Съдебна практика по чл. 212, ал. 1 от НК - заблудени длъжностни лица

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство    -

    В почти всички съдебни решения, където се споменават заблудени длъжностни лице, съдиите цитират ППВС 8/78 и стари съдебни решения, още от времето на социализма, когато не е имало частна собственост. В тях пише, че е отнето обществено (социалистическо) имущество. Според днешните магистрати, отнетото имущество е собственост на НЗОК, на банки и др.

                              Забележка. Според мен парите, които НЗОК събира, не са нейни, а са ѝ поверени за отговорно пазене така да се каже, но понеже с тях НЗОК си купува скъпи коли и си строи луксозни офиси, затова - предполагам - съдиите смятат, че са нейни. По същия начин магистратите разсъждават и за банките - вложените пари били на банката. Не, не са, казвам аз, те са на вложителите, които са ги поверили на банката за отговорно пазене. Банката ги е омешала със собствения си капитал и счита всичко накуп за свое.  Имотите на гражданите също са поверени, така да се каже, на нотариусите за отговорно пазене, но за разлика от банките и НЗОК, нотариусите не могат да се разпореждат с тях като със свои, затова на прокурорите и съдиите им е трудно да забележат, че при имотна измама като нашата - с фалшиво пълномощно - именно нотариусът е длъжностното лице, което деецът трябва да заблуди чрез инкриминирано пълномощно, за да успее да се разпореди с чуждия имот като със свой. Нали ако не успее да заблуди нотариуса, имотната измама се проваля? Ако обаче заблуденият от фалшивото пълномощно нотариус изповяда сделката, измамникът получава парите, купувачът - имота, а собственикът - нищо, той само губи. Съдебната практика обаче изобилства от решения, в които купувачът е посочен като пострадало лице, а изгубилия имота си собственик е напълно забравен или се споменава само като свидетел. Цели 7 години след публикуването на книгата "Документни имотни измами", 2013, магистратите сякаш още не са я чели или не са разбрали написаното от проф. д-р Петър Раймундов, бивш върховен прокурор, цитирам:

"Проблемите [с приложението на чл. 212 НК, бел. моя] се свеждат до следното: твърди се, че пострадал от измамата е третото добросъвестно лице, платило цената, а не собственикът на имота. [...] Когато обаче деецът по измамлив начин (чрез инкриминиран документ) встъпва в правото на собственост, което не му принадлежи, и се разпореди с имота като със свой, това разпореждане материализира вече намерение за присвояване, с което имотната измама по чл. 212, ал. 1 НК е осъществена. Оттук насетне нищо друго не е нужно за довършване на имотната измама, защото тя вече е приключила от обективна и субективна страна." (цитатът е от стр. 80-82)

На стр. 83 от книгата си д-р Раймундов е дал ясна дефиниция за пострадалото от имотна измама лице: "Пострадал от престъплението имотна измама е само лицето, на което принадлежи правото на собственост, върху което е упражнено престъпно въздействие."

И пак на стр. 83: "спрямо едно имущество може да се извърши само едно престъпление срещу собствеността и това е първото по реда си престъпление. Крадецът отговаря само за откраднатите пари, не и за това, че ги е отчуждил, подарил, заложил или е направил каквото и да е друго неправомерно разпореждане с тях."

-

   

Присъда от 24.03.2009 по НОХД № 1360/2008 на РС-В.Търново, в сила от 09.04.2009
(осъждат измамник, ползвал фалшиво пълномощно пред две банки, по чл. 212, ал. 4 вр. ал. 1 НК;заблудените са били банкови служители) "На (дата, град), от местния клон на (банка), чрез използване на неистински документи - Пълномощно, на което е придаден вид, че е от името на Б.Б.Й., в качеството му на упълномощител [...] получил без правно основание чуждо движимо имущество - сумата от (... в левова равностойност), собственост на ***, с намерение да го присвои; като полученото чуждо движимо имущество възлиза на обща стойност 53071,74 лева и е в големи размери; поради което и на основание чл.212 ал.4, пр.1, във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.26, от НК, чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА  [...] 

Измамникът е осъден за получаването на чуждите пари чрез използване на фалшиво пълномощно за заблуда на банковия служител, а не за това, че се е разпоредил с тях. При имотните измами, обаче, никой не обръща внимание на "получаването" на чуждия имот чрез използване на фалшиво пълномощно за заблуда на нотариуса. Всички гледат само разпореждането. И се получава така, че измамникът "получава" имот за десетки хиляди (встъпва в правото да се разпорежда с него, по думите на д-р Раймундов), продава го за няколко хиляди, а го съдят само за няколкото хиляди, вместо за няколкото десетки. Поради това странно разбиране на имотните измами, за пострадал се конституира купувачът, който получава имота за жълти стотинки, вместо изгубилият имота си собственик. Не знам защо магистратите не разбират, че точно както заблуденият от пълномощното банков служител дава чуждите пари на измамника, така и заблуденият нотариус "дава" чуждия имот - вж За какво се използва инкриминираното пълномощно(бел. блогър)

   

-

Присъда от 23.11.2009 год. и мотиви на Левченски районен съд по н.д.о.х. № 20094410200042 по описа за 2009 год. Тук Съдът е бил подведен/заблуден чрез фалшиви документи! Добре че Агенцията по приватизация след това се е сетила да звънне в Службата по вписванията и да попита, дали имат еди-какъв си нотар. акт и така измамата се е разкрила.

-

Решение от 11.01.2010 по НД № 502/2009 на Апел.съд Пловдив
(злоупотреба със средства по програма Сапард; заблудените са били служители) с мои бележки в синьо за нашия случай на измама
-

Решение № 206 от 12.04.2010 по н. д. № 112/ 2010 на ВКС  (редник ощетил МО) Заблудените длъжностни лица са били служители към Министерство на отбраната.
-

Решение №313/27.07.2010 по дело №302/2010 на ВКС, НК, I н.о. (адресат на измамата съдия-изпълнител и пострадал Г.З.Н.!!! ВКС не е съгласен)

"ХОС обаче в нарушение на чл.209, ал.1 НК е приел, че деецът-измамник може да „поддържа у някого заблуждение" и заблуденото лице да бъде държавен орган - съдия-изпълнител в КРС към онзи момент, или друг такъв орган. Както е прието още в 648/1955-І, „Съдът или съдията за споровете, които са представени пред него в кръга на неговата служба, не може да бъде обект на това престъпление, защото той е съдебен орган, който тъкмо за това е създаден - да разкрива такива отношения между страните и да решава споровете между тях"(Наказателен кодекс, текст, литература, съдебна практика, С., НИ, 1961, с.491); на решението се позовава и проф. Ив. Н. , като допълва, че ако съдът „се остави да бъде заблуден от представената разписка с невярно съдържание, подписана от трето лице, която няма никаква доказателствена стойност, и реши неправилно делото, ще бъде виновен той, а не страната" (Наказателно право, особена част, т.І, с.224, заб. под линия № 140)." Според мен, спорът можеше да се реши много лесно, ако магистратите правеха разлика между понятията "адресат на заблудата" (длъжностно лице, което е заблудено, без да е пострадало) и "адресат на измамата" (лице, което е пострадало от измамата) - вж
Заблудено длъжностно лице и адресат на измамата при документна измама (чл. 212 НК)

-

Рецензия на дисертация по право в ЮЗУ от 2011
"Добре са аргументирани вижданията на дисертанта относно документа като средство на разглежданото престъпление (по 212, ал. 1 НК, бел. блогър).Правилно се сочи, че документът изпълнява две съществени функции - служи като правно основание, за да се получи определено имущество, и заблуждава адресата, за да се разпореди с него. (дисертацията е отпреди включването на недвижимото имущество в чл. 212 НК, но и досега всички юристи повтарят все едно и също - че документът служи да заблуди адресата на измамата, като продължават да не забелязват, че инкрим. пълномощно например служи да заблуди нотариуса, а не собственика на имота, който винаги е пострадалото от измамата лице, т.е. човекът, чийто имот е отнет с измама - вж Петър Раймундов, "Документни имотни измами", 2013, стр. 83: "Пострадал от престъплението имотна измама е само лицето, на което принадлежи правото на собственост, върху което е упражнено престъпно въздействие.", бел. блогър)
-

  РС Плевен МОТИВИ към НОХД 1202/2011 (измамник взел кредит от банка с фалшиви документи, върнал две-три вноски и спрял да плаща) "Престъплението по чл. 212, ал. 1 НК е умишлено престъпление. При него деецът използва документи с невярно съдържание, неистински или преправени документи, за да заблуди длъжностните лица (служители от банката в случая, бел. моя), в чиято фактическа власт е общественото имущество, относно основанието за плащане, предаване и др., и го получава без правно основание с цел да го присвои за себе си." /Решение № 366 от 8.VII.1977 г. по н. д. № 356/77 г., I н. о../"

-

Решение от 18.03.2011 на СГС по ВНОХД № 2340/2010 г.  Злоупотреба със средства по програма "Сапард". Оправдателна присъда с аргумента, че длъжностните лица имат изработени правила за проверка, които не са спазили. Прокуратурата е трябвало да ги обвини за длъжностно престъпление, но не се е сетила. Нотариусите работят по още по-строги правила за проверка на представените документи - вж ГПК, Нотариално производство.

-
РС Габрово МОТИВИ към НОХД 182/2011   Тук интересното е, че съдът приема, че нотариусът е бил заблуден. Решението съдържа отлични обяснения за разликата между нотариалното производство и гражданското съдопроизводство. Цитира се и практика на ВКС.

-


Решение №225/30.05.2011 по дело №1350/2011 на ВКС, НК, II н.о  Подсъдимият имал големи дългове към една банка и решил да продаде парцел, собственост на банката, за да ѝ ги върне. Речено - сторено. Отишъл при нотариус с трима лъжесвидетели, снабдил се с КНА за имота на банката и успешно го продал, цитирам: "Чрез последователни действия за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка, макар да знаел, че собствеността върху имота отдавна е преминала върху банката - заемодател, намирането на купувач и изповядване на продажбата подсъдимият обективирал намерението да присвои заплатената от купувача сума, използвайки документ с невярно съдържание." На мен лично много ми е чудно, как е възможно човек да се снабди с КНА за имот, който си има собственик. За нотариуса е ясно, че нищо не проверява, само слуша какво му приказват т.нар. свидетели, но нали се издават скици и данъчни оценки? Там нали пише кой е собственикът? А вторият нотариус - по сделката - и той ли нищо не е проверил? Магистратите по наказателните дела сякаш не забелязват действията на длъжностните лица в такива случаи.

-


Проверка на ИВСС - 2012
(образувано ДП за заблуда на нотариус - КНА; нямам данни какво е станало в съда) "На 09.12.2011г. наблюдаващият прокурор от РП-Девин Мария Дамянова е образувала досъдебно производствосрещу Д. Р. Р. от гр.А.за това, че през м.април 2010г.в гр.Девин с цел данабави за себе си имотна облага, е възбудил заблуждение у нотариус Ц. П. /с района на действие РС-Д./, а именно, че той е собственик на имот жилищна сграда на три етажа със застроена площ от 63 кв.м. в с.Л., и който имот го продална сина си Р. Р., и с това е причинил имотна вреда на В. Г.от гр.А.-престъпление по чл.209 ал.І от НК."

-

Присъда от 29.03.2013 по НОХД 13293/2012 на СРС Пенсионерка живяла с някакъв човек, който починал. След смъртта му изготвила фалшиво завещание от негово име и продала апартамента му. Заблудила е трима нотариуса (това не го пише в присъдата, но се подразбира). Престъплението не е квалифицирано по чл. 212, ал. 1 НК, т.к. е извършено преди допълването на тази разпоредба с "недвижимо имущество".

-

 

Решение от 30.04.2014 на РС-Габрово по гр.д.№1992/2013
(банкови служители, заблудени от редовно от външна страна плнмщно) "В процесния случай  не се установи касиерите на ответната "ОББ" АД да са  действали неправилно или да са проявили  небрежност. Видно от писмените доказателства, служителите на "ОББ" АД не са действали  непредпазливио като са извършили необходимото, за да се уверят в самоличността на лицето изтеглило сумите. В същото време им е било представено нотариално заверено пълномощно, което от външна страна е било редовно и видът му не е предизвикал никакви съмнения за извършена материална подправка. С оглед на това самите служители на ответната банка са били заблудени от ответника М., че същият е упълномощен да се разпорежда със сметката на ищцата." По същия начин и нотариус може да бъде заблуден с редовно от външна страна пълномощно. 
-

МОТИВИ към присъда №33/22.10.2014 г.по н.о.х.д. №205/2014 г. - РС Левски  Неуспешен опит за подобна на нашата имотна измама. Неуспешен, защото измамата е била предотвратена благодарение на бдителността на служителите от община Левски. Този случай ясно показва важната роля на длъжностните лица - ако измамникът не успее да заблуди съответното длъжностно лице, планираната измама се проваля.

-

Решение №17/29.01.2015 по дело №1622/2014 на ВКС, НК, I н.о.  (измамник влязъл в ел. поща на някакъв служител и от негово име изпратил имейл до работодателя му, че иска да му превеждат заплатата по еди-коя си сметка, т.е. по неговата сметка, на измамника). Заблуденото длъжностно лице е било служител от швейцарска фирма. Осъден ефективно по чл. 212а, ал. 1 НК (компютърна измама)

-

Мотиви към присъда по НОХД №1425/2015г. на РС-Бургас  През 2000 г. някакъв човек се снабдява с пълномощно от името на брат си близнак и продава съсобствения им апартамент зад гърба му (нотариусът е бил заблуден безпроблемно). На първа инстанция оправдават дееца, понеже е заблудил купувача устно, без да му показва пълномощното (за пострадал считат купувача). Делото е влязло в съда чак през 2015. Не знам после какво е станало на горестоящите инстанции. Вероятно са потвърдили оправдателната присъда, ако не за друго, то поради изтекла наказателна давност.

-

Решение № 112 от  27.07.2015г. на ВКС по КНД № 2024/2014
Директор на болница източвал НЗОК. Преквалифицират от 212 на 210. Осъждат го на 3 години ЛОС и конфискация на 1/2 гараж. Заблудените лица са били служители от НЗОК.
-

РС Кюстендил Мотиви към ПРИСЪДА по Н.О.Х.Д № 281/ 2015 (измамник получавал социални помощи с фалшиви документи). Заблуденото длъжностно лице е било от служба "Социални помощи".

-

Решение от 23.02.2015 на ОС-Търговище по ВНОХД № 8/2016 - чл. 212 НК, недвижимо имущество  Имотна измама с ниви. Оправдават измамника поради несъставомерност. Пострадалата от измамата се опитала да обжалва пред ВКС, но молбата ѝ била отхвърлена, т.к. не била конституирана като пострадала, а само като свидетел (обичайна грешка при такива дела - вж Заблудено длъжностно лице и адресат на измамата при документна измама (чл. 212 НК).  Тук съдът твърди, че нотариусът не бил предоставял нивите при сделката, а според мен, нотариусът е извършил именно това - предоставил ги е, т.к. ако той не издаде нотариалния акт и не впише сделката, владението си остава в действителния собственик и измамата се проваля. Издаването на нотариалния акт от заблудения нотариус - това именно е актът на разпореждане с недвижимото имущество (законът не изисква заблуденото лице да се разпореди  със собственото си имущество - Адресат на измамата при престъпление по чл. 212, ал. 1 НК)
               

-

Решение №224 от 15.06.2015 по дело №615/2015 на ВКС  Нотариусът не може да бъде заблуден, не може да бъде "инструмент в ръцете на подсъдимата". Тук сбират от девет бари вода да оправдаят нотариус, който не си е направил труда да попита колегата си дали е заверявал такова пълномощно.

-

 РС-Пловдив НОХД 3582/2016 - Мотиви - 11-01-2017, в сила от 15.12.2016. (зъболекар точил НЗОК с фалшиви фактури) И тук съдиите цитират ППВС 8/78: "Документната  измама  е  престъпление,  което  пряко  засяга социалистическата собственост. Документът  [...] като средство за [...] заблуждение в  длъжностните [...] лица (служители от РЗОК в случая, бел. моя),  които  упражняват фактическа  власт  върху общественото  имущество. Под влияние на това заблуждение съответните оправомощени лица предават или изплащат, или нареждат на други лица, които държат това имущество, да го  предадат  или  изплатят."

-

Решение от 28.01.2016 по н. д. № 1456/2015 на ВКС
(документна измама от 1999 г. с гориво за стотици хиляди)
За обективната съставомерност на документната измама е необходимо несъмненото установяване на изпълнителното деяние на престъпното посегателство, изразяващо се в използване на документ с невярно съдържание, на неистински или преправен по смисъла на чл.93, т.6 от НК, и в получаване въз основа на него на имущество без налично правно основание, с намерение противозаконно да се присвои.
           Процесният документ служи като средство за въвеждане или поддържане на заблуждение у длъжностно или друго лице, което упражнява фактическа власт връху имуществото, за да осъществи действия на фактическо или юридическо разпореждане с него, и същевременно доказва привидно основание за прехвърлянето му.
Съгласно константната съдебна практика, в резултат на заблудата оправомощеният субект извършва разпоредителен акт /предаване или плащане/, с който чуждото движимо или недвижимо имущество преминава в държане на ползващия документа без правно основание /неистински, преправен или такъв с невярно съдържание/, с произтичащите от това последици - настъпване на щета за държавата, кооперацията, обществената организация или друго юридическо лице [или частно лице, бел. блогър]. Използваните от подсъдимото лице неистински документи [...] са средство за въвеждане и поддържане в заблуждение на представляващите [фирма] длъжностни лица.

-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 64 от 01.02.2017 г.на Апел. съд Пловдив по ВЧНД № 24/2017 Измамник източва средства от община по банкова сметка на друг (фирма, в която няма участие), за да избегне обвинение, че е имал намерение да ги присвои. Заблудените са били служители от общината.
-

РС Попово МОТИВИ по НОХД № 27 по описа за 2017 г.   Злоупотреба с фондове на ЕС. Ефективни присъди. Този случай ясно показва важната роля на длъжностните лица - ако измамникът не успее да заблуди съответното длъжностно лице, планираната измама се проваля."При извършената проверка от страна на служителите на ОСЗ обаче било установено, че представените договори са неистински, поради което незабавно бил подаден сигнал в полицията. На 22.07.2014г. неистинските документи /34 договора/ били предадени от С.Г. - ст. специалист при ОС "Земеделие" - П.  на инспектор ИП Х. Х.  с протокол за  доброволно предаване от 22.07.2014г. /л. 85, т. 3 от ДП/."

-

Определение от 17.03.2017 по  н.ч.д. № 1255/2017 на РС-Бургас
 (чл.212 НК поглъща чл.311 НК) Британски гражданин и българин стават съдружници с респ. 80% и 20% от капитала, включващ и недвижими имоти. Зад гърба на британеца, българинът прави фалшив протокол от общо събрание, отива на нотариус и продава имотите (те са били собственост на британеца). Разследването доказва, че подписът на британеца е пренесен с техн. средство. Двама нотариуса са били заблудени, единият даже правил нотариално заверен препис от "оригинала" (от фалшификата всъщност).
-

Разпореждане от 23.05.2017 за прекратяване на съдебното производство по НОХД 156/2017 на РС-Девня Остра критика на калпав обвинителен акт за престъпление по чл. 212, ал. 4 НК с движимо имущество. Публикувам го в блога заради подробните обяснения на тема документна измама. С мои бележки в синьо за документната измама с недвижимо имущество.
-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1161 от 29.06.2017 на Пловдивски Районен съд, ХХІІ наказателен състав по ЧН дело номер 2409 по описа за 2017 година Заблуденият не може да бъде орган на власт! "според съдебната практика измамата - обикновена или документна, е възможна само по отношение на физическо лице или колективен орган (или длъжностно лице, бел. моя), т.е. заблуденият не може да бъде орган на власт /Решение №266/18.05.1995 г. на II н.о.на ВС, Решение №283 от 27.VI. 1972 г. на I н.о на ВС, Постановление №8/1987 г. на Пленума на ВС, Решение №324/1979 г. на I н.о. на ВС, Решение №639/10.12.1975 г. на I н.о. на ВС/. (щом заблуденият не може да бъде орган на власт, значи заблуденият спокойно може да бъде нотариус, т.к. нотариусът е длъжностно лице - справка чл. 93, т.1, буква "б" от НК:

Наказателен кодекс, Чл. 93. Указаните по-долу думи и изрази са употребени в този кодекс в следния смисъл:
1. "Длъжностно лице" е това, на което е възложено да изпълнява със заплата или безплатно, временно или постоянно:
а) служба в държавно учреждение с изключение на извършващите дейност само на материално изпълнение;
б) (изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) ръководна работа или работа, свързана с пазене или управление на чуждо имущество в държавно предприятие, кооперация, обществена организация, друго юридическо лице или при едноличен търговец, както и на нотариус и помощник-нотариус, частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител.
(органите на власт са в следващата точка, т.2, бел. моя)
  -

Решение № 153 от 17.11.2017 на ВКС по н.д. № 589/2017  Заблудени банкови служители. "Саморъчното  завещание  от  името  на  Ч.,  в  полза  на  подсъдимия  К.  е използвано от този подсъдим като средство за въвеждане в заблуждение на съответните длъжностни лица от /банка/, в чиято фактическа власт е било движимото имущество на Ч." - вж 08.12.2017 ВКС потвърди осъдителна присъда срещу следователя Боян Боянов за документна измама

-
МОТИВИ към РЕШЕНИЕ № 1169 от 30.09.2019 г. по НAХД № 2903/2019 на РС-Бургас  Деятелката се легитимирала пред нотариуса с личната карта на сестра си. Много куриозно дело (не е по чл. 212 НК). Един човек решил да продаде апартамента си. Намерил купувач, готов да го купи, но искал да бъде вписан на името на любовницата му (деятелката). Тя пък в момента се развеждала и решила да го впише на името на сестра си, за да избегне претенции от страна на мъжа си към подарения ѝ от любовника апартамент. Затова взела личната ѝ карта и се явила вместо нея в кантората, подписала се за купувач с трите имена на сестра си и врътнала такъв подпис, че вещото лице по-късно казало, че било невъзможно да се идентифицира. Явно нотариусът не е сравнявал нито снимката от личната карта с лицето пред него, нито подписа от личната карта с положения в нотариалния акт (нормално -  нотариусите не са нито физиономисти, нито криминалисти, така че не е трудно да бъдат заблудени с чужда лична карта). Не става ясно как се е разбрало за измамата - вероятно след покупката сестрите нещо са се спречкали.

-

Определение от 16.8.2018 по ЧНД № 1 225/2018 на РС-Монтана  Тук съдът се произнася, че нотариусът "с издаването на нотариалния акт не се разпорежда с чуждо имущество, тъй като самият нотариус не държи този имот". Според мен с издаването на нотар. акт нотариусът извършва именно разпореждането с имота. Разбира се в нотар. акт пише, че еди-кой си гражданин се разпорежда, но ако нотариусът не даде съгласието си, под влияние на  заблудата, че инкриминираните документите са редовни, няма разпореждане, няма издаден нотариален акт, няма вписана сделка, няма имотна измама.  Издаването на нотариалния акт от заблудения нотариус - точно това е актът на разпореждане с недвижимото имущество (законът не изисква заблуденото лице да се разпореди  със собственото си имущество). Проблемът е, че магистратите тълкуват термина "разпореждане"  буквално, без да отчитат ролята на нотариуса при разпореждане с недвижимо имущество.

-

Определение №562/28.09.2020 по дело №1427/2020 на ВКС, ГК, IV  Делото е гражданско, но съдържа интересно имплицитно произнасяне на ВКС по въпроса за заблуждаването на нотариуса при имотна измама.

- -

Вж още:

Адресат на измамата при престъпление по чл. 212, ал. 1 от НК

Заблудено длъжностно лице и адресат на измамата при документна измама (чл. 212 НК)

За какво се използва инкриминираното пълномощно? Бърз отговор - за заблуда на нотариуса (става дума за имотните измами)

 

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство    -No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2508

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.