Новини по делото за нашата имотна измама: ян. 2021-март 2021

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

06.01.2021 От ОП-Плевен - нищо не могат да направят по въпроса за мълчанието и бездействието на набл. прокурор. Изпратено в отговор на мое писмо от 23.12.2020 До ОП-Плевен с копие до горестоящи - на техен PRB2020077082680 от 29.10.2020 г. (приложен) Моля, ако са получили от РП-Плевен исканото копие, да ми го препратят, т.к. аз все още не съм го получила.

-

По информация от ЦИС на ПРБ, преписката се решава от 18.01.2021, от 27.01.2021 и от 16.02.2021. Липсва информация за удължаване на срока, който изтече на 07.02.2021. 

-

16.03.2021. В ЦИС на ПРБ още стои надписът, че преписката се решава от 16.02.2021. Като се вземе предвид информацията от двата предишни надписа, а именно, че се решава от 18-ти и 27-ми януари, днес стават вече два пълни месеца, откакто все се решава. А в чл. 242, ал. 4 и 5 от НПК пише, че срокът за решаване е един месец, максимум два.

НПК "Правомощия на прокурора

Чл. 242. ...
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) Прокурорът осъществява правомощията си по ал. 1 - 3 в най-кратък срок, но не по-късно от един месец от получаване на делото.
(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Когато делото представлява фактическа и правна сложност, срокът по ал. 4 може да бъде удължен с един месец от административния ръководител на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор по мотивирано искане на наблюдаващия прокурор."
-
30.03.2021 Още стои надписът, че преписката се решава от 16.02.2021.
-
31.03.2021 Появи се надпис, че на 18.03.2021 РП-Плевен е изпратила постановление до ОДМВР-Разград.
-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2555

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.