Протокол за споразумение по н.о.х.дело № 1752/2016 на РС-Стара Загора

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство   и от Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки

-

Обърнете внимание как е описана номерацията на пълномощните и декларациите! Местата са оцветени в жълто

-

Източник: https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=jy%2FU0YVEaBk%3D

-

П Р О Т О К О Л

Година: 2016 Град: Стара Загора

Старозагорски районен съд Шести наказателен състав

На тринадесети юли Година: 2016

В публичното заседание в следния състав:

Председател: Златко Мазников

Секретар: В.П.

Прокурор: Надежда Белчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Златко Мазников н.о.х.дело № 1752 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 10,20 часа се явиха:

ОБВИНЯЕМ: Д.И.Г. - лично се явява и с АДВ.Т.В. - упълномощен от досъдебното производство.

ЗА РП-СТ.ЗАГОРА се явява прокурорът НАДЕЖДА БЕЛЧЕВА.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ЗАЩИТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Да се гледа делото.

СЪДЪТ НАМИРА, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ОБВИНЯЕМ: Д.И.Г. - български гражданин, със средно образование, разведен, безработен, неосъждан, ЕГН **********.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи.

ЗАЩИТНИКЪТ: Нямам искания за отводи.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Нямам искания за отводи.

ПРОЧЕТЕ СЕ ПРЕДСТАВЕНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам споразумението и моля да бъде одобрено.

ЗАЩИТНИКЪТ: Поддържам споразумението и моля да бъде одобрено.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.382, АЛ.4 НПК ОБВИНЯЕМИЯТ ОТГОВАРЯ НА ПОСТАВЕНИТЕ МУ ОТ СЪДА ВЪПРОСИ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно подписах споразумението.

СЪДЪТ НАМИРА, че в съдържанието на представеното споразумение не се налагат промени и същото следва да бъде вписано в съдебния протокол, предвид което и на основание чл.382, ал.6 НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното споразумение за прекратяване на наказателното производство, както следва:

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.И.Г. признава, че на 08.11.2013 год. в с.Венец, община Опан, Старозагорска област, в условията на продължавано престъпление в качеството си на длъжностно лице - кметски наместник на с.Венец, община Опан, Старозагорска област, в кръга на службата си съставил официални документи - нотариални удостоверявания на подписи и съдържание на 2 броя пълномощни от името на (изброяват се, бел. блогър)

-

на 08.11.2013 год. съставил официални документи - нотариални удостоверявания на подписи и съдържание на пълномощно от името на Петко Колев Петков и Недялка Колева Велева с рег.№ 44 от том I и рег.№ 45 (би трябвало да е "рег. № ... за подписа и рег. № , том №.., акт №... за съдържанието" - вж Как се извършва заверка на подпис и съдържание, бел. блогър) ;

-

на 08.11.2013 год. съставил официални документи - нотариални удостоверявания на подписи и съдържание на пълномощно от името на Тодор Колев Петков и Димитринка Тодорова Добрева с рег.№ 46 от том I и рег.№ 47 (същата грешка, издаваща неразбиране как се заверява пълномощно) ;

-

на 08.11.2013 год. съставил официални документи - нотариални удостоверявания на подписи и съдържание на пълномощно от името на Георги Тодоров Георгиев и Руска Петкова Вълева с рег.№ 48 от том I и рег.№ 49 (същата грешка, издаваща неразбиране как се заверява пълномощно) ;

-

на 08.11.2013 год. съставил официални документи - нотариални удостоверявания на подписи и съдържание на пълномощно от името на Злата Делчева Бъчварова и Данаил Петков Димов с рег.№ 50 от том I и рег.№ 51 (същата грешка, издаваща неразбиране как се заверява пълномощно) ;

-

на 08.11.2013 год. съставил официални документи - нотариални удостоверявания на подписи и съдържание на пълномощно от името на Петко Колев Петков и Недялка Колева Велева с рег.№ 68 от том I и рег.№ 69 (същата грешка, издаваща неразбиране как се заверява пълномощно) ;

-

на 08.11.2013 год. съставил официални документи - нотариални удостоверявания на подписи и съдържание на пълномощно от името на Тодор Колев Петков и Димитринка Тодорова Добрева с рег.№ 70 и рег.№ 71 от том I (тук е добре, липсва само акт № ..., бел. блогър);

-

на 08.11.2013 год. съставил официални документи - нотариални удостоверявания на подписи и съдържание на пълномощно от името на Георги Тодоров Георгиев и Руска Петкова Вълева с рег.№ 72 от том I и рег.№ 72а (тук е много зле! какъв е този номер 72а? номерата трябва да бъдат поредни, цели числа - вж Как се извършва заверка на подпис и съдържание, бел. блогър) ;

-

на 08.11.2013 год. съставил официални документи - нотариални удостоверявания на подписи и съдържание на пълномощно от името на Злата Делчева Бъчварова и Данаил Петков Димов с рег.№ 73 от том I и рег.№ 74; (същата грешка, издаваща неразбиране как се заверява пълномощно)

-

на 08.11.2013 год. съставил официални документи - нотариално удостоверяване на подпис на декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.6 (ал.8) от Закона за нотариусите и нотариалната дейност от името на Петко Колев Петков с рег.№ 53 от том I (декларациите не се съхраняват в "том I", бел. блогър) ;

-

на 08.11.2013 год. съставил официални документи - нотариално удостоверяване на подпис на декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.6 (ал.8) от Закона за нотариусите и нотариалната дейност от името на Недялка Колева Велева с рег.№ 55 от том I (същата грешка, издаваща неразбиране как се заверява декларация);

-

на 08.11.2013 год. съставил официални документи - нотариално удостоверяване на подпис на декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.6 (ал.8) от Закона за нотариусите и нотариалната дейност от името на Тодор Колев Петков с рег.№ 57 от том I същата грешка, издаваща неразбиране как се заверява декларация;

-

на 08.11.2013 год. съставил официални документи - нотариално удостоверяване на подпис на декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.6 (ал.8) от Закона за нотариусите и нотариалната дейност от името на Димитринка Тодорова Добрева с рег.№ 59 от том I (същата грешка, издаваща неразбиране как се заверява декларация);

-

на 08.11.2013 год. съставил официални документи - нотариално удостоверяване на подпис на декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.6 (ал.8) от Закона за нотариусите и нотариалната дейност от името на Георги Тодоров Георгиев с рег.№ 61 от том I (същата грешка, издаваща неразбиране как се заверява декларация);

-

на 08.11.2013 год. съставил официални документи - нотариално удостоверяване на подпис на декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.6 (ал.8) от Закона за нотариусите и нотариалната дейност от името на Руска Петкова Вълчева с рег.№ 63 от том I (същата грешка, издаваща неразбиране как се заверява декларация);

-

на 08.11.2013 год. съставил официални документи - нотариално удостоверяване на подпис на декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.6 (ал.8) от Закона за нотариусите и нотариалната дейност от името на Злата Делчева Бъчварова с рег.№ 65 от том I (същата грешка, издаваща неразбиране как се заверява декларация);

-

на 08.11.2013 год. съставил официални документи - нотариално удостоверяване на подпис на декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.6 (ал.8) от Закона за нотариусите и нотариалната дейност от името на Данаил Петков Димов с рег.№ 67 от том I (същата грешка, издаваща неразбиране как се заверява декларация);

-

на 08.11.2013 год. съставил официални документи - нотариално удостоверяване на подпис на декларация по чл.364 (чл. 264), ал.1 от ДОПК от името на Петко Колев Петков с рег.№ 52 от том I (същата грешка, издаваща неразбиране как се заверява декларация);

-

на 08.11.2013 год. съставил официални документи - нотариално удостоверяване на подпис на декларация по чл.364 (чл. 264), ал.1 от ДОПК от името на Недялка Колева Велева с рег.№ 54 от том I (същата грешка, издаваща неразбиране как се заверява декларация);

-

на 08.11.2013 год. съставил официални документи - нотариално удостоверяване на подпис на декларация по чл.364 (чл. 264), ал.1 от ДОПК от името на Тодор Колев Петков с рег.№ 56 от том I (същата грешка, издаваща неразбиране как се заверява декларация);

-

на 08.11.2013 год. съставил официални документи - нотариално удостоверяване на подпис на декларация по чл.364 (чл. 264), ал.1 от ДОПК от името на Димитринка Тодорова Добрева с рег.№ 58 от том I (същата грешка, издаваща неразбиране как се заверява декларация);

-

на 08.11.2013 год. съставил официални документи - нотариално удостоверяване на подпис на декларация по чл.364 (чл. 264), ал.1 от ДОПК от името на Георги Тодоров Георгиев с рег.№ 60 от том I (същата грешка, издаваща неразбиране как се заверява декларация);

-

на 08.11.2013 год. съставил официални документи - нотариално удостоверяване на подпис на декларация по чл.364 (чл. 264), ал.1 от ДОПК от името на Руска Петкова Вълчева с рег.№ 62 от том I (същата грешка, издаваща неразбиране как се заверява декларация);

-

на 08.11.2013 год. съставил официални документи - нотариално удостоверяване на подпис на декларация по чл.364 (чл. 264), ал.1 от ДОПК от името на Злата Делчева Бъчварова с рег.№ 64 от том I (същата грешка, издаваща неразбиране как се заверява декларация);

-

на 08.11.2013 год. съставил официални документи - нотариално удостоверяване на подпис на декларация по чл.364 (чл. 264), ал.1 от ДОПК от името на Данаил Петков Димов с рег.№ 66 от том I (същата грешка, издаваща неразбиране как се заверява декларация);

-

с цел да бъдат използвани тези документи, като доказателство за тези обстоятелства - престъпление по чл.311, ал.1 във връзка с чл.26, ал.1 от НК;

СТРАНИТЕ ПРИЕМАТ, че деянията са извършени от обвиняемия виновно - при пряк умисъл, както и че с тях не са причинени съставомерни имуществени вреди;

-

СТРАНИТЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТ за извършеното престъпление на обвиняемия да бъде наложено наказание при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.„б" от НК - „пробация", а именно „задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от една година два пъти седмично и „задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от една година;

-

ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение за прекратяване на наказателното производство, вписано в съдебния протокол и подписано от тях

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

-

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство   и от Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверкиNo TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2522

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.