РЕШЕНИЕ от 16.12.2010 по ВНОХД № 481/2010 на Апел. съд - Пловдив

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство и от Адресат на измамата

-

Източник: https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=KvKHkqrkWho%3D

-

 Резюме. Лесничей изготвил документи с невярно съдържание за сеч, с което е нанесъл щета на държавното горско стопанство и същевременно съзнателно е дал възможност на друго лице да получи без правно основание чуждо имущество -136.32 куб.м. обла дървесина на стойност 16396,34 лв. Съдът посочва множество пропуски в ОА на прокурора, сред които и "Няма посочен адресат на измамата".

-

 

С Присъда № 23/30.06.2010 година, постановена по НОХД № 103/2009 година, Смолянският окръжен съд е ПРИЗНАЛ А. П. Б. за виновен в това, че за времето от 27.05.2008 г. до 06.06.2008 г. на територията на ДГС - Х. , при условията на продължавано престъпление, чрез съставяне на документи с невярно съдържание -превозни билети серия "И", №№ 0278876/27.05.2008.; 0278877/27.05.2008г.; 0278881/30.05.2008г; 0278882/30.05.2008г. и № 0278885/06.06.2008г., които е заверил с подписа си и в които е отразил неверни данни, както следва: в превозни билети серия "И" №№ 0278876/27.05.2.008г.; 0278877/27.05.2008г.; 0278881/30.05.2008г.; 0278882/30.05.2008г. е посочил, че дървените материали са добити в отдел 211, подотдел "г", съгласно ЛУП на ДГС с. Х., в който не е водена сеч и в превозен билет серия "И", № 0278885/06.06.2008г. е посочил, че транспортираната дървесина е добита от отдел 303, подотдел V съгласно ЛУП на ДГС - Х. , за който няма издадено позволително за сеч и е посочено позволително за транспортиране серия "И", № 0091271. което не е издадено по надлежния ред / в бланката не са попълнени посочените реквизити/, съзнателно е дал възможност на друго физическо лице - ЕТ "Т." гр. Ч., управлявано и представлявано от М. Н. Б. , да получи без правно основание чуждо имущество -136.32 куб.м. обла дървесина на стойност 16

396,34 лв., като сумата е в големи размери, поради което и на основание чл.212, ал.4 във вр, с ал.2 във вр. с алЛ вр. с чл. 26, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т. 1 от НК го е ОСЪДИЛ на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от

две години,

11а основание чл.212, ал.7 от НК съдът е ПОСТАНОВИЛ конфискация на лек автомобил „Л." с ДК № См 76-96 МС, собственост на А. П. Б.,

На основание чл.37, ал. 1, т.6 и т.7 от НК съдът е ЛИШИЛ подсъдимия А.. Б. от правото да заема държавната длъжност "лесничей" за срок от две години, както и от правото да упражнява професията "лесничей" за срок от две години.

ПРИЗНАЛ е подсъдимия А. П. Б. за виновен в това, че за времето от м. я. г. до 06.06.2008 г. в ГСУ „З.", при условията на продължавано престъпление, в качеството му на служител по горите, съгласно чл. 30, т. 3 в редакцията й от ДВ бр. 64/2007год. и т.4 /предишната т. З, изм. - ДВ бр.43 от 2008год / от Закона за горите, назначен на длъжност "старши лесничей" /"началник ГСУ"/ Заповед № 363/18.04.1934 г. и допълнително споразумение от 02 03.2004 г., не е положил достатъчно грижи за стопанисването и опазването на повереното му имущество в I СУ „З.", от незаконни ползвания и повреди, като не е изпълнил задълженията си по чл.36, ал. 1 във вр. чл. 34, ал 1, т. 1, т.2, т. З от ЗГ, както и тези по утвърдената типова длъжностна характеристика на "старши лесничей /началник ГСУ/, да организира, контролира и отговаря за цялостната дейност в горскостопанския участък, да следи и отговаря за спазване дисциплината на сечта и извозване на дървесината и да пази имуществото, което му е поверено или с което е в досег при изпълнение на възложената му работа и да го ползва целесъобразно, както следва: В отдел 210, подотдел "е" е допуснал да бъде извършена сеч на 25 бр. смърчови и 3 бр. бял борови дървета, от които добита и транспортирана едра строителна дървесина 37 куб.м. и дърва за огрев 12 куб.м. на обща стойност 5 311,51лв., Б отдел 210, подотдел "ж" е допуснал да бъде извършена сеч и транспортиране на 35 смърчови и 17 бр. бял борови дървета, от които е добита едра стр. дървесина 33 куб.м., средна стр.дървесина - 6 куб.м. и дърва за огрев - 2 куб.м. на стойност 4 576,53лв., и след като е бил длъжен да завери изготвените описи на втория екземпляр на документите, издадени от ползвателите и собствениците на дървесина, удостоверяващи произхода и количеството на асортиментите, за всяко отделно транспортно средство, не е положил достатъчно грижи за възложената му работа, съгласно чл.94, ал.9 във вр. с ал.7 от 1II131 в редакцията му от ДВ бр. 101/2003год. и по спазване на дисциплината на сечта и извоза на дървесина, като е допуснал да не бъдат описани превозни билети за транспортиране на обла дървесина и дърва за огрев, както следва: серия "Б", №№ 1521042,1521043, серия "И", №№0233027, 0233034,0233045, 0233129, 0233134, 0233119, 0278878, 0278879 и 0278880, и същите не са приложени в досиетата на насажденията, не са фактурирани за плащане и не са платени от получателя на дървесината ЕТ "Т." гр. Ч., като стойността на транспортираната дървесина възлиза на 14 5 3 2,22лв., от които деяния са последвали значителни щети в размер на 24 400,26 лв. за бюджета на ДГС - Х. , като деянието е извършено умишлено и не съдържа признаците на по-тежко престъпление, поради което и на основание чл. 219, ал. З във вр, с ал.1 във вр. с ч 1.26, ал.1 във вр. с чл.54 във вр. чл.2, ал.2 от НК го е ОСЪДИЛ на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от една година и шест месеца и го лишава от правото да заема държавната длъжност "лесничей" за срок от две години.

На основание чл. 23, ал.1 от НК е определил на подсъдимия А.. Б. едно общо наказание за престъпленията по настоящото дело, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от две години, чието изтърпяване е ОТЛОЖЕНО на основание чл. 66, ал.1 от НК, с изпитателен срок от три години, считано от датата на влизане на присъдата в сила.

На основание чл.23, ал.2 и ал. 3 от НК е ПРИСЪЕДИНИЛ към така определеното общо наказание лишаване от свобода" и наказанията лишаване от правото да заема държавната длъжност "лесничей" за срок от две години и лишаване от правото да упражнява професията "лесничей" за срок от две години, както и КОНФИСКАЦИЯ на лек автомобил "Л." с ДК № См 76-96 МС, собственост на А. П. Б..

 

ПОСТАНОВИЛ е връщане на иззетите и приложени като веществени

доказателства по делото както следва:

1. 11а ЕТ "Т." гр. Ч.,
представляван от М. Н. Б. иззетите вещи с Протокол
за претърсване и изземване от 06.06.2008 г., подробно описани в протокола
на лист 75 и 76 от том I на ДП, както и предадените с Протокол за
доброволно предаване от 12.06.2008 г. документи, подробно описани в
протокола на лист 103 от том 1 на ДП.

2. На Д. горско стопанство с. Х. иззетите с Протокол за
претърсване и изземване от 06.06.2008 г. вещи, подробно описани в
протокола на лист 95 и 96 от том III от ДП; И. вещи и документи с
Протокол за претърсване и изземване от 06.06.2008 г. и подробно описани
в него на лист 66 от том I на ДП; 10 броя фактури предадени с Протокол за
доброволно предаване от 23.06.2008 г. и подробно описани в него на лист 2
от том I I на ДП; Д. на горския стражар и Д. бележник
предадени с Протокол за доброволно предаване на 10.06.2008 г. и
подробно описани в него на лист 102 от том I на ДП; К. горски марки № 004 и № 0613 и 31.97 куб.м. дървен материал, иззет с Протокол за изземване от 06.06.2008 г. /от лист 53 до лист 56 на том I от ДП/, като останалите вещи и документи, иззети със същия протокол и подробно описани на лист 54, да се върнат на ТИХОМИР ЕМАНУИЛОВ КИСЬОВ, с ЕГН **********, от гр. Ч., ул. "В." № 6.

ПОСТАНОВИЛ е унищожаване на флакон със зелен спрей и черна кожена чанта.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК съдът е ОСЪДИЛ А. П. Б. да заплати в полза на Държавата по сметка на бюджета на съдебната власт направените по делото разноски в размер на 820.00лв., както и да заплати по сметка на ОД на МВР Смолян сумата от 1404.00 лева - разноски на Д11.

 

П. тази присъда е постъпила жалба от подсъдимия и неговия и неговия защитник адв. С. правят се оплаквания за необоснованост и незаконосъобразност. Иска се отмяна на присъдата и постановяване на нова оправдателна.

 

Прокурорът заема две алтернативни становища. Първото е, че следва поради допуснати съществени процесуални нарушения както на досъдебното производство ,така и в хода на съдебното следствие присъдата да бъде отменена и делото върнато на ОП Смолян. Алтернативно моли да се измени съдебния акт на СмОС и подсъдимият ад бъде признат за виновен само в извършване на документно престъпление в качеството му на длъжностно лице.

 

Апелативният съд след като се занима с оплакванията в жалбатаи при направената служебна проверка приема за установено следното:

 

Жалбата е неоснователна.

Апелативният съд констатира при направената служебна проверка на съдебния акт, че както на досъдебното така и на съдебното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, които се явяват основание по чл.335 от НПК.

 

Подсъдимият е привлечен да отговаря за две престъпления ■ по:чл.235 ал. З т. З предложение III и по чл.212, ал.4 във вр. е ал.2 във вр е ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 във вр. и по чл. 219, ал .3 във вр, с ал.1 във вр. с

чл.26, ал.1 . Обвинителен акт е внесен за второто и трето обвинение. 1 Прокуратурата е в прерогатива си да прецени за кое от престъпленията следва да внесе обвинителния акт.

 По делото се установява по категоричен начин от събраните доказателства и най-вече длъжностната характеристика на подсъдимия барукчиев-л. 117-121 т. 1 от ДП, че същият има качество на длъжностно лице по смисъла на чл.93 т.1 б. Б от НК- същият е „С." и в раздел „О." са очертани всички онези характеристики на трудовата му функция ,които определят квалифициращото обстоятелство по обвинението по чл.219 ал. З от НК.

Още при привличането на подсъдимия в качеството на обвиняемо лице с постановлението на разследващия полицай същият е бил длъжен да посочи в качеството на коя от хипотезите на чл. 93, т.1 от НК привлича подсъдимия Б. за обвиняем във връзка с престъплението по чл. 219, ал. З от НК.

Този пропуск, да се посочи длъжностното качество на подсъдимия, с езика на материалноправната норма - чл. 93, т.1, б."б" от НК е допуснат както при привличането на Б. като обвиняем, така впоследствие при изписване на обвинителния акт. Тази грешка е допусната и от съдебният състав, разгледал делото, който в присъдата си също не е посочил квалифициращото обстоятелство на престъплението безстопанственост. Задоволил се е само да препише квалификацията, посочена на досъдебното производство и в обвинителния акт. Впрочем този пропуск на съда е логичен, с оглед цялостните му процесуални действия при повторното разглеждане на делото от Смолянския окръжен съд. Съдията-докладчик е бил длъжен да констатира по реда на чл. 248 и следващите от И11К този съществен процесуален пропуск на досъдебното производство и незабавно да върне делото на Прокуратурата.

Обвинителният акт страда от съществени недостатъци, които напълно опорочават no-нататъшните действия на първоинстанционния съд. Същият не отговаря на изискванията на чл. 246 от НПК. Обема на обвинителният акт в никакъв случай не означава, че същия е изписан по изискванията на НПК. При внимателен прочит на обв. акт е видно, че същия представлява преписване на обвинителното заключение на разследващия полицай като факти. Ако това е допустимо за един разследващ полицай и не води до ограничаване правото на защита на обвиняемото лице, то акта на държавния обвинител, следва да отговаря на определени изисквания от гледна точка на прецизиране на състава на всяко престъпление, в което конкретното лице се обвинява.

В случая, може да се каже, че на обвинителния акт му липсва фактическа обстановка, която да очертае обективните и субективни признаци на престъпленията на Б. Изброени са множество писмени доказателства, поредица от показания на свидетели, които нямат логическа последователност и връзка помежду си. I.e. това, което е написал прокурорът в обвинителния акт, не може да бъде възприето от настоящата инстанция като стройна и логична фактическа обстановка, която да очертае признаците на престъплението. Никъде в обвинителния акт не са посочени онези фактически действия изпълнително деяние, което е предвидено в нормата на чл. 219 и чл. 212 от НК.

Прокурорът е длъжен, след като изложи в един сбит преразказ фактическата обстановка, от която да са видни всички обективни и субективни признаци на престъпленията, в които се обвинява лицето, да се мотивира защо приема, че са извършени тези престъпления и накратко да анализира доказателствата по делото. Обвинителният акт по настоящото дело, не отговаря на изискванията по чл.246 НПК.

Първоинстанционният съд не е констатирал този пропуск на обвинението и внесъл делото в открито съдебно заседание за разглеждане, като по този начин е нарушил задълженията си по чл. 248, ал.2, т. З от НПК. Бил е длъжен да прекратите производството и да върне делото на прокурора.

Първоинстанционният съд предвид на изложеното дотук, също е изпаднал в процесуални нарушения. При некоректното привличане на Б. като обвиняем, е невъзможно съдебния акт да отговаря на законовите изисквания. Както беше посочено по-горе в мотивите на настоящото решение, за престъплението по чл. 219 НК независимо от пространното изброяване, включително и в диапозитива на присъдата на допуснати нарушения на подзаконови нормативни актове, не е посочено длъжностното качество на дееца по смисъла на чл. 93 от НК.

По отношение на престъплението по чл. 212 ал. 4 от НК нито на ДП, нито в хода на съдебното производство, обвинението и първоинстанционния съд са държали сметка затова дали е налице обективния и субективния състав на документната измама. Следвало е да се изходи от основния състав на престъплението „измама'" и да се прецени, налице ли е изпълнителното деяние, което се изразява във възбуждане и поддържане на заблуждение, така както е изписано в основния състав на чл. 209 от НК. Не е посочено кое е измаменото лице, защото при измамата, заблуждението което дееца поддържа, представлява едно възприятие у друго физическо лице. Няма посочен адресат на измамата.

Престъплението по чл. 212 от НК е един квалифициращ случай на основния състав на престъплението. В случая, категорично данните сочат, че подсъдимият е длъжностно лице, но очевидно прокуратурата е преценила, че няма да се възползва от наличието на това квалифициращо обстоятелство. Обърнал е внимание на наличието на документи с невярно съдържание, а именно превозни билети, многократно изброявани в диспозитивите и в мотивите.

За да се прецени до каква стенен документите, които са посочени в обвинението са средство, което е послужило, за да се извърши престъплението, най-напред следва да се конкретизира и оцени доколко тези документи пресъздават за адресата на измамата, несъществуващи гражданскоправни релевантни обстоятелства, предвид на които адреса извършва имущественото разпореждане, като се убеждава, че тези релевантни обстоятелства съществуват на базата на документите е невярно съдържание. В случая обаче, като не е посочен кой е адресат на измамата, т.е. не е изписан състава на престъплението и не се знае кое е измаменото лице, няма как да се прецени, доколко тези превозни билети, които са иззети и като веществено доказателство но делото и са документи с невярно съдържание, са послужили за извършване на престъпление по чл. 212 НК, или на такова по чл. 311 от НК, тъй като подсъдимия Б. е длъжностно лице, за което спор няма.

Обвиненията и за двете престъпленията - но чл. 212, ал.4 и по чл. 219, ал. З от НК са квалифицирани във връзка с чл. 26, ал.1 от НК. Тази квалификация задължително изисква, най-напред в обвинителният акт, а впоследствие и в мотивите на съдебния акт, да се обоснова!' съставите на престъпленията за всяко едно от престъпните деяния елемент на продължаваната престъпна дейност.

 

Или, казано обобщено на досъдебното производство, обвиненията нито са изписани, нито са повдигнати коректно, съобразно посочените в чл. 219 и чл. 212 от НК обективни и субективни признаци за тези деяния, поради което е ограничено правото на защита на подсъдимия, както на досъдебното производство, така и в хода на съдебното производство пред първоинстанционния съд.

 

Настоящата инстанция констатирайки визираните процесуални нарушения, категорично счита, че присъдата следва да се отмени и делото да върне на Окръжна прокуратура - Смолян за ново разглеждане на основание чл. 335, ал.1, т. 1 от НПК.

Апелативният съд е на становище, че допуснатите нарушения от първоинстанционния съд не биха могли да бъдат коригирани и отстранени пред въззивния съд. Те са отстраними само при ново разглеждане на делото, но същото следва да бъде върнато на фаза досъдебно производство на Прокуратурата.

Предвид на изложеното и на основание чл. 335, ал. 1, т. 1 от НПК присъдата следва да бъде изцяло отменена и делото върнато на Окръжна прокуратура - Смолян.

 

Предвид изложеното по-горе, Апелативният съд

 

 

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯВА присъда № 23/30.06.2010 година, постановена НОХД № 103/2009 по описа на Смолянския окръжен съд.

 

ВРЪЩА делото на Окръжна прокуратура - Смолян за н разглеждане.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1.

2.

 

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство и от Адресат на измамата

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2541

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.