ВКС: Нотариусът има право да разваля договор извънсъдебно по чл. 87 ЗЗД

Начало на блога

Този материал е част от Гражданско производство, което пък е част от Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама 

-

Резюме.  Тук ВКС се произнася през 2002 г., че "в разпоредбата на чл.87, ал.3 ЗЗД е предвидено развалянето на договори, с които се прехвърлят вещни права да става по съдебен ред. Към такова разваляне се пристъпва, когато между страните по договора има спор. Когато страните по своя воля искат да се откажат от договора, който ги обвързва, те могат да направят това с последващ договор, който има характер на спогодба. Когато предмет на договора е недвижим имот, спогодбата трябва да бъде извършена във формата на нотариален акт.....По тези съображения отказа на съдията по вписванията да впише нотариален акт за отмяна на сключен договор за покупко-продажба на недвижим имот като незаконосъобразен следва да се отмени и вместо това да се впише в книгите на съда процесния нотариален акт"

-
СПРАВКА: ЗЗД - Чл. 87. Когато длъжникът по един двустранен договор не изпълни задължението си поради причина, за която той отговаря, кредиторът може да развали договора, като даде на длъжника подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за развален. Предупреждението трябва да се направи писмено, когато договорът е сключен в писмена форма.
Кредиторът може да заяви на длъжника, че разваля договора и без да даде срок, ако изпълнението е станало невъзможно изцяло или отчасти, ако поради забава на длъжника то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Развалянето на договорите, с които се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, става по съдебен ред. Ако ответникът предложи изпълнение в течение на процеса, съдът може да даде според обстоятелствата срок за това.
Разваляне на договора не се допуща, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на кредитора.
Правото да се разваля договорът се погасява с петгодишна давност.
-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№438
Гр.София, 29.12.2002 година
Върховният касационен съд на Република България, ІІ гражданско отделение
В закрито заседание на 29 декември две хиляди и втора година в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАПКА ЮСТИНИЯНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ
ВЕСКА РАЙЧЕВА

Секретар
С участието на прокурора
Изслуша докладваното от съдията К. ЮСТИНИЯНОВА дело под №414 по описа за 2002 год.

Производството е по реда на чл.218, бек. „в" ГПК.
Образувано е по частна жалба на Бойчо Трендафилов Костов, нотариус с район на действие Разград против определението на Разградския окръжен съд №294 от 20.ІХ.2002 г. постановено по гр.д. №551/2002 г.
Жалбоподателят моли да се отмени обжалваното определение по съображения, изложени в частната жалба.
Върховният касационен съд на ІІ г.о. разгледа частната жалба и провери определението, чиято отмяна се иска.
Частната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.218 к във вр. с чл.214 ГПК.
Разгледана по същество частната жалба е основателна.
С обжалваното определение въззивният съд е прекратил производството по ч.гр.д. №551/2002 по описа на съда образувано по частна жалба на Бойчо Трендафилов Костов - нотариус с район на действие Районен съд - Разград против постановения на 5.ІХ.2002 отказ на Съдията по вписванията при Разградския районен съд за вписване на НА №49, том V, рег.№5599, дело №601/4. ІХ.2002 за отменяване на договор за покупко-продажба на недвижим имот, удостоверен с нотариален акт. За да прекрати производството по делото съдът е приел, че нотариусът изповядал сделката и съставил нотариалния акт за отмяна на сключения договор за покупко-продажба на недвижим имот не е страна в нотариалното производство и не е легитимиран да обжалва отказа на съдията по вписването. Извън недопустимостта на частната жалба съдът е изложил съображения и относно неоснователността на жалбата приемайки, че договорът, с който са прехвърлени вещни права върху недвижим имот се разваля по съдебен ред, за което е предвидена изрична разпоредба в чл.87, ал.3 ЗЗД. Като е допуснал извънсъдебно разваляне на такъв договор, нотариусът е нарушил закона и извършеното от него нотариално действие е нищожно по смисъла на чл.472 и сл. ГПК, което прави отказа на съдията по вписванията да впише този нотариален акт правилен.
По допустимостта на частната жалба на нотариуса да обжалва отказа на съдията по вписванията да впише нотариалния акт.
Определението ва въззивния съд, прекратил производството по частната жалба на нотариуса, е незаконосъобразно.
Според разпоредбата на чл.25, ал.3 от Закона на нотариусите и нотариалната дейност, нотариусът представя подлежащите на вписване актове пред съдията по вписванията в деня на тяхното извършване. От тази разпоредба се извежда законовото овластяване на нотариуса със законова представителна власт по отношение на страните по сделката да иска действайки от чуждо име и за чужда сметка постановяването на един охранителен акт - вписване на нотариалния акт. В тази законова представителна власт се включва и правомощието на нотариуса да може да обжалва отказа на съдията по вписванията да впише този акт. Това обуславя процесуалната допустимост на частната жалба на жалбоподателя Бойчо Трендафилов Костов да обжалва отказа на съдията по вписванията да впише нотариалния акт.
Като незаконосъобразно, обжалваното определение ще следва да се отмени. Тъй като въззивният съд е изложил и мотиви по правилността на обжалвания отказ на основание чл.227, ал.2 ГПК, касационният съд ще следва да се произнесе и по съществото на спора.
Отказът е незаконосъобразен.
В нарушение на закона въззивният съд е приел, че нотариалното удостоверяване е нищожно.
Действително в разпоредбата чл.87, ал.3 ЗЗД е предвидено развалянето на договори, с които се прехвърлят вещни права да става по съдебен ред. Към такова разваляне се пристъпва, когато между страните по договора има спор. Когато страните по своя воля искат да се откажат от договора, който ги обвързва, те могат да направят това с последващ договор, който има характер на спогодба. Когато предмет на договора е недвижим имот, спогодбата трябва да бъде извършена във формата на нотариален акт.....
По тези съображения отказа на съдията по вписванията да впише нотариален акт за отмяна на сключен договор за покупко-продажба на недвижим имот като незаконосъобразен следва да се отмени и вместо това да се впише в книгите на съда процесния нотариален акт № 49, том V, рег.№5599, дело №601/4. ІХ.2002.

Водим от гореизложеното, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.,

ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯВА определението на Разградския окръжен съд №294 от 20.ІХ.2002 г. постановено по гр.д. №551/2002 г. и вместо това,
ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯВА отказа на съдията по вписванията при Разградския районен съд от 5.ІХ.2002 за вписване на нотариален акт № 49, том V, рег.№5599, дело №601/4. ІХ.2002 г.
ДА СЕ ВПИШЕ в книгите за вписвания при Разградския районен съд нотариален акт № 49, том V, рег.№5599, дело №601/4. ІХ.2002 г. на нотариуса Бойчо Трендафилов Костов, рег. №282 с район на действие районен съд - Разград.

-

Начало на блога

Този материал е част от Гражданско производство, което пък е част от Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2545

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.