Гражданското дело по случая от НОХД 243/2019 на РС-Габрово

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

-

Наказателното дело може да се види тук

-

Резюме. Зле заведено гр.дело за имотна измама. Трябвало е да предявят иск по чл. 108 ЗС. Разполагали са с безспорно доказателство за липса на представителна власт в деня на сделката - оттеглено пълномощно (оттеглянето е отразено в регистър "Единство"; нотариусът не е проверил). Сега както и да завърши делото, ищецът губи земите - факт, отбелязан и от съда в наказателното производство, цитирам: "пред РС Свищов са предявени установителни и конститутивни искове за нищожност и унищожаемост на сделки, с които не са съединени искове за предаване на владение и връщане на парични суми, като дори при благоприятен изход за ищеца те няма да възстановят изгубеното имущество или да го обезщетят с парична сума. Тези искове нямат обезщетяващ обезвъзмездяващ ефект."

-

09.01.2017 РС-Свищов
Решение № 9 от 09.01.2017 по гр.д.734/2015 на РС-Свищов (унищожават договора)
https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=%2F%2FvAOe26BI8%3D
Производството е с правна квалификация чл. 26, ал.2, пр.2 от ЗЗД.

 Ищецът твърди, че по силата на решение на Поземлена комисия Свищов № Т10/08.09.1997 г. е собственик на Земеделски имота, а именно: 1. Нива от 13,500 дка /тринадесет цяло и петстотин хилядни декара/ в местността „*****" в землището на село ***** - имот № 063006 /нуля, шест, три, нула, нула, шест/, при граници: 063007-нива на наел. на Н. Г. Б. и др., 000348-полски път на община Свищов, 063005-нива на Д. П. К., 063016-нива на И. С. И.ов, 063015-нива на Р. Н. А. и 063014-нива на Д. Л. Д.. 2. Нива от 9,998 дка /девет цяло деветстотин деветдесет и осем хилядни декара/ в местността „******" в същото землище - имот № 095012/нула, девет, пет, нула, едно, две/, при граници: 000376-полски път на община Свищов, 095034-нива на Д. И.ов Д., 095023- нива на И. С. И.ов, 095022-нива на И. С. И.ов, 095021- нива на наел.на А. Я. Б., 095016-нива на И. С. И.ов, 059015-нива на Е. Ц. С., 095014-нива на „Лато" ООД, 095013-нива на А. И.ов Ч.. 3. Лозе от 1,000 дка /един декар/ в м. „******" - имот № 130024/едно, три, нула, нула, две, четири/, при граници: 000241-полски път на община Свищов, 130023-лозе на Т. Н. Г., 130037-лозе на „Лато" ООД, 130036-лозе на Т. П. К., 130025-лозе на Д. Н. Д.. Твърди, че от няколко години живее сам, а роднините му - дъщеря и внук живеят в чужбина. Твърди, че страда от загуба на зрението и слуха. Заявява, че в началото на м.09.2015 г. при него в дома му дошли четири неизвестни лица, които се обръщали към него по име. Те твърдели, че ги праща внукът му. Обяснили му, че трябва да отиде с тях до гр. В. Търново да разпише документи по отношение на земите, които притежава. Тъй като ищецът се усъмнил в действията на тези лица, те набрали телефонния номер на неговия внук от собствен телефон и го уверили, че набират телефонния му номер. Ищецът разговарял с лице, което припознал, като собствения си внук, което му казало, че трябва да отиде с тези хора и да се подпише пред нотариус в гр. В. Търново. Ищецът твърди, че това го мотивирало да тръгне с лицата и така стигнали в гр. В. Търново, където според него прекарали нощта в хотел. На сутринта в автомобила, в който се намирали ищецът и лицата, дошло лице - нотариус, което заверило отпечатък от палеца му върху документи, като никой не му казал какво всъщност е заверил. Твърди, че още в същият ден на 08.09.2015 г. в гр.Свищов по отношение на описаните в исковата молба имоти са извадени скици, удостоверения за характеристики и данъчни оценки с подписано от ищеца пълномощно, върху което е имало положен отпечатък от палеца му. По силата на това пълномощно лицето Р.З.Г. е можел да се разпорежда с процесните имоти- негови лични и наследствени от покойната му съпруга земи. Ищецът твърди, че пълномощното е заверено от помощник нотариус К.Б. при кантора на нотариус С. В. регистриран под №93 в Камарата на нотариусите с район на действие РС Габрово. Според пълномощното пълномощникът има неограничена представителна власт да се разпорежда, управлява земеделските имоти на ищеца, както и възможността да продава, извършва замяна, дарение или друг възмезден акт. Твърди, че на 11.09.2015 г. била изповядана сделка при посочения нотариус в гр.Габрово, по силата на която ищецът, действащ чрез пълномощника си Р.З.Г. е извършил замяна на притежаваните от него процесни земи, подробно описани в исковата молба. Заявява, че никога не е имал воля да се разпорежда с имотите си.  Твърди, че подписаното от него пълномощно е общо и не съдържа съществените условия на сделките, за които е упълномощил Р.Г., ощеповече липсва упълномощаване за извършване на правна сделка „замяна". Моли съдът да постанови решение, с което на основание чл. 26, ал. 2, предложение 2 от ЗЗД да бъде прогласена нищожността на договора за замяна, с който Г.А.С., действайки чрез пълномощника си Р.З.Г. е прехвърлил на ответника Г.П.М. процесните имоти, поради липса на съгласие. Моли съдът в случай, че искът за прогласяване на нищожността не бъде уважен, в условията на евентуалност на основание чл. 32, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 2 от ЗЗД да постанови унищожаване на упълномощителната сделка от 08.09.2015 г., с която Г.А.С. е упълномощил Р.З.Г. да се разпорежда с всички негови лични и наследствени от покойната му съпруга земи поради сключването им при измама, както и на основание чл. 42, ал. 2 от ЗЗД да бъде прогласена относителната недействителност на сключения договор за замяна, с който Г.А.С., действайки чрез пълномощника си Р.З.Г. е заменил собствените си земеделски имоти, подробно описани, поради липса на представителна власт за извършването на това действие от пълномощника Р.З.Г.. Претендира разноски.

В срока на отговор по чл. 131 от ГПК ответникът Г.П.М. оспорва предявения иск, както по размер, така и по основание. Моли да бъде отхвърлен във всичките му части. Претендира разноски.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и като съобрази разпоредбите на закона, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представените писмени доказателства ищецът е индивидуален собственик на Нива от 13,500 дка в местността „*****" в землището на село ***** - имот № 063006, Нива от 9,998 дка в местността „******" в същото землище - имот № 095012 и Лозе от 1,000 дка в м. „******" - имот № 130024. По наследство от покойната съпруга е собственик на Нива от 20,000 декара имот № 099034 в землището на същото село.

Видно от представеното по делото пълномощно, заверено на 08.09.2015 година, ищецът е упълномощил Р.З.Г. *** ЕГН ********** да се разпорежда с всички негови лични и наследствени от покойната му съпруга земи и е удостоверено, че упълномощителят е получил уговорената продажна цена за имотите /т.7 б."в" от пълномощното/.

Представени от ответника са: предварителен договор от 07.09.2015г., с който ищецът от една страна като продавач, е обещал да продаде на  Р.З.Г. процесиите земи. В предварителния договор е уговорена продажна цена от 9 000 лева, като в т. 3 е удостоверено от продавача, че е получил тази цена. Договорът носи отпечатък от палеца на ищеца само на първата страница. Представена и разписка от 07.09.2015 година, с която ищецът е удостоверил, че е получил от Р.З. сумата 9000 лева, представляваща цялата продажна цена съгласно договор от 08.09.2015 година за продажба на земеделска земя от общо 44,497дка в землището на село *****.

Видно от представената вносна бележка на 11.09.2015 година, по сметката на Р.З.Г. е внесена сумата 9000 лева, която представлява доплащане за замяна на имот. Вносител на сумата е ответника Г.П.М..

Видно от НА за замяна на надвижим имот №106, том втори, рег.№6151, дело№ 199/2015г. пред нотариус С. В., рег.№093 на НК, на 11.09.2015г. е изповядана сделка при която Г.А.С., действащ чрез пълномощника си Р.З.Г., е извършил замяна на притежаваните от него земи - Нива от 13,500 дка в местността „*****" в землището на село ***** - имот № 063006, Нива от 9,998 дка в местността „******" в същото землище - имот № 095012 и Лозе от 1,000 дка в м. „******" - имот № 130024, като в замяна е придобил правото на собственост върху Гора от 5,449 в м."*****" в землището на гр. Габрово.

На 09.09.2015 година е било направено оттегляне на пълномощното от страна на ищеца.

В съдебно заседание бяха изслушани ангажираните от страна на ищците гласни доказателства, приобщени посредством разпита на свидетелите И. Ц., А. А., Р.Г. и К.Б..

Свид. И. Ц. излага, че като полицейски инспектор обслужващ селата А.о, ***** и Горна студена познава лицата, живеещи в тях, включително и ищецът. Знае, че не вижда и не чува. Дори един път се случило да го намери на поляна в селото, където се бил изгубил. Излага, че ищецът живее със сина си, който е психично болен и е трудно подвижен , тъй като страда от паралич.. Заявява, че когато разговаря с ищеца той не го чува и се налага да му вика, а освен това не разпознава лица и предмети. Заявява, че няма близки, които да се грижат за него, има внук, който рядко го посещава.Трудно разпознава парите. Твърди, че през миналата година пред дома на свидетеля видял автомобил с габровска регистрация, за който свидетелят помислил първоначално, че е на роднини на ищеца. Въпреки това записал номера му. По-късно разбрал, че ищецът бил взет от някакви хора, на които прехвърлил земи. Свидетелят дал регистрационния номер, който бил записал и било образувано досъдебно производство.

Св.А. излага, че познава ищеца, тъй като живее в близост до дома му в селото. Знае, че почти не вижда и не чува, а се ориентира само по силуети. Живее със сина си, който има психични отклонения. Зная, че има дъщеря, която живее в чужбина. Няма никой който да се грижи за него и сина му.

Св.К.Б. излага, че към м.септември 2015г. е работила като помощник-нотариус към нотариус С. В.. Заверила подписа на ищеца на улицата пред кантората. Заявява, че е имало такива случаи, при които възрастни хора не можели да прескочат прага на кантората. Когато излязла от кантората,  тя се качила в автомобил, в който ищецът бил на задната седалка и му се представила. Свидетелката твърди, че не си спомня кое е лицето представило личната карта на ищеца. Тя само сверила данните, защото пълномощното не било изготвено в кантората. Всички документи били донесени от лицата, които довели ищеца. Според свидетелката  тя изчела на ищеца пълномощното подробно и ясно. Човекът тежко чувал, затова говорела високо и ясно. Обяснила му, че става въпрос за продажба на недвижими имоти, като ги е индивидуализирала по местонахождение, площ и имотни номера. Според нея човекът я разбирал. После го попитала дали ще си изпише имената. Няма споен защо е пристъпила към полагане на пръстов отпечатък. Тя носела тампон и мастило. Според нея ищецът сам е поставил отпечатъка от палеца си върху документите. Сам положил отпечатъка от палеца на дясната ръка върху 2 броя пълномощни и върху декларациите към него. Заявява, че му е посочила къде в документа следва да положи отпечатъка. Други документи не били подписвани чрез полагане на отпечатък от палец.

Св.Р.Г. заяви, че се познава с ищеца, тъй като познавал неговата съпруга, която е от гр.Габрово. Заявява, че един ден отишъл в гр.Русе , за да си търси работа. Трябвали му пари и решил да по пътя Габрово -Русе да се отбие и да отиде до дома на ищеца. Когато стигнал селото, попитал едни човек къде живее ищеца и така го намерил. По време на срещата ищецът му заявил, че ще продава земите си. Уговорили се да се срещнат след няколко дни, за да може продавачът Г.А.С., да намери документите си за собственост. На уречения ден свидетелят отново дошъл в село *****. Взел възрастния човек и го довел в гр. Свищов за да се снабдят със „схеми". Започнал да търси купувач на земите. Минал покрай ответника и като му разказал за сделката, той се съгласил да купи земите на ищеца. След няколко дни отново дошъл в селото, взел ищеца и отишли при нотариус, за да завери пълномощното. Нотариусът бил изчел текста на документа и ищецът се съгласил с направеното пълномощно. Дошли отново в гр.Свищов заедно с ответника Г.М.. Платили на ищеца 9000 лева, защото ищецът искал гора да му дадат за дърва да си има. Според този свидетел направили сделката като първо се обадил на ответника Г.П.М.. Последният дошъл и му донесъл 9 000 лева. После минали през нотариуса, където пред него броил парите на ищеца, а накрая върнали възрастния човек в селото му.

По делото е допуснато изготвянето на две експертизи: Според заключението на вещото лице по първата - комплексна дактилоскопна и графологическа експертиза Дактилоскопните отпечатъци върху документа разписка от 07.09.2016г. и договор за покупко-продажба на недвижим имот предварителен от 07.09.2015г. са оставени от десния палец на ищеца. Трите имена след продавач на втората страница от същия договор не са изписани от ищеца. Според заключението на вещите лица от изготвената съдебно-медицинска експертиза се установява, че ищецът страда от вторична глаукома с неоваскуларизация и катаракта на дясното око, напреднала първична глаукома и поставена изкуствена леща в лявото око. Зрението му е изключително ниско, същото на дясното око е да усеща светлина, което представлява практическа слепота, а на лявото око е слабозрящо, не може да възприема нормално околната среда. Според другото вещо лице ищецът има такава слухова загуба, при която трудно комуникира с околните, като не разчита на речевата комуникация , а си служи със спомагателни жестове.

Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна, съдът прави следните изводи от правна страна:

Съгласно чл. 26, ал. 2 пред. 2 ЗЗД нищожни са договорите, при които липсва съгласие. По смисъла на тази разпоредба липсва съгласие, когато волеизявленията на страните са направени, но някое от тях или и двете са направени без съзнателно намерение на страната да се обвърже с последиците на договора. Няма намерение за обвързване, когато съгласието е изтръгнато чрез насилие и когато е дадено на игра, на шега или като учебен пример. Следователно, за да е нищожен един договор на това основание следва да липсва воля у съответното лице да сключи конкретната сделка и това да е съзнавано от него, доколкото по общите правила на закона договорът е сключен, когато страните постигнат съгласие по неговия предмет. В настоящия случай договорът, за който се иска да бъде прогласена нищожността, поради липса на съгласие е сключен между ищеца, действайки чрез пълномощника си Р.З.Г. и ответника. Съгласно разпоредбите на чл. 36 ЗЗД, представителството е извършване на правни сделки и действия за друго лице и от негово име с непосредствено действие за него.  При доброволното представителство, представителната власт възниква изцяло по волята на представлявания (чл. 36, ал. 1 ЗЗД). Учредяването на представителната власт става чрез едностранна правна сделка - упълномощаване на представителя да извършва от името на упълномощителя правни действия, чиито правни последици настъпват направо за представлявания (чл. 36, ал. 2 ЗЗД). За да е налице упълномощаване с последиците по чл. 36, ал. 2 ЗЗД за валидно разпореждане с имущество на упълномощителя, необходимо и достатъчно е в пълномощното ясно и еднозначно, общо да е изразена волята на упълномощителя за извършване на разпоредителни правни сделки или действия от негово име чрез пълномощника, като последният (един или няколко - чл. 39, ал. 2 ЗЗД) също следва да е ясно и еднозначно посочен в пълномощното. Съгласно ТР № 5 от 12.12.2016 г. по тълк. д. № 5/2014 г., ОСГК на ВКС за упълномощаване с последиците по чл. 36, ал. 2 ЗЗД за валидно разпореждане с имущество на упълномощителя, необходимо и достатъчно е в пълномощното общо да е изразена неговата воля за овластяване на пълномощника да извършва разпореждане от негово име. Не е необходимо в пълномощното да са посочени вид разпореждане, конкретни по вид сделки или действия на разпореждане, нито техни елементи - определено имущество, цена (стойност) и пр., нито лице, в полза на което да се извърши разпореждане. Обемът и ограниченията на учредената за пълномощника представителна власт за разпореждане изцяло се определят от изявената за това воля на упълномощителя в пълномощното. Само когато правна норма изрично установява определени изисквания относно необходимото съдържание на даден вид пълномощно, то следва да отговаря на тях. В този смисъл в конкретния казус процесното пълномощно съдържа изрично описание на имотите, по отношение на които упълномощения разполага с представителна власт, като това са процеснита имоти, конкретни правни действия, които може да извършва упълномощения, като е отбелязано, че това може да стане при условия и начини на плащане каквито прецени. Ето защо иска по чл. 26, ал. 2, пр.2 от ЗЗД е неоснователен и недоказан и следва да бъде отхвърлен.

При това положение, с оглед неоснователността на иска за прогласяване нищожността на сключената сделка за замяна на процесните имоти, съдът следва да разгледа предявените при условията на евентуалност обективно съединените искове за унищожаване на упълномощителната сделка от 08.09.2015г. и за обявяване на относителната недействителност на  правната сделка за замяна на процесните имоти:

Основанията за унищожаемост на сделки са уредени изчерпателно в закона. Според чл. 27 от ЗЗД, унищожаеми са договорите сключени от недееспособни или сключени от техен представител без спазване на изискванията установени, за тях, както и договорите сключени при грешка, измама, заплашване или крайна нужда. Съгласно чл. 29, ал.2 от ЗЗД когато измамата изхожда от трето лице, измамената страна може да иска унищожението на договора само ако при сключването му другата страна е знаела или не е могла да не знае за нея. Измамата е основание за унищожаване на сделката, когато волеизявлението на страната, която се позовава на нея, е направено под действието на неверни представи, които другата страна или трето лице са предизвикали умишлено у нея. В доктрината и съдебната практика се приема, че въвеждането в заблуждение представлява внушаване на неверни представи за обстоятелства, свързани със сделката, премълчаване на известни факти или съзнателното поддържане на неверни представи у участник в сделката. Измама ще е налице само тогава, когато въвеждането в заблуждение е изиграло решаваща роля за сключване на сделката. Ако лицето, което се позовава на измамата би сключило сделката и ако знаеше действителното положение, сделката не следва да се счита опорочена. Съдът намира за доказано, че ищецът е бил мотивиран да направи упълномощаване в полза на лицето Р.З.Г. поради въвеждането му в заблуждение. Вярно е твърденията на ищеца, че четири лица са го намерили в дома му и са се представители като изпратени от внука му Г., живеещ в Швейцария не са с преки доказателства, но анализа на събраните по делото доказателства води до единствения възможен извод, че това се е случило именно така. Установено бе, че ищецът живее в с.*****, общ.Свищов със своя син, който не е способен да се грижи сам за себе си. От друга страна, предвид напредналата си възраст, ищеца е почти напълно сляп с едното око, а с другото успява да разпознава силуети. Същият практически не чува, а може да се ориентира само с жестове. Видно от показанията на свидетелите Ц. и А. ищецът практически се грижи сам за себе си и своя син, като двамата живеят в крайно тежки условия. Дъщеря му и нейният син живеят в чужбина и не само, че не се грижат за своите роднини, но и почти не комуникират с тях по телефона и най-вече с ищеца, който трудно чува. Ето защо, съдът приема, че когато св. Р.Г. и другите лица са дошли в дома на ищеца, те са заявили, че внукът му иска да се сключи договор, по силата на който той ще остане собственик на земите си, но ще може да получава по-голям доход от тях. При проявеното съмнение на няколко пъти са набирали неизвестен телефонен номер и ищеца е провеждал разговор с младеж, представящ се за внука му. Последният поради глухотата си, не е могъл да разпознае гласа от другата страна.

За да достигне до извод, че ищецът е жертва на измама, съдът взе предвид и следното: В съдебно заседание св. Р.Г., заяви че отишъл в дома на ищеца, тъй като го познавал и бил съсед на съпругата му в гр. Габрово. За нея при разпита му обаче, той въобще не можа да си спомни името. Не успя да си спомни и името на селото, където  живее ищеца. Заяви че е ходил по работа в Русе и минал покрай селото на ищеца. В последствие уточни, че се е отклонил на 20 км. от магистралата. В действителност селото , в което живее ищеца е отдалечено от главния път Русе -Бяла -София, а същият не съвпада с пътя главния път Русе-Габрово. В съдебно заседание свидетелят заяви, че са му трябвали средства, защото бил безработен. В представените по делото писмени доказателства обаче се установява, че ищецът на 07.09.2015 година е получил от Р.З.Г. сумата 9 000 лева съгласно договор от 08.09.2015 година. Такъв договор по делото не бе представен. Представен бе предварителен договор от 07.09.2015г., с който  не се обещава замяна, а се обещава покупко-продажба. Независимо, че бил безработен и искал да спечели пари свидетеля е „намерил" средства да се разплати. Освен това св.Р.Г. заяви, че парите били получени от ищеца в момента на упълномощаването му, каквото обстоятелство бе отричано от св.Б..

Свидетелят Р.Г. заяви, че на ищеца му била нужна гора за дървесина за огрев. При положение, че той е на преклонна възраст и страда от заболявания, поставящи го в състояние на безпомощност, няма как да се кредитират като достоверни и тези показания на свидетеля. Същият свидетел заяви, че при упълномощаването е дошъл купувачът - ответникът Г.П.М. и той донесъл парите. Броили ги пред ищеца и той си ги сложил в торбичка под сакото си. Видно обаче от вносната бележка, Г.М. е внесъл по сметка на пълномощника Р.Г. сумата от 9 000 лева на дата 11.09.2015.г., т.е. след упълномощаването и след изповядване на замяната. Освен това помощник нотариусът отрече пред него да са разменяни въобще някакви суми.

Не може да се даде и логичен отговор на въпроса защо при положение, че ищецът живее в село *****, пълномощното и декларациите не са заверени от кмета на селото или на което и да е от близките села, или в гр.Свищов, нито дори в гр. Велико Търново. Не може да се намери и друга логика в сключването на предварителен договор за покупко-продажба и оформянето на разписка за получаване на продажна цена, а после да се извърши замяна, освен в невъзможността да се извърши продажба по нотариален ред в района по местонахождението на имотите, предвид действията на полицията по установяване на извършителите.

Горепосочените обстоятелства сочат на умишлено въвеждане в заблуждение от страна на пълномощника - Р.Г. и другите участващи в схемата лица и не се опровергават по категоричен начин от представените по делото доказателства. Възможно е нотариусът да е прочел съдържанието на пълномощното, но този прочит по всяка вероятност не е стигнал до съзнанието на ищеца поради практическата му глухота.

По изложените съображения предявеният при условията на евентуалност иск с правно основание 32, ал.1, вр. чл. 29, ал. 2 от ЗЗД следва да бъде уважен.

Съгласно трайната съдебна практика когато овластителната сделка подлежи на унищожение, сключеният без представителна власт договор е висящо недействителен, докато не бъде потвърден от упълномощителя или от неговите наследници. При отказ от потвърждение договорът става недействителен по отношение на мнимо представлявания. Затова в настоящия случай сделката следва да се прогласи за недействителна на основание чл. 42, ал. 2 от ЗЗД, предвид констатираните пороци на упълномощаването за сключването и отказа за потвърждаване на упълномощаването.

При този изход на делото в тежест на ответника следва да се възложат направените от ищеца разноски в размер на 1770лв. лв. за  адв. възнаграждение, за внесен депозит за възнаграждения на вещи лица и за платени държавни такси.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е   Ш  И  :

 

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.А.С., ЕГН: **********, с адрес *** против Г.П.М., ЕГН: **********,***, иск с правно основание чл. 26, ал. 2 пред. 2 ЗЗД, за прогласяване нищожността на сключения с нотариален акт №106, том втори, рег.№6151, дело№ 199/2015г. пред нотариус С. В., рег.№093 на НК договор за замян, с който Г.А.С., действайки чрез пълномощника си Р.З.Г. е прехвърлил на ответника Г.П.М., ЕГН **********,*** правото на собственост върху: 1. Нива от 13,500 дка /тринадесет цяло и петстотин хилядни декара/ в местността „*****" в землището на село ***** - имот № 063006 /нуля, шест, три, нула, нула, шест/, при граници: 063007-нива на наел. на Н. Г. Б. и др., 000348-полски път на община Свищов, 063005-нива на Д. П. К., 063016-нива на И. С. И.ов, 063015-нива на Р. Н. А. и 063014-нива на Д. Л. Д.. 2. Нива от 9,998 дка /девет цяло деветстотин деветдесет и осем хилядни декара/ в местността „******" в същото землище - имот № 095012/нула, девет, пет, нула, едно, две/, при граници: 000376-полски път на община Свищов, 095034-нива на Д. И.ов Д., 095023- нива на И. С. И.ов, 095022-нива на И. С. И.ов, 095021- нива на наел.на А. Я. Б., 095016-нива на И. С. И.ов, 059015-нива на Е. Ц. С., 095014-нива на „Лато" ООД, 095013-нива на А. И.ов Ч.. 3. Лозе от 1,000 дка /един декар/ в м. „******" - имот № 130024/едно, три, нула, нула, две, четири/, при граници: 000241-полски път на община Свищов, 130023-лозе на Т. Н. Г., 130037-лозе на „Лато" ООД, 130036-лозе на Т. П. К., 130025-лозе на Д. Н. Д., в замяна на Гора от 5,449 кв.м. в м.***** в землището на гр.Габрово, поради липса на съгласие, КАТО неоснователен и недоказан.

УНИЩОЖАВА на основание чл. 29, ал.2 и чл.32, ал.1 от ЗЗД упълномощителната сделка от 08.09.2015г. заверен от помощник нотариус К.Б. при кантората на нотариус нотариус С. В., рег.№093 на НК, с район на действие Габровския районен съд, под №6015 за заверка на подписа и под №6016 за заверка на съдържанието, по силата на което Г.А.С. ЕГН ********** ***, е упълномощил Р.З.Г. *** ЕГН ********** да се разпорежда с всички негови лични и наследствени от покойната му съпруга земи, поради сключването й при измама.

ПРОГЛАСЯВА за относително недействителен на основание чл. 42, ал. 2 от ЗЗД на сключения с нотариален акт №106, том втори, рег.№6151, дело№ 199/2015г. пред нотариус С. В., рег.№093 на НК договор за замяна, с който Г.А.С., действайки чрез пълномощника си Р.З.Г. е заменил собствените си земеделски имоти: 1. Нива от 13,500 дка /тринадесет цяло и петстотин хилядни декара/ в местността „*****" в землището на село ***** - имот № 063006 /нуля, шест, три, нула, нула, шест/, при граници: 063007-нива на наел. на Н. Г. Б. и др., 000348-полски път на община Свищов, 063005-нива на Д. П. К., 063016-нива на И. С. И.ов, 063015-нива на Р. Н. А. и 063014-нива на Д. Л. Д.. 2. Нива от 9,998 дка /девет цяло деветстотин деветдесет и осем хилядни декара/ в местността „******" в същото землище - имот № 095012/нула, девет, пет, нула, едно, две/, при граници: 000376-полски път на община Свищов, 095034-нива на Д. И.ов Д., 095023- нива на И. С. И.ов, 095022-нива на И. С. И.ов, 095021- нива на наел.на А. Я. Б., 095016-нива на И. С. И.ов, 059015-нива на Е. Ц. С., 095014-нива на „Лато" ООД, 095013-нива на А. И.ов Ч.. 3. Лозе от 1,000 дка /един декар/ в м. „******" - имот № 130024/едно, три, нула, нула, две, четири/, при граници: 000241-полски път на община Свищов, 130023-лозе на Т. Н. Г., 130037-лозе на „Лато" ООД, 130036-лозе на Т. П. К., 130025-лозе на Д. Н. Д., в замяна на Гора от 5,449 кв.м. в м.***** в землището на гр.Габрово, поради липса на представителна власт за извършването на това действие от пълномощника Р.З.Г..

 

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд Велико Търново в двуседмичен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:
----------------------------------------------------

11.04.2018 ОС-Велико Търново обезсилва решението на РС-Свищов, т.к. не били призовали пълномощника
Решение № 142
към дело: 20174100500935
Дата:     11/04/2018 г.
Съдия:    Иванка Димова
Съдържание
за да се произнесе, взе предвид:
Производството по делото е по чл.258 и следващите от Гражданския процесуален кодекс.
С Решение № 9 от 09.01.2017 година по гр. д. № 734/2015 година Районен съд - С. съответно е отхвърлил като неоснователен и недоказан предявения от Г. А. С. против Г. П. М. иск с правно основание чл. 26, ал. 2, предл. 2 ЗЗД, за прогласяване нищожността на сключения с нотариален акт № 106, том втори, рег.№ 6151, дело № 199/2015г. пред нотариус С. В., рег. № 09* на НК договор за замяна, с който Г. А. С., действайки чрез пълномощника си Р. З. Г., е прехвърлил на ответника Г. П. М. правото на собственост върху: 1. Нива от 13,500 дка в местността „К. к." в землището на село А. - имот № 063006, при граници: 063**-нива на наследниците на Н. Г. Б. и др., 000**-полски път на община С., 063***-нива на Д. П. К., 063***-нива на И. С. И., 063***-нива на Р. Н. А.а и 063***-нива на Д. Л. Д.. 2. Нива от 9,998 дка в местността „Д. в." в същото землище - имот № 095***, при граници: 000***-полски път на община С., 095***-нива на Д. И. Д., 095***- нива на И. С. И., 095***-нива на И. С. И., 095***- нива на наследниците на А. Я. Б., 095***-нива на И. С. И., 059***-нива на Е. Ц. С., 095***-нива на „Лато" ,ООД, 095***-нива на А. Н. Ч.. 3. Лозе от 1,000 дка в м. „Вехтите лозя" - имот № 130***, при граници: 000***-полски път на община С., 130023-лозе на Т. Н. Г., 130***-лозе на „Лато", ООД, 130***-лозе на Т. П. К., 130***-лозе на Д. Н. Д., в замяна на гора от 5,449 кв.м. в местността " М. п." в землището на гр.Г. поради липса на съгласие; унищожил е на основание чл. 29, ал.2 и чл. 32, ал.1 ЗЗД упълномощителната сделка от 08.09.2015 г., заверена от помощник нотариус К. Б. при кантората на нотариус С. В., рег.№ 093 на НК, с район на действие Г. районен съд, под №60** за заверка на подписа и под №601* за заверка на съдържанието, по силата на която Г. А. С. е упълномощил Р. З. Г. да се разпорежда с всички негови лични и наследствени от покойната му съпруга земи, поради сключването й при измама; прогласил е за относително недействителен на основание чл. 42, ал. 2 от ЗЗД сключения с нотариален акт №106, том втори, рег. № 61**, дело № 199/2015г. пред нотариус С. В., рег.№093 на НК договор за замяна, с който Г. А. С., действайки чрез пълномощника си Р. З. Г. е заменил собствените си земеделски имоти: 1. Нива от 13,500 дка в местността „К. к." в землището на село А. - имот № 063***, при граници: 063***-нива на наследниците на Н. Г. Б. и др., 000***-полски път на община С., 063***-нива на Д. П. К., 063***-нива на И. С. И., 063***-нива на Р. Н. А.а и 063014-нива на Д. Л. Д.. 2. Нива от 9,998 дка в местността „Д. в." в същото землище - имот № 095***, при граници: 000***-полски път на община С., 095***-нива на Д. И. Д., 095***- нива на И. С. И., 095***-нива на И. С. И., 095***- нива на наследниците на А. Я. Б., 095***-нива на И. С. И., 059015-нива на Е. Ц. С., 095***-нива на „Л." ,ООД, 095***-нива на А. Н. Ч.. 3. Лозе от 1,000 дка в м. „В. л." - имот № 130***, при граници: 000***-полски път на община С., 130023-лозе на Т. Н. Г., 130***-лозе на „Л.", ООД, 130***-лозе на Т. П. К., 130***-лозе на Д. Н. Д., в замяна на гора от 5,449 кв.м. в местността " М. п." в землището на гр.Г., поради липса на представителна власт за извършването на това действие от пълномощника Р. З. Г..
Недоволен от така постановеното решение е ответникът Г. П. М., който го обжалва в предвидения с чл.259, ал.1 ГПК срок за това. В подадената от него жалба Г. М. твърди и развива съображения за неправилност и незаконосъобразност на атакуваното от него решение като постановено при нарушаване на съдопроизводствените правила и на материалния закон; не съобразяване с приетите доказателства и основаването му на предположения. Моли същото, като порочно , да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което исковите претенции на Г. А. С. да бъдат изцяло отхвърлени като неоснователни и недоказани. Претендира разноски.
Въззиваемият Г. А. С., чрез своя процесуален представител адв. Б. С. Г., заема становище, че подадената от Г. П. М. въззивна жалба е неоснователна и недоказана.Твърди и развива съображения, че обжалваното решение е правилно, обосновано и законосъобразно, поради което и като такова същото следва да бъде потвърдено. Претендира разноски.
Окръжният съд, като съобрази становищата на страните и развитите от тях доводи, и след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:
Жалбата на Г. П. М. е подадена в срок и е процесуално допустима.
Разгледана по същество, жалбата е основателна.
При извършената служебна проверка О. съд констатира, че постановеното от Р. съд и обжалвано от Г. П. решение е процесуално недопустимо.
Предмет на разглеждане по делото пред Районен съд - С. са били предявените от Г. А. С. против Г. П. М. искове съответно по чл. 26, ал. 2 ЗЗД за прогласяване нищожността на договор за замяна на недвижими имоти, обективиран в Нотариален акт № 106, том втори, рег. № 6151, дело № 199/2015 г. на Нотариус С. В., рег. № 093 на НК, по силата на който Г. А. С., действайки чрез пълномощника си Р. З. Г., е заменил собствените си три имота - нива от 13,500 декара, нива от 9,998 декара и лозе от 1,000 декар в замяна на широколистна гора от 5 449 кв.м., собственост на Г. П. М., евентуално - по чл. 29, ал. 2 ЗЗД за унищожаване на даденото от него на Р. З. Г. на 08.09.2015 година пълномощно да се разпорежда със собствените му земеделски земи, подробно описани в пълномощното и прогласяване за относително недействителен на основание чл. 42, ал. 2 ЗЗД на договора за замяна на недвижими имоти, обективиран в Нотариален акт № 106, том втори, рег. № 615**, дело № 199/2015 г. на Нотариус С. В., рег. № 093 на НК.
В производството по делото обаче не е взел участие упълномощеният от Г. А. Р. З. , като в тази връзка следва да се има предвид и разпоредбата на чл.44 ЗЗД, съгласно която "Правилата относно договорите намират съответно приложение към едностранните волеизявления в случаите, които допускат те да пораждат, изменят или прекратяват права и задължения". Съдът се е произнесъл по предявените по делото от Г. А. искове без участие в производството на упълномощения от него Р. З. , при което в случая се касае за общи за него и ответника Г. П. факти по спорното правоотношение, което налага еднакво решение спрямо тях, т.е. същите са необходими другари. Във връзка с това следва да се има предвид, че процесуалната легитимация на страните в процеса е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на предявения по делото иск, за която предпоставка съдът не само има право, но е и длъжен да следи служебно. Ето защо, след като първоинстанционното решение е постановено без участието в производството на Р. З. Г., същото е процесуално недопустимо. В този смисъл е и т.6 от задължителното за съдилищата съгласно чл.130,ал.2 ЗСВ Тълкувателно решение № 1 от 09.12.2013 година на ОСГТК на ВКС.
По изложените по-горе съображения Окръжният съд приема, че жалбата на Г. П. М. по делото е основателна и доказана. Обжалваното от него решение, като процесуално недопустимо, следва да бъде обезсилено и делото да бъде върнато на първоинстанционния съд за ново разглеждане от друг състав на съда, с участието на всички страни по атакуваните от Г. А. сделки, респективно - процесуално легитимирани страни.
Водим от горното и на основание чл.270,ал.3 ГПК, Великотърновският окръжен съд
Р Е Ш И :

ОБЕЗСИЛВА като недопустимо решение № 9 от 09.01.2017 година на Районен съд - С. по гр.д. № 734/2015 година, вместо което постановява:
ВРЪЩА делото на Районен съд - С. за ново разглеждане от друг състав на съда.
Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

-

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2532

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.