Продължителното наказателно производство е в полза на подсъдимите

Начало на блога

Това е част от  Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

-

Из МОТИВИ към присъда № 92 от 20.05.2019 г. по НОХД № 1224/2019 на РС-Бургас

-

"Следва също така да се посочи, че самостоятелно смекчаващо вината обстоятелства се явява и срокът на протичане на разследването по ДП- от 2016 г. до внасяне на обвинителния акт в съда на 19.03.2019 г., което съгласно трайно установената съдебна практика е самостоятелно основание за смекчаване на наказателната отговорност. Макар и в хода на досъдебното производство да са били извършвани съответни действия по разследване, то е изминал един дълъг времеви период на фаза досъдебно производство, до внасяне на делото в съд, което безспорно и съгласно трайно установената съдебна и европейска практика, следва да се третира в полза на подсъдимата, като наказанието й бъде намалено." (тук срокът на досъдебното е бил около 3 години, а по нашия случай на имотна измама станаха вече пълни 7 години и тече осмата, бел. блогър, 12.01.2021)

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2542

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.