Новини по делото за нашата имотна измама: ян. 2021-апр. 2021

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

06.01.2021 От ОП-Плевен - нищо не могат да направят по въпроса за мълчанието и бездействието на набл. прокурор. Изпратено в отговор на мое писмо от 23.12.2020 До ОП-Плевен с копие до горестоящи - на техен PRB2020077082680 от 29.10.2020 г. (приложен) Моля, ако са получили от РП-Плевен исканото копие, да ми го препратят, т.к. аз все още не съм го получила.

-

По информация от ЦИС на ПРБ, преписката се решава от 18.01.2021, от 27.01.2021 и от 16.02.2021. Липсва информация за удължаване на срока, който изтече на 07.02.2021. 

-

16.03.2021. В ЦИС на ПРБ още стои надписът, че преписката се решава от 16.02.2021. Като се вземе предвид информацията от двата предишни надписа, а именно, че се решава от 18-ти и 27-ми януари, днес стават вече два пълни месеца, откакто все се решава. А в чл. 242, ал. 4 и 5 от НПК пише, че срокът за решаване е един месец, максимум два.

НПК "Правомощия на прокурора

Чл. 242. ...
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) Прокурорът осъществява правомощията си по ал. 1 - 3 в най-кратък срок, но не по-късно от един месец от получаване на делото.
(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Когато делото представлява фактическа и правна сложност, срокът по ал. 4 може да бъде удължен с един месец от административния ръководител на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор по мотивирано искане на наблюдаващия прокурор."
-
30.03.2021 Още стои надписът, че преписката се решава от 16.02.2021.
-
31.03.2021 Появи се надпис, че на 18.03.2021 РП-Плевен е изпратила постановление до ОДМВР-Разград.
-
02.04.2021 Хрумна ми, че още през 2013 разследващите са разполагали с безспорно доказателство, че майка ми не е ходила в Гороцвет. Това е дописването на нотариалната заверка на съдържанието на пълномощното от Велик Дунчев. Разсъждавам така. Да приемем, че  Станимир и Дунчев наистина са карали майка ми при кмета на Гороцвет, както твърдят. Кметът е заверил подписа ѝ, обаче не е заверил съдържанието на пълномощното (факт). Какво ли им е попречило да уведомят майка ми, че пълномощното трябва да се завери повторно, за да отговаря на законовите изисквания? Защо ли му е трябвало на Дунчев да извършва такова сериозно престъпление (по чл. 308, ал. 2 НК)?
           Справка - НК, Чл. 308. (1) Който състави неистински официален документ или преправи съдържанието на официален документ с цел да бъде използуван, се наказва за подправка на документ с лишаване от свобода до три години
          (2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Когато предмет на деянието по ал. 1 са удостоверения за наследници или актове за гражданско състояние, нотариални актове или нотариални удостоверявания, български или чуждестранни документи за самоличност, документи за завършено образование или за придобита квалификация, свидетелства за управление на превозни средства, за регистрация на превозни средства, визови стикери, други документи, удостоверяващи прехвърляне или учредяване на право на собственост или на други вещни права, правоспособност, лични или регистрационни данни, наказанието е лишаване от свобода до осем години.
-
       Безспорен факт е, че Дунчев е преправил нотариалното удостоверяване, като е дописал заверката на съдържанието на пълномощното (експертиза, показания, липса на заверка с рег. № 2-А в книгата за заверки - предостатъчно гласни и писмени доказателства, известни на разследващите още от есента на 2013 г.).
       И така, защо Дунчев е трябвало да си "слага главата в торбата"? Отговорът е съвсем прост. Те двамата със Станимир не е имало как да отидат пак при майка ми и да ѝ кажат, примерно: "Госпожо, извиняваме се, но кметът е оплескал заверката и сега трябва да Ви водим повторно на нотариус",  защото при евентуална повторна заверка майка ми е щяла да разбере, че пълномощното е за всичките ѝ земи, а не само за 2,8 дка, както я е лъгал Станимир, който впрочем собственоръчно е дописал на ръка още 50 дка в празните редове на недозавереното пълномощно.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2555

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.