27.10.2020 До ОП-Плевен с копие до горестоящи

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с ОП-Плевен по пр. 42/15 и новини юли-дек. 2020

-

До: окр. пр. Н. Рачева, пр. 42/2015 по описа на ОП-Плевен

КОПИЕ до: апел. пр. Лещаков, пр. 1755/2014 по описа на ВТАП

КОПИЕ до: ВАП, ВКП и Гл. прокурорУважаема госпожо Рачева,

На Ваш PRB20200679966320 от 13.08.2020 г. (приложен)

Моля, ако сте получили от РП-Плевен исканото копие, да ми го препратите, т.к. аз все още не съм го получила.

С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова,
пострадала по ДП № 2924/2013 на РП-Плевен на мястото на Йорданка Найденова
гр. Варна 9010, ул. "Георги Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
моб. 0888609072, стац. 052988600, email: rennie@softisbg.com
Блог, посветен на имотната измама със земите на майка ми през 2013 г., която се разследва в РП-Плевен вече осма година: http://softisbg.com/dannies_blog/

-

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с ОП-Плевен по пр. 42/15 и новини юли-дек. 2020

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2514

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.