Новини по делото за нашата имотна измама: юли-дек.2020

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

Резюме. Мъча се да събудя прокуратурата, която прекара още две години в бездействие по време на гражданското ни дело (2018-2020). Може би е очаквала да го загубим, след което да прекрати досъдебното.

-

07.08.2020 молба до пр. Антонова от ОП-Плевен с копие до горестоящи за проверка във връзка с нейно писмо от 20.12.2018.

-

На 10.08.2020 от ВАП го препращат на ОП-Плевен с копие до мен.

-

На 11.08.2020 от ВТАП изпращат писмо на хартия до РП-Плевен с копие до мен - искат да бъдат уведомени за законосъобразно определения срок за разследване и да им бъдат изпратени копия от прокурорските актове за твърденията ми за липса на отговор по искани още от 2016 г. копия от два документа. Няма нито дума за лъжливото обещание на набл. прокурор, че уж до 07.02.2019 щели били да бъдат привлечени към наказателна отговорност извършителите на престъплението, нито за лишаването ми от достъп до материалите по разследването под предлог, че не е приключило.

-

На 13.08.2020 пр. Рачева от ОП-Плевен изпраща е-писмо до РП-Плевен с копие до мен - иска копие от акта, с който набл. прокурор се е произнесъл по моето искане за предоставяне на копия от материали по разследването. И тя нищо не казва нито за дезинформацията от 20.12.2020, че уж до 07.02.2019 щели били да бъдат привлечени към наказателна отговорност извършителите на престъплението, нито за лишаването ми от достъп до материалите по разследването под предлог, че не е приключило.
-

На 17.08.2020 е поискано удължаване и на 18.08.2020 е получено. Сега срокът е до 07.10.2020.

-

01.09.2020 До пр. Луканов с копие до горестоящи  - Отн. Инкриминираното пълномощно е нередовно от външна страна
-
02.09.2020 До пр. Луканов с копие до горестоящи - Отн. Мотиви към искането за получаване на копие от два документа по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен

-

04.09.2020 До апел. пр. Лещаков с копие до ВСС и Гл. прокурор  Моля за съдействие да получа копие от два документа по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен, поискани още през 2016 от майка ми приживе.

-

04.09.2020 До ОП-Плевен  Моля да ми бъде изпратено постановлението за прекратяване на пр. № 42/2015 г. по описа на ОП-Плевен.

-

08.09.2020 От ОП-Плевен - 2 писма, и двете неясни

-

08.09.2020 До пр. Н. Рачева от ОП-Плевен с копие до горестоящи  Благодаря за двете писма от днешна дата, обяснявам какво не е ясно в едното и какво - в другото, и "моля за изясняване на гореизложените неясноти, наличието на които разклаща доверието ми в Прокуратурата, и без това силно разклатено от мудното и непрофесионално разследване в РП-Плевен по ДП № 2924/13 (пр. 3624/13)"

-

18.09.2020 До апел. пр. Лещаков с копие до ВКП, ВСС и Гл. прокурор Молба във вр. с писмото от апел. пр. Лещаков до РП-Плевен от 11.08.2020 (приложено), ако ВТАП е получила исканите копия от РП-Плевен, да ми бъдат препратени, т.к. аз все още не съм ги получила.

-

13.10.2020 ДП-то е удължено до 07.12.2020.

-

27.10.2020 До ОП-Плевен: "На Ваш PRB20200679966320 от 13.08.2020 г. (приложен) Моля, ако сте получили от РП-Плевен исканото копие, да ми го препратите, т.к. аз все още не съм го получила."

-

29.10.2020 От ОП-Плевен до РП-Плевен с копие до мен. Изискват отговор от набл. районен прокурор. Веднага им благодарих.

-

23.12.2020 До ОП-Плевен с копие до горестоящи  "На Ваш PRB2020077082680 от 29.10.2020 г. (приложен)Моля, ако сте получили от РП-Плевен исканото копие, да ми го препратите, т.к. аз все още не съм го получила."
-

15.12.2020 Срокът е удължен до 07.02.2021.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2476

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.