Определение от 16.8.2018 по ЧНД № 1 225/2018 на РС-Монтана

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство и от

-

Източник: http://www.montana-rs.org/myapps/sas/ACTS/01705318/22581618.htm

-

Резюме. Тук съдът се произнася, че нотариусът "с издаването на нотариалния акт не се разпорежда с чуждо имущество, тъй като самият нотариус не държи този имот". Според мен с издаването на нотар. акт нотариусът извършва именно разпореждането с имота. Разбира се в нотар. акт пише, че еди-кой си гражданин се разпорежда, но ако нотариусът не даде съгласието си, под влияние на  заблудата, че инкриминираните документите са редовни, няма разпореждане, няма издаден нотариален акт, няма вписана сделка, няма имотна измама.  Издаването на нотариалния акт от заблудения нотариус - точно това е актът на разпореждане с недвижимото имущество (законът не изисква заблуденото лице да се разпореди  със собственото си имущество). Проблемът е, че магистратите тълкуват термина "разпореждане"  буквално, без да отчитат ролята на нотариуса при разпореждане с недвижимо имущество.

-

           "Съобразявайки Постановление № 8 от 28.12.1978 год. по н. д. № 5/1978 г., Пленум на ВС, което действа и. към настоящия момент, изпълнителното деяние на престъплението по чл. 212, ал. 1 НК се изразява в ползването на документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ и. получаването на имущество без правно основание с намерение да се присвои. Процесната молба е използвана като средство за въвеждане в заблуждение на нотариуса - както е твърдението на свид. Т.Т.. Нотариусът обаче от своя страна не упражнява фактическа власт върху имущество / жилището на Р. /, поради което с издаването на нотариалния акт не извърша действия на юридическо или фактическо разпореждане с това имущество.
Районна прокуратура приела още, че за да е налице документна измама по смисъла на чл. 212, aл.1 или ал.2 от НК, под влияние на това заблуждение съответните оправомощени лица предават или изплащат, или нареждат на други лица, които държат това имущество, да го предадат или изплатят. Следователно инкриминираният документ създава привидното основание, че този, който получава имуществото, има право на това. В конкретния казус нотариус Р. П. с издаването на нотариалния акт не се разпорежда с чуждо имущество, респ. на Ц. Р. или в частност на свид.Т.Т., тъй като самият нотариус не държи този имот.
           Съдът изцяло споделя тези изводи на прокуратурата. Разследването независимо от множеството извършени процесуално-следствени действия не е събрало достатъчно категорични доказателства за извършено престъпление по чл.212 ал.1 във връзка с чл.20 ал.2 от НК.
          Ето защо и. правилно РП-Монтана в хода на разследването не е предявила обвинение за извършена документна измама."

-


Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2544

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.