Резюме на разследването по нашия случай на имотна измама към дата 13.01.2021

Начало на блога


 

Този материал е част от информативните материали на тема Как не трябва да се разследва имотна измама - примери от нашия случай 

-

През 2013 в РП-Плевен, след 6-месечна ПП, e образувано ДП 2924/2013 срещу неизвестен извършител за "използване на .. Пълномощно ... престъпление по чл.212 ал.1 от НК" с набл. прокурор Ивета Маркович и следовател Иван Димитров.

2014 и 2015 - два опита за прекратяване, неуспешни.

През март 2016 прокурорът се самоотвежда поради "пристрастност". Следовател Димитров също се самоотвежда.

В края на септ. 2016 вторият набл. прокурор, мл. пр. Кичева, по искане на майка ми изпраща копие от пълномощното и копие от регистъра за нотариални удостоверявания на кметство Гороцвет, Разградско, където е заверено и майка ми веднага уведомява прокурора за две важни улики:

1. в кметския регистър не е изведена изписаната върху самото пълномощно заверка на съдържанието му под № 2-А

2. подписът ѝ е фалшифициран: "Когато се подписвам, почитаема госпожо Прокурор, аз винаги започвам с "Й" (първата буква от името ми Йорданка), а фалшификатът започва направо с фамилията ми. След "Й"-то аз винаги изписвам четливо "Найд" (от фамилията ми Найденова), а на фалшификата е изписано само "На" и някаква разтеглена нечетлива буква - "и" или "м", не става ясно. Това не е моят подпис - категорично." и учтиво моли за копие от граф. експертиза (цитатът е от писмо на майка ми до мл. пр. Цонка Кичева от 06.10.2016)

Половин година по-късно майка ми умира, без да получи исканото копие от граф. експертиза.

Междувременно мл. пр. Кичева е командирована в РП-Пловдив със заповед на Гл. прокурор от 18.10.2016 и повече не се връща.

От 01.11.2016 е определен трети набл. прокурор - Здравко Луканов. През 2018 той даде справка по гражданското ни дело, че предстои повдигане на обвинение на три лица. Оттогава само удължава срока и мълчи. Към днешна дата срокът по НПК е до 07.02.2021.

Според мен са налице достатъчно данни за повдигане на обвинение не само по чл. 212 НК, но и по чл. 288 НК.

НК - Чл. 288. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Орган на властта, който пропусне да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата относно наказателно преследване, или по друг начин осуети такова преследване с цел да избави другиго от наказание, което му се следва по закон, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6.

-

Начало на блога


 

Този материал е част от информативните материали на тема Как не трябва да се разследва имотна измама - примери от нашия случай 

-No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2543

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.