Възползвайки се от своите правомощия, привлечената (кметска наместничка, бел. блогър) извършила нотариална заверка на подписите на два документа (декларации, бел.блогър), в които удостоверила неверни обстоятелства, че подписите в двата частни документи са положени от М. Н.П. ***, пред нея, след като се е уверила в самоличността й в Кметството на селото.Същата съзнавала, че двата документа ще бъдат използвани като доказателства за тия обстоятелства, че подписите в двата частни документи са положени от М. Н.П. от свидетеля по делото и неин зет И.П.Г., при придобиването на собствеността върху имоти собственост на М. П. След като съставила нотариалната заверка на подписите, привлечената вписала в регистъра за нотариалните заверки при Кметство с.Орешене поредният регистрационен номер, датата 20.01.2012 година, имената, ЕГН-то и адреса на лицето съставило двете декларации, както и вида на документа."(има връзка с материала Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки)

-

 

 НОХД №30111/15г. по описа на РС - МОНТАНА сравнено с нашия случай

 

Решение №224 от 15.06.2015 по дело №615/2015 на ВКС  Нотариусът не може да бъде заблуден, не може да бъде "инструмент в ръцете на подсъдимата". С мои бележки в синьо.

-

Решение на Апел. съд Варна от 09.07.2015 по ВНОХД №287/14 Руснак се обърнал към кмета на Варна К. Й., за да не бъде измамен и пак бил измамен.

 

-

Протокол от 21.07.2015 на ОС Сливен по НОХД № 322/2015  Споразумение между прокуратурата и подсъдимата - служителка в община, която съставила договор с невярно съдържание за покупко-продажба на около 500 дка частна общинска собственост - чл.212 ал.5 вр. ал.2 и ал.1 от НК.

-

МОТИВИ по НОХД № 1031 по описа за 2015 година на Районен съд -  Силистра  След това П. въвела данните на поставената заверка в Регистъра за нотариални заверки в кметството, поставяйки № .... Номерът от регистъра съответствал на номера, който се попълвал след поставяне на щемпела върху документа (така трябва да се прави, а в нашия случай номерът за заверка на съдържанието липсва в регистъра на кметство Гороцвет)
-

РЕШЕНИЕ от 22.10.2015 по ВНОХД № 408/2015 на ОС-Враца   Множество имотни измами в района на Бяла Слатина през 2007-2010. Подсъдимият бил упълномощен от крупен земевладелец да купува земи. Наел той офис, сложил табела "Изкупувам земя, плащам веднага" и клиентите започнали да се стичат - кой с истински документи, кой с фалшиви. Фалшивите били основно кметски пълномощни. Номерът бил следният: някой се обаждал на подсъдимия, че баба му примерно иска да продава земите си и подсъдимият си давал данните за изготвяне на пълномощно. В пълномощното бабата била упълномощител, а подсъдимият - упълномощен. После този някой идвал в офиса, предавал готовото пълномощно на подсъдимия и прибирал парите. Подсъдимият плащал на ръка, без  да изиска документ за самоличност. Когато гръмнали измамите, се оказало, че разследващите не могат да открият измамниците, на които подсъдимият е плащал. Той просто не знаел на кого е плащал. Оправдават го. Никой не му е потърсил отговорност за това, че е организирал дейността си така, че да улеснява измамите.

-


М О Т И В И към Решение №........./11.11.2015г., постановено по НАХ дело № 523/2015г. по описа на РС Бяла Слатина Пред кмета се явил измамник и се подписал от чуждо име. Интересното е описанието на извеждането на нотар. заверки - всичко е точно от страна на кмета, поредни номера, съхранено копие в специалната книга и т.н.
-

 
Апел. съд В. Търново Решение № 212 от 04.12.2015, ВНОХД № 236/2015 - схемата с подставеното лице пред нотариуса

-

РС-Силистра, 2016 Мотиви към присъда № 230 от 19.04.2016 по НОХД № 705/2015 г. на СсРС  Много интересно дело! Пострадалата, подобно на майка ми, е образована възрастна жена, бивша счетоводителка, единствен собственик с КНА от 1997 на арендувана нива от 54 дка. Починала е на следващата година от престъплението. Нотар. заверено пълномощно от истински нотариус, въведено в "Единство", но с поставен неистински пръстов отпечатък  (през 2013, при връзка на нотариусите с базата на МВР! как е възможно?). Продажба на пазарни цени - 81 000 лв., по 1500 на дка. Парите са прибрани от пълномощника. Осъждат го условно.

-

ПРИСЪДА № 224/9.6.2016г. на Варненски районен съд по НОХД № 1520/2016  Това е наказателното дело по случая с около 190 дка ниви в генерал-тошевско, собственост на човек от София, "продадени" с фалшиво пълномощно, заверено от разградски нотариус. Гражданското е публикувано тук. Оправдават лъжепълномощника, понеже той самият бил подведен от организатора на схемата и щом разбрал, че го полицията го издирва, сам отишъл и дал показания, а баш-измамникът се самоубил същата 2013 г. (смъртта на ключовата фигура много напомня за имотната измама с къщата в Лозенец - и там някаква измамница адвокатка внезапно умира)  МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДАТА ПО НОХД №1520/2016 НА РС - Варна, ХХХVІІІ СЪСТАВ

-

Адвокат Иван Иванов вече лежи в затвора за имотна измама 20.09.2016, Русе (това не е нотариус Иван Иванов 007, да не се обърка някой!)

-

Присъда № 27, гр. Троян, 29.11.2016 година, ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, НОХД № 225/2015 година, потв. от ОС-Ловеч с Решение от 03.05.2017 по ВНОХД № 3/2017. "Изготвено е и заключение по назначената в хода на досъдебното производство техническа експертиза с вещо лице Н.М.С., в което е отразено, че нотариалните заверки за съдържание и нотариалните заверки за подпис в Декларация по чл. 264 от ДОПК от 07.01.2013г., Декларация за гражданство и гражданско състояние от 07.01.2013г., Декларация по чл. 264 от ДОПК от 07.01.2013г. и Пълномощно от 07.01.2013г. не представляват положени с щемпел отпечатъци, а представляват набрани компютърно и отпечатани с принтер текстове в рамка, които съдържат определени задължителни реквизити, който начин на заверка е възприет при нотариусите с електронен регистър."(има връзка с материала Чл. 580 ГПК не е само за нотар. актове, а и за заверка на подписите)

-
РС-Пловдив Решение от 29.11.2016 по НОХД 3582/2016 - Мотиви - 11-01-2017
В сила от 15.12.2016. Зъболекар точил НЗОК с фалшиви фактури. Съдът приема, че НЗОК е ощетеното от документната измама ЮЛ. Според мен парите, които НЗОК събира, не са нейни, а са ѝ поверени за отговорно пазене така да се каже, но понеже с тях НЗОК си купува скъпи коли и си строи луксозни офиси, затова - предполагам - съдиите смятат, че са нейни.

-

РС Средец (Бургаско) МОТИВИ РЕШЕНИЕ НАХД № 337/2016  (док формат, няма линк, търси се с ключови думи)  Към 19.02.2015 година обвиняемата е работила на длъжност „технически сътрудник", с месторабота Кметско наместничество с. Момина църква, област Бургас. Водила и поддържала информационните масиви по ЕСГРАОН и др. В служебните й задължения не се е включвало удостоверяване на датата и подписите на частни документи, неподлежащи на вписване - декларации, пълномощни, молби, заявления и др., за което изричното правомощие е било възложено на кметския наместник, съгласно  чл. 83 от ЗННД. През периода от 07.12.2011 година до 04.11.2015 година кметски наместник на с. Момина църква е бил св. О Д  О . На 19.02.2015 година кметът отсъствал от работа [и тя заверила неприсъствено едно пълномощно]. Видяла, че пълномощното не е за продажба на имот, а за изготвяне на строителни книжа и се съгласила да извърши нотариалната заверка на подписа. Извършила нотариалната заверка, като се подписала от името на кметския наместник и поставила печата на наместничеството. Вписала извършеното удостоверяване в описната книга за нотариални заверки под № 9/19.02.2015 година. Събрала съответната такса, за което издала приходна квитанция и се подписала на „завеждащ нотариална служба" (явно е знаела как точно се прави; може би по-добре и от кмета е знаела, просто не си е давала сметка, че няма право да извършва нотариална дейност; глобяват я 1000 лв. поради маловажност на случая и самопризнания, бел. моя)

-

Решение от 28. 10. 2016 по ВНОХД №  131/2016 на ОС-Търговище (грандиозно дело, 14 сделки, страшни измами; осъдени са двама на по няколко години ефективно по чл. 212, ал. 4 НК, но не за нанесените вреди на собствениците на имотите, а за облагодетелстването им. Това е все едно крадецът да бъде осъден за това, че е продал откраднатата вещ, вместо за кражбата ѝ - обичайна грешка на магистратите, която може да бъде извинена единствено със забавеното чак до април 2010 г. изменение на чл. 212 от НК, когато в чл. 212, ал. 1 НК към движимо имущество е добавено "или недвижимо" - вж. ДВ бр. 26 от 06.04.2010; вж също стр. 80 и 82 от книгата на д-р Петър Раймундов "Документни имотни измами", 2013: "Проблемите [с приложението на чл. 212 НК, бел. моя] се свеждат до следното: твърди се, че пострадал от измамата е третото добросъвестно лице, платило цената, а не собственикът на имота. [...] Когато обаче деецът по измамлив начин (чрез инкриминиран документ) встъпва в правото на собственост, което не му принадлежи, и се разпореди с имота като със свой, това разпореждане материализира вече намерение за присвояване, с което имотната измама по чл. 212, ал. 1 НК е осъществена. Оттук насетне нищо друго не е нужно за довършване на имотната измама, защото тя вече е приключила от обективна и субективна страна.")
и още:
"спрямо едно имущество може да се извърши само едно престъпление срещу собствеността и това е първото по реда си престъпление. Крадецът отговаря само за откраднатите пари, не и за това, че ги е отчуждил, подарил, заложил или е направил каквото и да е друго неправомерно разпореждане с тях."

-

Решение № 13 към наказ. дело: 20155100600184 Дата: 02/19/2016 г. ОС-Кърджали (съдържа правно-неграмотно обяснение от подс.кмет, защо заверката на пълномощното не е била отразена в книгата за заверки) "Поради причината, че пълномощното не било подписано в кметство с. П., а в гр.М., подсъдимият не отразил тази заверка в книгите на кметството." (кметът явно не е разбирал, че гр. М. е извън района на териториалната му компетентност; подписът е бил фалшив; заверката - неотразена в регистъра; - има връзка с материала Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки)

-

 

Решение от 07.02.2017г. на ОС-Враца по ВЧНД № 5/2017 -  за липсата на основание да прекратяват ДП по чл. 24, ал. 1, т.6 - като Диянка  и Ферди, само че те направиха отказ да образуват ДП, за да не може да се обжалва по съдебен ред   
-

РС Плевен - Протокол от заседание на 11.05.2017 по НОХ дело № 2723/2016  Образцов протокол! Истинско удоволствие е да се чете - перфектна подредба, компетентен изказ, силна аргументация, подкрепена с цитирана съдебна практика. Делото е за финансови престъпления - присвояване на стотици хиляди с ощетено лице Мин. на финансите.

 

 

2016-2017г. Кмет на с. Кестеново, общ. Омуртаг, обл. Търговище - чл. 212, ал. 2 НК, 2 години условно Кметът бил осъден условно на първа инстанция. Въззивният съд намалил на пробация. Гл. Прокурор поискал възобновяване и по-тежка присъда, т.к. кметът и друг път е бил осъждан на пробация - очевидно без възпитателен ефект. Апел. съд Варна приема искането и решава делото да бъде възобновено. Крайната присъда е 2 години условно. Прави добро впечатление, че всичко е приключило само за 2-3 години - ДП + съд. За разлика от наказ. пр-ство по нашия случай на имотна измама, което още стои на етап ДП от 2013 г. (пиша това на 13.12.2023, бел. блогър)

-

Решение № 41 от 21.04.2016 г. на КОС, ВНОХД № 67 по описа за 2016 год  Нотариус съставя КНА за собственост върху третия етаж от къща въз основа на НА за покупко-продажба на втория. Съдът я оправдава с аргумента, че в съзнанието ѝ по никакъв начин не се установява да е била налична специална цел.

-

Определение от 17.03.2017 по  н.ч.д. № 1255/2017 на РС-Бургас  (чл.212 НК поглъща чл.311 НК)
"съставът на документната измама включва като свой елемент използването на престъпно съставен документ, като средство за извършване на престъплението (В този смисъл ППВС 7-78). Следователно, не е възможна реална съвкупност между измама по чл. 212 НК и документно престъпление, като коректната квалификация е по първото престъпление, тъй като предвид очертаното изпълнително деяние на измамата и съставомерни белези на това престъпление то винаги поглъща документното престъпление."
-

РАЗПОРЕЖДАНЕ от 23.5.2017 за прекратяване на съдебното производство по НОХД №156/2017 г. по описа на Районен съд - Девня: https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=i8u%2FfYKLTG0%3D

Обобщено казано, за да е налице документна измама неистинския, преправен или документа с невярно съдържание следва да е послужил като средство за възбуждане и поддържане на заблуждение у лицето, което упражнява фактическата власт върху предмета на престъпното посегателство относно основанието за изплащането му. С други думи инкриминираният документ създава привидното основание, че този който получава имуществото, има право на това. Ако деецът вербално заблуди определено лице относно основанието за получаване на едно имущество и го получи, а представи документ, за да оправдае получаването, не е налице документна измама по чл.212 ал.1 от НК, а измама по чл.209 НК и съответното документно престъпление. Това е така, защото въвеждането в заблуждение не е станало чрез използването на документа и имуществото не е получено чрез използване на документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ. В горния смисъл е Постановление №8 от 28.12.1978г. по н.д. № 5/78г. на Пленума на ВС, изм. и доп. с Постановление №7/ 06.07.1989г. на Пленума. Постановлението не е загубило сила и е цитирано и в редица решения от новата съдебна практика, като напр. Решение № 393 от 26.09.2011 г. на ВКС по н. д. № 1813/2011 г., III н. о., НК, с докладчик съдията П. П. и Решение № 297 от 5.07.2012 г. на ВКС по н. д. № 852/2012 г., I н. о., НК, с докладчик съдията Н. Д..

                   Документната измама също така е резултатно престъпление и за да бъде довършена е необходимо като последица да е нанесена щета. Като резултатно престъпление документната измама поставя въпроса относно това кой е пострадал от твърдяното деяние и чие имущество е ощетено. Един от обективните признаци на измамата е имущественият предмет да се намира във фактическа или разпоредителна власт на измамения, поради което последният има реална възможност да се разпорежда с него. Затова и съдебната практика е приела, че е необходимо е да се уточни лицето, което е въведено в заблуждение чрез представянето на инкриминирания документ или документи (няма как пострадалият да бъде въведен в заблуждение чрез представяне на инкриминирания документ или документи, защото те се представят пред нотариуса и пред кандидат-купувача; в чл. 212 НК не пише, че документната имотна измама се състои във въвеждане на пострадалия в заблуждение чрез представяне пред него на инкриминиран документ, а че се състои в използване на инкриминиран документ, без да пише изрично пред кого: "Който чрез използване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ получи без правно основание чуждо движимо или недвижимо имущество с намерение да го присвои, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години." - вж Адресат на измамата, бел. блогър)


.Мотиви към Решение №264/30.05.2017г. по НАХД №363/2017г. - РС Разград Кмет издава удостоверение за наследници с невярно съдържание, понеже смята, че починалият няма наследници, а се оказва, че има. Това е юридически въпрос, казва Съдът и го оправдава.

-

МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА №71/08.02.2017 Г. ПО НОХД №437/2015  Г. ПО ОПИСА НА ВИДИНСКИ РАЙОНЕН СЪД "А.П.М. - помощник-нотариус по заместване на нотариус Александър Чакъров, peг. № 310 в НК, с район на действие Районен съд-С., е заявила, че не е заверявала пълномощно с рeг.  №17485/26.10.2011г с упълномощител П.К.С.. Заявила е, че върху документа не е положен нейният подпис, печат и щемпел, и същият не е изведен от служител на нотариалната кантора. Приложено е копие от общ регистър на нотариус Ч., чието съдържа факти, идентични с твърдяното от последния свидетел." (има връзка с материала Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки)

-

Р Е Ш Е Н И Е от 11.04.2017г.на Врачанският окръжен съд  наказателно отделение по ВНОХ дело N 38/2017 год. (
оправдават кмета Ценко Чоков; извел е перфектно заверките на подписа и на съдържанието с поредни номера в регистъра; има връзка с материала Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки) Св.М.С.-Гл.специалист в Кметство  с. Галиче е дала  пояснения за утвърдената практика в Кметството и на подсъдимия във връзка с дейностите по изпълнението на заверките по ЗННД , последователността на действията на лицата по пълномощните,на кмета,практическата дейност по заверката с поставяне на щемпели,на подписи в тях,на печат и последващо вписване в регистрите.Което подчертава,че подс. Ч. е имал познания и придобит практически опит в осъществяване на тази дейност.
На 09.09.2014 г. преди обяд подсъдимият в своя кабинет,в качеството си на кмет е извършил щемпелна заверка на пълномощно,удостоверяваща подпис на упълномощителя К. в документа,заведена в общия регистър под № 222 от 09.09.2014г. и заверка на съдържанието на документа под № 223 от 09.09.2014.,вписана в общия регистър,както и подписа на "декларатор" в Декларация по чл.264 ал.1 ДОПК за публични задължения,под № 224/09.09.2014г.,подпис на "декларатор" в Декларация по чл.25 ал.8 от ЗННД за гражданство и гражданско състояние с № 225/09.09.2014г.,вписани под тези номера в общия регистър на Кметството.Това са документи  необходими за учредяване на права и промяна на съществуващи или за материално-правни разпореждания, и заверката се осъществява съгласно чл.580-590 ГПК и чл.37 ЗЗД.
Тази заверка е вписана по правилата на закона в общия регистър под № 222 от 09.09.2014г. за заверка на подпис.Под № 223 от 09.09.2014 г. т.1 стр.28 е извършил заверка на съдържанието представено в пълномощното от упълномощителката К.,вписана в общия регистър на Кметството.С щемпелна заверка е удостоверил датата, подписа на Ч.а като декларатор в представените декларации по ДОПК и ЗГГС,с № 224 от 09.09.2014г и № 225 от 09.09.2014г.

-

Решение от 18.05.2017 по гр. дело №3615/2015 на РС-Добрич Делото е гражданско, но има един интересен за наказателното пр-ство момент, цитирам: "обстоятелствата, че документите по сделките са набавяни от трети лица, не** на **те-л.270, в това число подаване на заявления за удостоверения за **, изд. от Община в., район «**»-л.**8 и от кметство с.Т.-л.4**, молби за заверени преписи от СВ-Д. на констативните нотариални **ове от **г.-л.**2/ по индиция навеждат на извода за липса на намерения у ищците да продават имотите си." Съдът изтъква, че документите за сделките са набавяни от трети лица, а не от ищците, в т.ч. и преписите от констативните нотариални актове за собственост, което е индиция за липса на намерение за продажба от страна на ищците - както и в нашия случай, само че в нашия е по-зле: измамниците не успели да се снабдят с преписи от двата КНА на майка ми - вероятно в СВ-Плевен са им отказали, защото тъпанарите са били забравили да си пишат право за снабдяване с преписи от документи за собственост, затова занесли в кантората на 007 едни компютърни разпечатки, неподписани и незаверени за вярност без никаква доказателствена стойност за притежавано право на собственост, които заспалият 007 приел безкритично, най-вероятно без дори да ги погледне; по-късно, пред прокуратурата 007 е заявил, че всички документи били изправни, а разследващите не разбрали, че това е просто една защитна теза.

-


Разпореждане от 23.05.2017 за прекратяване на съдебното производство по НОХД 156/2017 на РС-Девня Остра критика на калпав обвинителен акт за престъпление по чл. 212, ал. 4 НК с движимо имущество. Публикувам го в блога заради подробните обяснения на тема документна измама. С мои бележки в синьо за документната измама с недвижимо имущество.

-

МОТИВИ  към Присъда от 22.06.2017 по НОХД № 652/16 на РС-Лом  Заблуденото и пострадалото (ощетеното) лице може да не съвпадат!

-

Мотиви по присъда №51/03.07.2017 на РС-Добрич по НОХД № 2636/2009  Типично дело по чл. 212, ал.1 НК за движимо имущество: плагиати на проект получили пари за него от ВиК-Добрич. Съдът обаче смята, че е несъставомерно по 212 и ги оправдава с думите, че са извършили престъпление срещу интелектуалната собственост. Добавила съм бележки в синьо за измамите на преводаческите агенции - вж блога ми Преводи, преводачи, агенции, изисквания, проблеми, промени .


РС Попово МОТИВИ по НОХД № 27 по описа за 2017 г.  Злоупотреба с фондове на ЕС. Ефективни присъди. Делото е започнало по чл.212, ал. 1 НК, но е изменено към по-тежък състав. Много интересен случай. Така би трябвало да работи правосъдната система.
-


Определение от 15.11.2017 по НЧД № 5504/2017 на РС-Бургас  Измама по чл. 209 НК. Договорни отношения между търговци. Прекратяват поради липса на престъпление - неизпълнението на договора не е умишлено. Съдържа хубави обяснения, които прокурорите и съдиите се опитват да прилагат и при документна измама с недвижимо имущество по 212 НК, но не им се получава, т.к. сделките с имоти задължително минават през нотариус. С мои бележки в синьо.

-

Решение № 153 от 17.11.2017 на ВКС по н.д. № 589/2017  По КЖ с/у .н.о.х.д. No 221/2016 г.на Софийски апел. съд - потвърждават присъдата, окончателно. Делото е за движимо имущество. Тук заблудените са банкови служители, парите  са на починал, а инкриминираният документ е завещание - вж 08.12.2017 ВКС потвърди осъдителна присъда срещу следователя Боян Боянов за документна измама.

-

Решение № 309 на ВКС от 11.04.2018 по к.д. № 1156/2017 (окончателно)  Много интересно решение по казуса с бившия председател на Административния съд в Бургас, което дава отлична идея за приложение на чл. 316 НК и към нашия случай на имотна измама със земите на майка ми, но в РП-Плевен възнамеряват да обвинят лъжепълномощника Станимир само за това, че е измамил купувачката (майка си) с 5000 лв., като ѝ е продал на безценица 50-те дка ниви на майка ми - чл. 212, ал. 1 НК. Няма как да да ги накарам да съобразят и чл. 316, затова си пиша в този блог да ми олекне. С мои бележки в синьо за нашия случай.

-

Определение от 16.8.2018 по ЧНД № 1 225/2018 на РС-Монтана  Тук съдът се произнася, че нотариусът "с издаването на нотариалния акт не се разпорежда с чуждо имущество, тъй като самият нотариус не държи този имот". Според мен с издаването на нотар. акт нотариусът извършва именно разпореждането с имота. Разбира се в нотар. акт пише, че еди-кой си гражданин се разпорежда, но ако нотариусът не даде съгласието си, под влияние на  заблудата, че инкриминираните документите са редовни, няма разпореждане, няма издаден нотариален акт, няма вписана сделка, няма имотна измама.  Издаването на нотариалния акт от заблудения нотариус - точно това е актът на разпореждане с недвижимото имущество (законът не изисква заблуденото лице да се разпореди  със собственото си имущество). Проблемът е, че магистратите тълкуват термина "разпореждане"  буквално, без да отчитат ролята на нотариуса при разпореждане с недвижимо имущество.


-

2018 ИВСС - Тематична проверка (неизготвяне в срок на експертизи)
"Неоправданото забавяне на производството води до нарушаване на основен принцип, залегнал в чл. 22 от НПК за разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Това създава реални предпоставки за търсене на обезщетение по реда на Глава IIIa от ЗСВ, ЗОДОВ и ЕКЗПЧОС. Следва да се има предвид, че практиката на ЕС по правата на човека приема, че за несвоевременното изготвяне на експертизите, носят отговорност държавните органи."
          Коментар за нашия случай към 18.01.2021. В РП-Плевен осма година разследват имотната измама, от която през 2013 г. пострада майка ми, а още не са изготвили сравнителна граф. експертиза на подписа ѝ върху двата екземпляра на пълномощното, а ако са я изготвили, не позволяват да я видим - от 2016 ги молим да ни изпратят копие, първо майка ми, след смъртта ѝ аз. Мълчат. И съдебно-псих. не са изготвили, макар че много им се искаше да изкарат пострадалата ми възрастна майка ми негодна да дава показания*. Тук причината беше друга - прокурорът не посмя да изготви постановление за назначаване на такава експертиза по простата причина, че нямаше основания да я назначава - вж чл. 145, ал. 1 НПК ("Чл. 145. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) В акта, с който се назначава експертиза, се посочват: основанията, поради които се налага да се извърши експертизата" Имаше само недостойни инсценировки - вж Обвиняват 83-годишна пострадала (майка ми), че пречи на разследването  и Как се стигна до абсурдните съмнения в психичното здраве на пострадалата ми майка   

             *за свидетелските показания на майка ми при втория опит за прекратяване на ДП-то, съдът се произнесе, че са "неизменни,   непроменени   и   установяващи   едни   и   същи   факти   иобстоятелства   от   началото   на   досъдебното   производство   и   до   настоящия момент (три години след образуването на ДП, тя почина в 4-тата година от мудното и непрофесионално разследване по пр. 3624/2013 на РП-Плевен, бел.блогър).   Предвид   тези   обстоятелства   и   посочените   по-горе   доказателства окръжният съдът намира, че няма основание да не се вярва на показанията на пострадалата."

 

-

Мотиви към Присъда по НОХД № 3643/2018 на РС-Пловдив, Първи нак. състав, 17-08-2018 (измама с покупка на апартамент "на зелено", престъпление по чл. 210, вр. чл. 209 НК, ефективна присъда; тук съдиите обясняват, че при измамата заблуденото и пострадалото лице може да не съвпадат! според мен, това важи и при документната измама по чл. 212 НК: заблуденото лице е нотариусът, стига да не е съучастник, а пострадалото е собственикът на имота) "Наред с това при измамата се очертават три причинни връзки. Те са следните: вследствие заблуждаването на нейния адресат у него се формират или затвърждават неверни представи за гражданскоправно релевантни обстоятелства - от значение за осъществяване на имуществено разпореждане; вследствие на тези свои неверни представи адресатът на измамата предприема имуществено разпореждане - за своя или чужда сметка (при документната имотна измама нотариусът разрешава на измамника да предприеме имуществено разпореждане от името на нищо неподозиращия собственик на имота, б.м.); и вследствие на това негово разпореждане се стига до имотна вреда за него самия или за трето ощетено лице. Очевидно измамата е резултатно престъпление. Нейният престъпен резултат се състои в имотната вреда на лицето, което е било заблудено, или на другиго. Така че заблуденото и ощетеното лице (пострадалият) може да не съвпадат - те може да са различни лица.

Имотната вреда може да засегне всякакъв имуществен интерес, а не само да се отнася до движима вещ. Съгласно Тълкувателно решение № 1 от 30.10.1998г. по тълк.н.д. № 1/98г. на ОСНК при определяне квалифициращите признаци „големи размери" и „особено големи размери" за различните видове престъпления, ако друго не е посочено в закона, критерият е паричната равностойност на предмета на престъплението, която надхвърля седемдесет, съответно сто и четиридесет пъти установената в страната минимална работна заплата. (в нашия случай е в големи размери, но набл. прокурори не са забелязали и това, както и много други неща, б.м.)

-

Определение по ЧНД дело № 2174/2018 на РС-Плевен  Нанасяне на телесна повреда. Пример за калпаво разследване.

-

МОТИВИ към присъда № 92 от 20.05.2019 г. по НОХД № 1224/2019 на РС-Бургас  Някаква жена измамила друга да ѝ даде пари, за да ѝ съдейства за прекратяване на досъдебно производство, уж образувано срещу нея. Тук се използва терминът "адресат на заблуждаването" като синоним на термина "адресат на измамата" и също, като в НОХД № 652/16 на РС-Лом, се посочва, че заблуденото и пострадалото (ощетеното) лице може да не съвпадат.

-

МОТИВИ към РЕШЕНИЕ № 1169 от 30.09.2019 г. по НAХД № 2903/2019 на РС-Бургас  Деятелката се легитимирала пред нотариуса с личната карта на сестра си. Много куриозно дело (не е по чл. 212 НК). Един човек решил да продаде апартамента си. Намерил купувач, готов да го купи, но искал да бъде вписан на името на любовницата му (деятелката). Тя пък в момента се развеждала и решила да го впише на името на сестра си, за да избегне претенции от страна на мъжа си към подарения ѝ от любовника апартамент. Затова взела личната ѝ карта и се явила вместо нея в кантората, подписала се за купувач с трите имена на сестра си и врътнала такъв подпис, че вещото лице по-късно казало, че било невъзможно да се идентифицира. Явно нотариусът не е сравнявал нито снимката от личната карта с лицето пред него, нито подписа от личната карта с положения в нотариалния акт (нормално -  нотариусите не са нито физиономисти, нито криминалисти, така че не е трудно да бъдат заблудени с чужда лична карта). Не става ясно как се е разбрало за измамата - вероятно след покупката сестрите нещо са се спречкали.

-

17.01.2020 Мотиви по Наказателно дело 243/2019 на РС-Габрово Това е наказателното дело с измамения дядо с внук в Швейцария от статията в "168 часа" 13.02.2020 Ocъдиxа 4-ма за имотна измама за над 20 xил. лева в Габpово. Измамниците дошли при дядото и го излъгали, че внук му ги праща да го заведат на нотариус, за да уредят прехвърлянето на земите му на името на внука, което било и неговото желание. За по-убедително набрали някакъв номер и му дали да говори с "внук" си. Дядото им повярвал и подписал пълномощно, по-точно положил пръстов отпечатък, т.к. бил почти сляп. На другия ден споделил с арендатора, който го завел на адвокат, а адвокатът - на нотариус, където извършили проверка и вписали оттегляне на пълномощното. "Същият ден, на 09.09.2015г. свидетелят Б.Г.[адвокатът] откарал Г.С. [дядото] в кантората на  свидетелката И.А. ***, където С. [дядото] писмено оттеглил пълномощията, които били предоставени на подсъдимия Р.Г.  с горепосоченото пълномощно. Оттеглянето на пълномощното своевременно било отбелязано в система „Единство", ползваща се за проверка от нотариусите при изповядване на сделки с пълномощни. Въпреки това, на 11.09.2015г. от нотариус С. *** бил съставен Нотариален акт" (цитатът е от настоящите Мотиви; този нотариус се счита за такъв от Латинския нотариат)  
-

Решение от 17.01.2020 по касационно дело № 759/2019 на ВКС, 2-ро наказ. отделение "В крайна сметка от това заключение се установява, че в тричасовия период, избран от въззивния съд / 14-17 ч./ подсъдимите са провели няколко разговора помежду си, без да е безспорно ясно къде точно в пространството са се намирали по това време (в нашия случай е установено - в района кв. Люлин, София и в района на гр. Разград, бел. блогър), като само в един кратък отрязък от време са били на сравнително близко разстояние до напоителния канал. Логиката сочи само, че те са говорили по мобилните си телефони, защото не са били заедно." (в нашия случай не само логиката, но и техн. експертиза сочи, че Станимир и Дунчев не са били заедно, т.е. показанията им, че заедно са водили майка ми от Варна в с. Гороцвет, Разградско, са били просто една защитна теза, бел. блогър)

-

Решение от 22.07.2020 по ВНОХД № 7/2020 на Военно-апелативен съд - София - СУПЕР! БРАВО на ВАпС!!! За първи път попадам на съдебно решение, в което се дава правилен отговор на въпроса "Кой е пострадалият при имотна измама?" и на каква стойност е отнетият с измама имот. Да се надяваме, че все по-често ще се появяват такива хубави, логични и разумни съдебни решения (бел. блогър, 07.08.2021) С фалшиво завещание гражданин получава апартамент и го продава. Повдигнато му е обвинение по чл. 212, ал. 1 НК. Военно-апелативният съд - София се произнася брилянтно, че пострадалият от престъплението е само и единствено собственикът на недвижимия имот! И дава отлична формулировка и на предмета на престъплението - "недвижимо имущество" на стойност по СТЕ! За съжаление ВКС връща делото поради калпаво формулирано обвинение.

-

Решение №91/15.09.2020 по дело №4040/2019 на ВКС (с мои коментари за нотариалното производство и за наказателната практика по чл. 212 НК) бележки, бел. блогър) ВКС забелязва, че един предв. договор не е валиден, т.к. е сключен за имот в СИО, а е подписан само от единия съпруг, и отказва да го обяви за окончателен, въпреки възражението на касаторите, че увредената страна разполага с отменителен иск. Браво на ВКС, чудесно решение! Става дума за граждански иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД.

-

Определение №562/28.09.2020 по дело №1427/2020 на ВКС, ГК, IV  Делото е гражданско, но съдържа интересно имплицитно произнасяне на ВКС по въпроса за заблуждаването на нотариуса при имотна измама.

-

Решение от 24.02.2022 по наказателно дело № 63/2022 на ВКС, 2-ро н.о.  Измамник продал земите на прадядо си с удостоверение за наследници на баща си (трите имена съвпадали, прадядото е починал 1962, бащата - 2009). Оправдават го с думите: "Поведението на подсъд. Х. Х., макар по своя характер да е общественоопасно и виновно извършено, не е противоправно и поради това - наказуемо."

-

Определение от 07.03.2023 по ч. нак. дело №1828/2023 на Софийски районен съд (постановление за прекратяване на досъдебно; отменят го)  Страшна измама с плащане "на зелено" за скъп имот в София. Пострадалият е американец. Плюс това - голям хаос в Агенцията по вписванията (два пъти издавали "чисто" удостоверение за тежести на обременен имот, водели три персонални партиди на едно и също лице). Направо тръпки да те побият!


ДП по пр.пр. № 21356/2018г. по описа на СРП, образувано на 25.07.2018 г. за престъпление по чл.210,ал.1,т.5,вр.чл.209,ал.1 от НК.
През 2007 св. С. (българин) споделя с приятеля си американец, че си е купил жилище в нова сграда. Американецът поискал да си купи и той в същата сграда. И си купил ателие от 110 кв на 3-ти етаж + гараж 16 кв.м. - на зелено. "При преговорите на страните присъствал св.С., който превеждал. По време на същите св.Л. бил осведомен,че имотът няма вещни тежести." Три години американецът превеждал пари в очакване строящото се ателие да стане готово. Обаче през 2009г. фирмата-строител тайно го ипотекирала. "Св.Л. ,който живеел в САЩ, не бил уведомен за учредената договорна ипотека по отношение на ателието. [...] След заплащане на дължимите вноски по договора за строителство, страните постигнали уговорка за изповядване на сделката за покупко-продажба на имота пред нотариус, което било насрочено за 03.09.2010г. Преди сключването на сделката за прехвърляне на собствеността по отношение на имота, св.Л. бил осведомен от юриста на дружеството в присъствието на св.А. М., че върху имота е учредена ипотека, която ще бъде вдигната в срок до 60 дни. Учпредената договорна ипотека върху имота била упомената в нотариалния акт. Св.М. и св.С. обяснили на св.Л. и св.С., че това е обичайна практика в строителния бранш в България и няма основание за притеснение, тъй като паричната сума не е голяма и ипотеката ще бъде заличена.Св.Л. попитал каква гаранция могат да му дадат за това. Св.М. и св.С. заявили,че ще го уведомят, в случай, че ипотеката не бъде вдигната. Св.Л. осъзнавал,че има риск, но решил да подпише нотариалния акт, мотивиран от преценката си,че ако не го направи може да загуби заплатените парични средства за имота. На 03.09.2010г. св. Р. Б. Л. в качеството на страна-купувач, сключил с „А**-*************" ЕООД в качеството на страна -продавач, Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № **, том II, per. № 2139, дело № 198/2010 г. на нотариус К. А. - с район на действие Районен съд - София, вписан в Службата по вписванията с вх. per. № 3***, том 61, акт № 145, дело № 22957. При изповядването на сделката в нотариалната кантора присъствали св.С.,св. М., св.Л. и св.С., който превеждал. Съгласно нотариалния акт, св.Л. е закупил от продавача „А***- ***********Г" ЕООД за продажната цена от 159 500 лв. недвижими имоти, находящи се в гр. София, ************, представляващи самостоятелни обекти в жилищна сграда, изградена в степен на завършеност „груб строеж" в УПИ ХП-430,974,975 от квартал 14 по плана на гр. София, е площ от 1 770 кв.м., а именно: А/ Ателие № 1, разположено на трети надпартерен етаж във вход **със застроена площ от 110,30 кв.м, заедно със склад № 8, находящ се в сутерена на сградата, е площ 4,6 кв.м.,заедно с 3,04 идеални части от общите части на сградата и съответно правото право на строеж върху дворното място, върху което е построена сградата, **/ Гаражна клетка № 7, находяща се в сутерена на вход ** на сградата с площ 16,90 кв.м.,заедно с 0,45 % идеални части от общите части на сградата и заедно със съответното право на строеж върху дворното място, върху което е построена сградата. Съгласно т. 3 от нотариалния акт, недвижимият имот е придобит от Р. Л. с вещни тежести - учредена в полза на А. Л. Д. договорна ипотека по отношение на ателието с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в Службата по вписванията с вх. per. № 3***, том 89, акт № 43, дело № 38403/03.09.2012 г. Съгласно т. 3 от нотариалния акт, продавачът - дружеството „А***- ******" ЕООД, представлявано от управителя Л. С., се е задължило в срок до 60 /шестдесет/ дни от датата на подписване на нотариалния акт да предостави на Р. Б. Л. надлежно е вписана в Служба по вписванията молба - съгласие от А. Д. за пълно заличаване на договорната ипотека по отношение на ателието. Посочено е, че в случай, че продавачът не изпълни това задължение в посочения срок, купувачът има право да получи неустойка в размер на 1000 евро месечно, докато трае забавата, както и, че в случай, че ако забавата продължи повече от 6 месеца, купувачът има право да развали договора с всички произтичащи от това последици,като продавачът се задължава да върне продажната цена,както и да заплати неустойка в размер на 65 000 лева."
     Ипотеката обаче не била заличена, неустойки не били платени. Американецът не бил уведомен.
    "Последвала публична продан на имота и отстраняването на св.Л. от него въз основа на Постановление за възлагане на недвижим имот от 11.06.2012 г. на Г. Д. - ЧСИ с per. № ***, вписано в Служба по вписванията с вх. per. № 5390/08.02.2017 г."   Постановлението за възлагане е от 2012, а е вписано чак 2017 - хм!   "Заминавайки от България, св.Л. помолил св.С. да наглежда апартамента. На неустановена по делото дата през 2013г. св.С. установил, че в апартамента се извършва ремонт. Обяснението на св.М. било, че боядисват апартамента в услуга на Л., тъй като има останала боя от строителни обекти. На неустановена по делото дата през месец юни 2014г. св. С. уведомил св. Л., че не може да влезе в апартамента, тъй като в него живеят други хора. Св. С. посетил ЧСИ Г.Д., за да се осведоми по какви причини св.Л. не е бил уведомен за това, че имотът е придобит от друго лице. ЧСИ отговорил, че писмото до Л. се е върнало, тъй като същият не е бил открит на известния адрес. От месец юли до месец ноември 2014г. св. С. провел поредица от срещи със св.С. и св.М., по време на които същите признали, че не са уведомили Л. за това, че ипотеката не е заличена. 3аявили, че дружеството има намерение да го обезщети за загубите."
    И му предлагат да подпише споразумение. Американецът се съгласява. 

    "Съгласно текста на споразумението, страните са установили, че причинените на Л. вреди, вследствие отстраняването му от имота, възлизат на 252 000 лв., които следва да бъдат изплатени в срок до 10.10.2015 г.. За обезпечаване изпълнението на това парично задължение от „А**-
*********" ЕООД, управителят М. П.,действащ чрез пълномощника Л. С., учредил в полза на Р. Б. Л. договорна ипотека върху недвижим имот - Двуетажна жилищна сграда - къща, находяща се в град София"
    "Въпреки поетото парично задължение и учреденото обезпечение, не последвало плащане от страна на „А***-*****Г" ЕООД, което довело до нови нотариални покани за доброволно плащане и обещания дружеството да изплати дължимата сума. Последвали нови преговори, по време на които било постигнато съгласие вместо плащане на сумата от 252 000 лв. „А***- *******" ЕООД да прехвърли на Р. Б. Л. ипотекирания имот"
    "На 16.05.2016 г., когато било насрочено изповядване на сделката за продажбата на ипотекирания имот, в кантората на нотариус В. М. била направена нова проверка на имота, тъй като от удостоверението за данъчна оценка не ставало ясно каква е оценката на идеалната част от земята, върху която е построена къщата. При проверката нотариусът установил, че имотът е бил продаден през 2008 г., за което е съставен нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***, том I, per. № 1226, дело № 137/2008 г. на нотариус К. А. с per. № 1** в Нотариалната камара, вписан в Службата по вписванията с вх. per. № 2****, том 48, акт № 66, дело № 13277/2008г. Нотариусът установил също, че на името на „А***-*********Г" ЕООД в Имотния регистър има открити две отделни поименни имотни партиди и разпечатал две справки. Едната на името „А** *********" ЕООД /без тире/,а другата на името на „А**-********" ЕООД /с тире/. Било установено, че по едната партида са отнесени едни сделки, а по другата - други. В конкретния случай продажбата на имота през 2008 г. е била отнесена към партидата на „А**********" ЕООД /без тире/, а учредената през 2014 г. договорна ипотека - към партидата на „А**-*********" ЕООД /с тире/."
    " Адв.Т. подала молба за издаване на удостоверение за тежести на ипотекирания имот. От Агенция по вписванията било издадено Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания изх. № 20314/27.05.2016г., на Служба по вписванията, в което продажбата на къщата от 2008 г. не фигурирала. Тази сделка не била отразена и в друго удостоверение на Служба по вписванията изх. № 23047/09.07.2014 г. , т.е. къщата се е водила актив на дружеството. Нотариус В. М. извършил допълнителна справка по двете имотни партиди на „А**-И*****" ЕООД, при което установил, че извършването на разпоредителни сделки с вече отчуждени имоти, е извършвано от „А***- *******" ЕООД и преди. С оглед констатираната продажба на ипотекирания в полза на Л. недвижим имот през 2008г., било отказано от името на св.Л. извършването на продажбата, за което нотариус В. М. издал удостоверения изх. № 63/31.05.2016 г. и изх. № 64/31.05.2016 г. Последвало ново приканване за погасяване на задължението на дружеството към св.Л.. Въпреки многократните разговори не било реализирано плащане."
     "В хода на разследването по делото е установено, че двете имотни партиди на дружеството са образувани,както следва: първата партида № 281910 е образувана на 03.06.2003г. на „А*** ********" ЕООД/без тире/,втората партида № 582081 е образувана на 06.02.2009г. на „А***- *********" ЕООД /с тире/, ЕИК ********."
    "В хода на разследването по делото, посредством свидетелските показания на св.С. В. Ц.-гл.специалист в Имотен регистър при АВ е установено, че [...] процесното дружество има три персонални партиди, като по последната няма записи. През годините имало две програми за въвеждане на данни. При ползване на новата програма Икар данните от старата програма Нотис са мигрирали и са се получили непълни данни за отделни партиди. В случай, че не може да се намери ЮЛ по ЕИК се налага създаване на нова партида с ЕИК. Посочено е, че така е и в настоящия случай, както и че данни са вписани и по двете персонални партиди в зависимост от това дали служителят,вписващ акта, е търсил субекта по име или по ЕИК. Ако данните са имали отношение към предходен акт,записите са нанасяни по съответната партида. В конкретния случай е установено,че е имало разлика в описанието на имота през 2008г. и през 2014г.-в номера,площта и РЗП на имота. В такива случаи е следвало да се извърши справка дали има предишни вписвания на имот със същото описание по документа,който се вписва.Ако няма такъв имот, се налагало създаване на нова партида за нов имот."
    "Съгласно изготвената по делото съдебно-икономическа експертиза стойността на недвижимия имот ,продаден на св.Л.,състоящ се от процесното ателие,склад и гаражна клетка към момента не деянието-м.септември - м.ноември 2010г. е 268 539,05 лева."
        "В хода на разследването по делото е установено, че [...] в края на 2013г. са били блокирани фирмените банкови сметки на дружеството от НАП с постановления за наложени обезпечителни мерки. Съгласно заключението на експертизата, дружеството е имало задължения към Л. в
размер на 159 500,00 лева и публични задължения в размер на 3 615 065,26 лева. Поради липса на средства дружеството не е извършвало плащания за погасяване на задълженията си. Експертизата счита, че за началната дата на спиране на плащанията и изпадане на дружеството в трайна неплатежоспособност следва да се приеме 31.12.2014г. и управителят на дружеството е бил длъжен в 30 дневен срок от спиране на плащанията да подаде заявление до СГС за обявяване на дружеството в неплатежоспособност и откриване на производство по несъстоятелност. Заявлението е следвало да бъде подадено в периода от 31.12.2014г. до 29.01.2015г. включително."
    "Във връзка с откритите няколко на брой персонални партиди на дружеството А***-******в Имотния регистър, съдът следва да посочи, че доводите на прокурора напълно се подкрепят от съдебния състав и не се установяват от данните по делото престъпни действия на служители на АВ или на представителите на дружеството, доколкото от разпита на свидетелката Цветкова, наличните по делото отговори на АВ на запитвания на разследващите органи и изготвените множество справки е видно, че се касае за неумишлени и същевременно непрестъпни действия на служителите на Агенцията. Макар и немарливо да са водени регистрите и да е допуснато заради различни входящи данни от актове, подлежащи на вписване, да се образуват повече от една уникална партида за дружеството, действията им се дължат на множеството очевидно непреодолими несъвършенства в настоящата система на вписвания не по имотна, а по персонална партида, за което АВ носи самостоятелна имуществена отговорност." 

-

Вж също:

"В съзнанието на нотариуса не се установи ..." Тук са събрани провалени дела срещу нотариуси. Накратко, трудно е да се осъди нотариус - чл. 282 НК (длъжностно престъпление) е неприложим за тях, т.к. НК не е актуализиран и не обхваща частните нотариуси, а по чл. 311, ал. 1 (лъжливо документиране) обикновено ги оправдават с думите "В съзнанието на нотариуса не се установи ..."

-

Адресат на измамата при престъпление по чл. 212, ал. 1 от НК

-

Съдебна практика чл. 212 НК с пострадал купувачът, вместо изгубилия имота си собственик

-

Съдебна практика по чл. 212, ал. 1 от НК - заблудени длъжностни лица

-

Заблудено длъжностно лице и адресат на измамата при документна измама (чл. 212 НК)


За какво се използва инкриминираното пълномощно?  Бърз отговор - за заблуда на нотариуса

-

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1815

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.