Мотиви към Присъда от 13.12.2010 на КРС по НОХД 778/2009 г.

-

http://www.krs-bg.eu/valid/0070f509/778a2910.htm

(оправдават нотариус за това, че в пълномощното имало добавен текст "и да продава на себе си по чл. 38 ЗЗД", тъй като текстът не е част от официалната заверка на пълномощното)

-

"Престъплението по чл. 311, ал. 1 НК е умишлено и тъй като с него се преследва определена цел, осъществяването му е възможно единствено при наличието на пряк умисъл у дееца. С други думи, е необходимо в съзнанието на последния да са налице представи, че при съставянето на документа той внася в него неверни обстоятелства и наред с това да цели, така съставеният документ да бъде използван като доказателство за тия обстоятелства. Включването в субективния състав на това престъпление, на този допълнителен специфичен елемент е обусловено от особеностите на този вид престъпления, чийто общественоопасен характер е свързан с накърняване на удостоверителната функция на официалните документи."

-

В нашия случай при съставяне на нот. акт на 14.03.2013 нотариус 007 е внесъл невярното  изявление, че той, като нотариус, се е е уверил в предствителната власт на пълномощника от пълномощно с непоредни номера за подпис и съдържание и то не само непоредни, но и цифрено-буквени - №2 и №2-А (именно 2-А е "номерът" на заверката на съдържанието). Дори лице без юридическа компетентност знае, че регистрите се водят само с цифри и целта им е именно тази - да отразяват хронологично реда на извършените заверки. Противното би означавало да приемем, че след 2-А би трябвало да следва 2-Б или 2-B и така до изреждане на всички букви от кирилицата или латиницата, което води до абсурд както от правна гледна точка, така и от житейска. И действително, в регистъра на кметството не се установява номер 2-А - факт, който е известен от септември 2013 г., когато е иззето копие от регистъра на кметството, но се укрива от прокуратурата вече седма година. Ние научихме за укривания факт, след като през юни 2016 помолихме РП-Плевен за заверено копие от въпросния регистър и получихме такова в началото на октомври 2016. Заедно с копието от регистъра получихме и заверено копие от т.нар. оригинално пълномощно, уж съхранявано в архива на кметството (уж, защото няма данни да е било намерено при изземването на регистъра,а е било донесено лично от кмета)

-

А при съставяне на нот. акт на 18.03.2013 - че се е уверил от пълномощно, заверено с поредни номера 2 и 3 (няма такова, но той така го е описал в НА за втората сделка; пълномощното е едно и също при двете сделки; № 3 е декларацията по ЗННД).

-

Направо глупак, а не нотариус или, по-точно, главанак, по думите на Бойко Борисов: "Главанаци, главанаци е точната дума. Имам чувството, че го правят нарочно", с тези думи премиерът Бойко Борисов коментира пред журналисти в Русе отстраняването от ефир на журналистката от БНР Силвия Великова, чийто ресор е съдебната система. (в. Дневник, 13.09.2019)

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1958

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.