Нотариус Иванов 007 не е забелязал, че пълномощното е нередовно от външна страна

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски

Нотариус Иванов 007 е дал показания пред разследващия орган по нашия случай на имотна измама, че пълномощното от кметство Гороцвет било редовно от външна страна. Показанията му са били приети безкритично. В гражданското ни дело обаче Съдът се произнесе на три инстанции, че пълномощното не е било редовно и от външна страна, т.к. след текста за заверка на съдържанието липсват подпис и печат на кмета.

Ето линкове към съдебните  актове на трите инстанции по гражд. ни дело:

Решение от 18.02.2019г. по гр.д.№1718/2018 на ПлРС (нищожно пълномощно поради липса на валидно нотариално удостоверяване на съдържанието му),

Решение от 26.07.2019 год. по в.гр. д. № 330/2019 на ПлРС (потвърждава решението на ПлРС)

и

Определение от 16.04.2020 г. по гр. д. № 4100/2019 на ВКС (не допуска касация).

-

Ето и извлечение от произнасянето на ВКС:

(целият текст по-долу е копиран от писмо, изпратено на 01.09.2020 до набл. прокурор с копие до горестоящи - без отговор към днешна дата, 27.12.2020

Из Определение № 241 от 16.04.2020 г. по гр. д. № 4100/2019 на ВКС

По делото е установено следното относно заверките, отразени върху процесното пълномощно от 12.02.2013 г.: Върху щемпел от правоъгълен печат е отразено, че [кметът] е удостоверил, че подписът в пълномощното е положен от [Найденова], отбелязан с рег. № 2/12.02.2013 г. в книгата за нотариалните заверки. Под това удостоверяване надлежно са положени подпис на кмета и печат на кметството. След горното удостоверяване на подписа на упълномощителката, следва изписан на ръка текст за удостоверяване съдържанието на пълномощното, като е отразено, че на 12.02.2013 г. [кметът] удостоверява съдържанието на представеното му пълномощно, вписано под № 2-А, том I, акт № 2. Съдът е констатирал, че след това удостоверяване няма положен подпис и печат от страна на кмета; има положени втори печат и подпис, но над текста - успоредно с първия печат и подпис, като съдът е приел, че безспорно (несъмнено) те се отнасят до заверката на подписа. Установено е и че в книгата за нотариалните заверки, водена от кметството, няма отразяване на заверка на съдържание на пълномощно с рег. № 2-А от дата 12.02.2013 г. При така установените обстоятелства, въззив. съд е споделил изводите на първата инстанция, че предвид разпоредбите на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Нар. № 32/29.01.1997 г. за САННК, в случая не е налице валидно заверяване на съдържанието на процесното пълномощно чрез поставяне на подпис и печат от длъжностното лице - след текста или на алонж, което е самостоятелно основание за нарушение на предписаната от закона форма"

Ето как изглежда Приложение № 6 към чл. 17 от Нар. № 32 за САННК

Образец за щемпели

На ........................ г. ...........................................,

нотариус в район .........................................................,

рег. № ........... на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху

този документ, положени от: ..........................................................................,

с местожителство гр. (с.) ...................................................................

Рег. № ............................. Събрана такса: ................... лв.

Нотариус:

На ........................ г. ...........................................,

нотариус в район .........................................................,

рег. № ........... на Нотариалната камара, удостоверявам съдържанието на

този документ, представен ми от:.......................................................................,

с местожителство гр. (с.) ...................................................................

Рег. № ............ том ................ № ..................

Събрана такса: ................... лв.

Нотариус:

2. Пълномощното не е редовно от външна страна, т.к. след изписания на ръка текст за удостоверяване на съдържанието му липсва задължителният реквизит „Събрана такса".

Пояснение по т. 2. Макар и дребен на пръв поглед, този реквизит също е задължителен съгл. същото Приложение № 6. Преди години дори е помогнал за разкриване на документно престъпление по чл. 316 вр.с чл. 308, ал. 2 НК - НОХД 398/13 на РС-Пазарджик (бдителен кмет забелязва, че заверка, уж извършена от нотариус, е таксувана само 3 лв., което му се сторило съмнително ниска цена за нотариално удостоверяване и се обажда в полицията. Съмненията му се оказват основателни. В регистъра на нотариуса липсвала такава заверка.) И в нашия случай липсва такава заверка (липсва рег. № 2).

Копия от страниците на кметския регистър, заверени за вярност с оригинала на 12.09.2013 г. са налични в т. I, л. 141-142 по ДП 2924/13, РП-Плевен, а оригинал от кметското пълномощно - в т. IV, л. 178.

На гърба на пълномощното се вижда щемпел за заверка на подписа на майка ми, съдържащ реквизита „Събрана такса", както и „Извършил нотариалната дейност", подпис и печат на кмета. Под заверката на подписа се вижда изписан на ръка текст за заверка на съдържанието на пълномощното. Тук вече няма нито „Събрана такса", нито „Извършил нотариалната дейност", както няма нито печат, нито подпис на кмета (за липсата на подпис и печат на кмета вж цитата от определението на ВКС на стр. 2 по-горе).

3. Пълномощното не е редовно от външна страна, т.к. номерата на двете заверки - на подписа с № 2 и на съдържанието с № 2, не са поредни.

Пояснение по т. 3. От 2008 г. са в сила завишени изисквания към формата за валидно упълномощаване при разпореждане с вещни права и вече не е достатъчна само една заверка на пълномощното, а се изискват две (чл. 37, пр. 2, вр. чл. 18 ЗЗД, обн. в ДВ, бр. 59/2007 г., в сила от 01.03.2008: „с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно"). Едновременното извършване на двете заверки се доказва с поредни номера, изведени на една и съща дата - чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 7 от Нар. № 32 за САННК (Чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 7, ал. 1, т. 4 от Нар. № 32 за ЗАННК. Всеки нотариус води общ регистър. В общия регистър се записват хронологично извършените удостоверявания на съдържание, на дата, на подписи и дата, както и на верността на преписи.)Ето как е описано едно правилно заверено пълномощно за сделка в Решение от 11.04.2017г. на ОС-Враца по ВНОХД № 38/2017 (кмет е оправдан, заверките му са перфектни): в качеството си на кмет е извършил щемпелна заверка на пълномощно, удостоверяваща подпис на упълномощителя К. в документа, заведена в общия регистър под № 222 от 09.09.2014г. и заверка на съдържанието на документа под № 223 от 09.09.2014.,вписана в общия регистър на Кметството."

Изписаният върху инкриминираното пълномощно рег. № 2-А не е валиден от външна страна, защото:

  • не е пореден на № 2 (за подписа);

  • не е цяло число, а нотариалните регистри се водят само с цели числа - 1, 2, 3 и т.н.;

  • не е изписан ясно, а е сбит ниско долу в самия долен край на листа, сякаш да не бъде забелязан (и наистина не е бил забелязан при втората сделка - вж. т. 4 тук по-долу).

Нотариус Иванов е дал показания, отразени на стр. 12 от пост. за пр. 30.10.2014, че е разговарял с кмета за пълномощното, но от показанията му не става съвсем ясно, дали го е питал за двете заверки или само за едната.

Същият заявил, че си спомня, че е потърсил кмета на с. Гороцвет, за да се увери, че същият е заверявал представеното Пълномощно 2 от 12.02.2013 г. [№ 2 е за подписа, бел. моя] и от кметството му дали мобилен телефон за връзка. След като нотариус Иванов се свързал с него същият потвърдил, че си спомня за жена от гр. Варна, и че действително заверката е била извършена от него [коя от двете заверки, № 2 или № 2-А?]. Свидетелят заявил, че всички заверки независимо на подпис или препис следва да бъдат вписани в общия регистър за текущата календарна година на съответното кметство [„следва да бъдат", но дали са били? изглежда е пропуснал да попита].

В края на април 2013 г. нотариус Иванов е получил от кмета и писмена декларация с нотариална заверка на подписа му, извършена под рег. № 1269 от 24.04.2013 г. от нотариус Росица Кирилова в район на действие РС-Разград, рег. № 380 на Нот. камара. С тази декларация кметът още веднъж потвърждава, че е „заверил пълномощно с № 2" [и пак нищо за № 2-А]. Декларацията може да се види в нот. дело от 18.03.2013 г. (копие от него би трябвало да се съхр. в м. по ДП, аз също разполагам с такова).

Ето какво е декларирал кметът -  натисни тук

...

(край на цитата от писмото,  изпратено на 01.09.2020 до набл. прокурор с копие до горестоящи - без отговор към днешна дата, 27.12.2020

 -

Начало на блога

Този материал е част от Нотариално производство - правила и пропуски

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2506

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.