Присъда от 29.03.2013 по НОХД 13293/2012 на СРС

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство и от Съдебна практика по чл. 212, ал. 1 от НК - заблудени длъжностни лица

-

Източник: http://ex-lege.info/%D0%A1%D0%A0%D0%A1/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B0/72332/

-
Резюме. Пенсионерка живяла с някакъв човек, който починал. След смъртта му изготвила фалшиво завещание от негово име и продала апартамента му. Заблудила е трима нотариуса (това не го пише в присъдата, но се подразбира). Престъплението не е квалифицирано по чл. 212, ал. 1 НК, т.к. е извършено преди допълването на тази разпоредба с "недвижимо имущество".

-
 
        "От фактическа страна:

        Подсъдимата Р.С.К., с ЕГН: XXXX е родена на 16.09.1945 г. в с.Я., общ.А., обл.Варненска, българка, бълг. гражданка, вдовица, пенсионер, неосъждана, с адрес: гр.С., ул."М."№25А.

       Подсъдимата Р.С.К. имала отношения от лично естество с покойния Г.П.И., който притежавал апартамент № 31, находящ се в гр. С., ж.к. "Л.", бл.539, вх.А, ет.6. На 13.04.2009 г. Г.П.И. починал.

       Три дни след смъртта му на 16.04.2009 г. подсъдимата Р.С.К. представила неистинско саморъчно завещание от името на покойния Г.П.И. с дата 12.04.2009 г. пред св. нотариус Ц.Д.(първи заблуден нотариус, б.м.) В тази връзка св. нотариус Д. издала удостоверение № 27/16.04/09 г. на подсъдимата Р.С.К., с помощта на което да получи от СО, район „Л." удостоверение за наследници на Г.П.И. Саморъчното завещание било вписано в имотния регистър на Агенция по вписванията при МП.

      След като узнал за саморъчното завещание св. И.П.И. завел срещу подсъдимата Р.С.К. гр.дело № 4132/10 г. по описа на РС - гр. С.

          Една година по-късно, на 09.03.2010 г. в гр.С., в кантората на нотариус В. Г., вписана в регистъра на Нотариалната камера под № 340 (втори заблуден нотариус), подсъдимата Р.С.К. отново се ползвала от инкриминираното неистинско завещание, като го представила на посочения нотариус за целите на охранителното производство по получаване от нея на констативен нотариален акт за собственост № 74, том. I, рег.№ 3375, дело № 68 от 2010 г."

          На неустановена дата в периода от 09.03.2010 г. до 07.06.2010 г. в гр. С. въвела в заблуждение св. Д.И.А. в това, че е придобила по завещание процесния апартамент № 31, който продала срещу сумата от 21 252.60 /двадесет и една хиляди двеста петдесет и два и шестдесет/ лева посочения апартамент № 31 и нанесла имотна вреда в големи размери (тук не се споменава нотариус, но има продажба, следователно за трети път е заблудила нотариус)

-

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство и от Съдебна практика по чл. 212, ал. 1 от НК - заблудени длъжностни лица

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2534

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.