11.01.2016 Инспекторат на МП: Контролните функции на съдиите по вписванията да се завишат

Начало на блога

Обратно към Официални становища и предложения на тема имотен регистър

 -

Инспекторат на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт

(анализи от извършени проверки на нотариуси и съдии по вписванията, утвърдени от министъра на правосъдието)

-

Източник: Клуб на съдиите по вписванията, 11.01.2016 г. http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=23&t=4563

-

Възможен е втори вариант при който контролните функции на съдиите по вписванията да се завишат, като им се разширят значително правомощията при вписване/заличаване в имотния регистър, като се възприеме европейския опит и система на вписванията във Франция, в която също действа консенсуалната система т.е. правото на собственост възниква при подписване на договора, към която система е ориентирано нашето законодателство.
Всяка съвременна европейска уредба на вписванията съдържа унифицирано обособено описание на имота. Този индивидуализиращ имота информационен масив, какъвто представлява имотната партида е характерен елемент на всеки нормативен акт, регулиращ вписването. Дори Белгия, която е с поименна система има имотни партиди.
Не може да се говори относно „поименно" или „поимотно" вписване при наличие на съвременните информационни технологии. Справките за имот във всяка европейска държава могат да се правят не само по име или по имот, но и по ред други многобройни показатели. С вписването се дава гласност на подлежащите на вписване актове и прави придобивния акт противопоставим на трети лица (по-рано вписаният акт е противопоставим на трети лица, с изключение на случаите, когато по съдебен ред се установи, че вписаният акт не е произвел вещно-прехвърлително действие, какъвто е например нашият - уважен ревандикационен иск за  собственост по наследство от майка ни, пострадала от имотна измама - вж нашите перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба, бел.блогър).

.

Всеки нотариус във Франция преди изготвянето на нотариалния акт е длъжен да получи справка от имотния регистър, като службата по вписвания към съответния районен съд предоставя извлечение от имотния регистър в което се предоставя пълна информация относно имота, носителя на правото на собственост, посочва се произходът на правото на собственост, както и данни относно учредяването и прехвърлянето на други вещни права и юридическите факти и обстоятелства, подлежащи на вписване, ипотеки, възбрани и т.н.

Всяка служба по вписванията води поземлена книга, която се състои от томове, а те - от персонални партиди по имената на собствениците. Те са аналогични с водените в България, книги, но съдържат значително по-голям обем информация както за лицата, така и за имотите.

.

Партидата се състои от няколко части:

Първа част съдържа данни за собственика (физическо или лице), както и данните за съсобствениците, а при сключен брак и данните за съпрузите, номера на партидата;

Втора част съдържа пълна информация относно имота, която се черпи от кадастралната служба, номера на партидата на прехвърлителя;

Трета част съдържа подробно описание на учредените ограничени вещни права и сервитути върху имота;

Четвъртата част съдържа ипотеки, възбрани и други тежести, отнасящи се до съответен недвижим имот.

.

На името на един собственик може да има повече от една партида [за имотна партида става дума, бел.блогър]. Така например при съсобственост се открива една партида на името на всички съсобственици. (примерът показва, че макар името на един собственик да може да фигурира в първата част на няколко имотни партиди според броя на притежаваните от него имоти, то за един имот не може да има повече от една имотна партида, затова при съсобственост в първата част се вписва имената на всички съсобственици, бел. блогър)

.

При наследяване след представяве на удостоверението за наследници от нотариуса, данните за наследниците се записват в съответната част на партидата, а на наследодателя - се подчертават с червено. Въпреки че преди въвеждането на електронен носител, азбучниците са се водили на ръка, достъпът до информацията изключително се улеснява поради факта, че партидите, както на лицата, така и на имотите, са във вид на картотека, по азбучен ред. Вписването в имотния регистър се извършва по молба от заинтересованото лице или от негов представител (по молба от нотариус в предвидените от закона случаи). Молбите за вписване се завеждат във входящ регистър който определя реда на постъпването им - посочва се деня, часа и минутата на постъпването, както в България. По реда на постъпване на молбите се извършват вписванията, което определя момента на настъпване на правните последици от вписването.

Нотариусът е длъжен да представи документи за вписване в срок до 6 месеца (?). В противен случай сделката може да бъде обявена за недействителна.

Вписването (заличаването) в имотния регистър се извършва по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията. Законът предоставя на съдията по вписванията значително по-широки правомощия в сравнение с тези на съдиите по вписванията в България:

- съдията проверява дали правото подлежи на вписване съгласно действащото законодателство;

- дали актът има предвидената от закона форма (нотариалната форма е задължителна не само с оглед вписването, но и за валидност на сделката);

- съдията проверява произхода на правото, както и факта на вписването му на името на предишния собственик;

- дееспособността и представителната власт на лицата - участващи в сделката и др.

- дали правото, чието вписване се иска съществува и дали то не противоречи на закона и на обществения ред.

Съдията в определени от закона случаи може с временна заповед да поиска допълнителна информация или представяне на други документи, преди да разпореди вписване.

.

(а в България ВКС "оряза" правомощията на съдиите по вписванията - т. 6 от ТР 7/2012, вж примери № 10 и № 11, бел. блогър)

.

Във Франция достъпът до информацията, съдържаща се в поземлена книга е ограничен със закон, а именно до този достъп има определен кръг лица и само в предвидените от закона случаи.

Инспектор по ЗСВ,

Лиляна Кузманова

-

Начало на блога

Обратно към Официални становища и предложения на тема имотен регистър  -No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2550

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.