МОТИВИ към присъда № 92 от 20.05.2019 г. по НОХД № 1224/2019 на РС-Бургас

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

-

Резюме. Някаква жена измамила друга да ѝ даде пари, за да ѝ съдейства за прекратяване на досъдебно производство, уж образувано срещу нея.

-

     NB! Тук се използва терминът "адресат на заблуждаването" като синоним на термина "адресат на измамата" - вж материала Адресат на измамата при престъпление по чл. 212, ал. 1 от НК

     NB! Заблуденото и пострадалото (ощетеното) лице може да не съвпадат!


-

Източник: http://212.122.172.41:8888/LegalActs/2019/N/06.01-15/0170f519_22452019.htm

-
 "При измамата винаги се мами, лъже друг човек тоест активно се въздейства върху психиката, съзнанието на друго физическо лице. Освен това, за да има измама, е необходимо адресатът на заблуждаването да бъде насочен към осъществяване на правно значимо поведение - да извърши нещо - в случая подсъдимата възбудила заблуждение у пострадалата И.О.Г., като формирала у нея неверни представи, че срещу нея се води наказателно производство и тя е в състояние да уреди прекратяването му, тъй като има сериозно влияние върху прокурори и съдии, от които зависи това, като за тази „услуга" Г. следва да даде на Д. парична сума в размер на 7500 лева за предоставяне на подкупи на лицата, от които зависи прекратяването на наказателното производство, без тези обстоятелства да отговарят на обективната действителност." ... "престъплението е довършено с неоснователното излизане на имуществото от патримониума на пострадалия или на друго лице, с чието имущество се разпорежда измаменият. Същото в конкретната хипотеза е получено именно от дееца, на когото пострадалата е предала фактическа процесната сума от 5 000 лева. Престъпният резултат на измамата се състои в имотната вреда, като тя може да бъде причинена както на заблуденото лице, така и на друго лице - заблуденото лице и ощетеното лице (пострадалият) може да не съвпадат"

 

 

-

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2540

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.