Кратка извадка от съдебна практика документни престъпления

Начало на блога

Този материал е част от информативните материали на тема Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

 -

 Тази кратка извадка е конкретно за поглъщането на документното престъплението по чл. 311 от документната измама по чл. 212 НК. Целият материал може да се види тук

-

-


Решение № 251 от 14.04.1971 г. по н. д № 124/1971 г., II н.о.
Престъплението по чл. 311 НК се изразява в лъжливо длъжностно документиране чрез внасяне на неверни обстоятелства или изявления в истински официален документ, изготвен от длъжностно лице в кръга на поверената му служба.
Субект на това престъпление може да бъде само длъжностно лице и то такова, което е компетентно да издава официални удостоверителни документи.
Документът трябва да бъде официален и истински, що се касае до неговия произход. А що се касае до вписаните в него неверни обстоятелства или изявления - те могат да бъдат както от имуществен характер, така и от гражданско състояние, семейно положение, свързани с образованието, със служебен ценз и пр.
Престъплението [по чл. 311 НК,б.м.] обаче ще е налице само в случаите, когато невярното длъжностно документиране е извършено с цел съставеният официален документ да бъде използуван като доказателство за вписаните в него неверни обстоятелства или изявления. Когато обаче същият документ е съставен не само със съзнание, че ще бъде използуван като доказателство, но и че въз основа на него ще се получи и обществено имущество от другиго без правно основание, то престъплението следва да се квалифицира не по чл. 311 НК, а по чл. 212, ал. 2 НК.

-
Решение № 217 от 16.04.1975 г. по н.д. № 183/1975 г., I н.о.
Длъжностно лице, което в кръга на службата си състави официален документ, в който удостовери неверни обстоятелства, с цел документът да се използува не само за доказване на тези обстоятелства, но и за получаване без правно основание на обществено имущество, ако предостави документа на други лица, те го използуват за заблуждаване на длъжностните лица, които имат фактическа власт върху общественото имущество, относно основанието за предаването му и получат сумите или вещите без правно основание с цел да ги присвоят, ще отговаря за документна измама по чл. 212, ал. 2 НК, а не само за документно престъпление по чл. 311, ал. 1 НК.
-
Решение № 331 от 16.06.1976 г. по н.д. № 310/1976 г., I н.о.
По чл. 311 НК се квалифицират деянията на длъжностните лица, които в кръга на службата си съставят официални документи, в които удостоверяват неверни обстоятелства или изявления с цел в бъдеще те да се използуват за доказването на тези обстоятелства. Когато обаче съставеният документ бъде използуван и въз основа на него длъжностното лице получи без правно основание обществено имущество с намерение да го присвои, се извършва и друго престъпление - по чл. 202, ал. 1, т. 1 НК, ако общественото имущество, на което се посяга, е поверено на длъжностното лице да го пази и управлява, или по чл. 212, ал. 1 НК, ако чрез документа се получава без правно основание обществено имущество с цел за присвояване от други длъжностни лица, които не участвуват в престъплението и само са заблудени относно основанието за плащане с неверния или неистинския документ.

-
Решение № 399 от 28.07.1976 г. по н.д. № 389/1976 г., I н.о.
За осъществяване състава на чл. 212, ал. 1 НК се изисква деецът, който използува документа с невярно съдържание или на неистински, или преправен документ, да получи без правно основание държавно, кооперативно или друго обществено имущество с намерение да го присвои. И щом са налице всички тези елементи от състава на чл. 212, ал. 1 НК, той следва да намери приложение, а не чл. 311, ал. 1 НК, който предвижда по-леко наказание.
-
Решение № 400 от 06.08.1981 г. по н.д. № 251/1981 г., I н.о.
Престъплението по чл. 311, ал. 1 НК не е самостоятелно, а е елемент от състава на престъплението по чл. 212 НК, когато е послужило на дееца чрез така съставените документи с невярно съдържание да получи по измамлив начин или да даде възможност на други физически лица да получат обществено имущество без правно основание с цел за присвояване.

-

Начало на блога

Този материал е част от информативните материали на тема Разследване на документна имотна измама - правила и пропуски

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2533

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.