Решение № 153 от 17.11.2017 на ВКС по н.д. № 589/2017

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство и от Съдебна практика по чл. 212, ал. 1 от НК - заблудени длъжностни лица

-

Резюме. По КЖ с/у .н.о.х.д. No 221/2016 г.на Софийски апел. съд - потвърждават присъдата, окончателно. Делото е за движимо имущество. Тук заблудените са банкови служители, парите  са на починал, а инкриминираният документ е завещание - вж 08.12.2017 ВКС потвърди осъдителна присъда срещу следователя Боян Боянов за документна измама. По аналогия, при документните измами с недвижимо имущество заблуденият е нотариус, имотът - на пострадал от измама, а инкриминираният документ - пълномощно. Вж статията Адресат на измамата при престъпление по чл. 212, ал. 1 НК

-

"Чрез използване на неистинското завещание подсъдимият К. е получил неправомерно паричните средства, предмет на два сертификата за депозит,  които са му били изплатени от банката, която ги е издала, на основание, че е наследник на починалия първоначален собственик на сертификатите, Р. Ч.. Завещанието е послужило като средство за извършване на измамата, тъй като е създало привидно основание, че подсъдимият К. има право на наследяване на движимото имущество на починалия Ч.. Придобиването на паричните средства  от  подсъдимия  е  осъществено  на  основание  наследственото  му правоотношение, което реално не е било налице, като  за съществуването му банката издател на сертификатите е  била въведена в заблуждение,  чрез използване на саморъчното завещание, удостоверяващо правоприемството на паричните средства за подсъдимия К.. Саморъчното  завещание  от  името  на  Ч.,  в  полза  на  подсъдимия  К.  е използвано от този подсъдим като средство за въвеждане в заблуждение на съответните длъжностни лица от /банка/, в чиято фактическа власт е било движимото имущество на Ч., паричните средства в размер на 3300 лв., с цел да извършат действия на фактическо разпореждане  с това имущество и по този начин е придобил собствеността върху същото, без основание."

-

Цялото решение:http://www.vks.bg/pregled-akt?type=ot-delo&id=CDE05C47C0BC31BDC22581DB0027F3C9

 

-

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство и от Съдебна практика по чл. 212, ал. 1 от НК - заблудени длъжностни лица


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2526

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.